ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

portent

P AO1 R T EH0 N T   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -portent-, *portent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
portent[N] ลาง, See also: สัญญาณบอกเหตุ, ปาฏิหาริย์, Syn. clue, omen, token
portentous[ADJ] สำคัญมาก, Syn. extraordinary, significant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
portent(พอร์'เทินทฺ) n. ลาง,การบอกเหตุล่วงหน้า,ความมหัศจรรย์,เรื่องปาฏิหารย์,เรื่องประหลาด
portentous(พอร์เทน'เทิส) adj. เป็นลาง,ไม่เป็นมงคล,มหัศจรรย์,ทะนงตัว,วางท่าวางทาง.

English-Thai: Nontri Dictionary
portent(n) ลางสังหรณ์,เรื่องประหลาด,เรื่องมหัศจรรย์,ลางบอกเหตุ
portentous(adj) เป็นลางร้าย,เป็นลางสังหรณ์,ไม่เป็นมงคล,มหัศจรรย์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
no signs of demon activity, no omens or portents i can see.ฉันไม่พบสัญญาณการเคลื่อนไหวของ พวกปิศาจ รึอะไรประหลาดๆที่เป็นลางร้ายเลย Wishful Thinking (2008)
And for peanut butter, nothing beats Gromphadorhina portentosa, aka the Madagascar hissing cockroach.และสำหรับเนยถั่วไม่มีอะไรเก่งกว่า กอมฟาโดไรน่า พิเทนโทซ่า แมลงสาบจอมเขมือบจากมาดากัสการ์ The But in the Joke (2012)
Aye, Oin has read the portents and the portents say it is time.วาระแห่งอสูรจักสิ้น อสูรไหน The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
Comets were portents of doom.ดาวหางเป็นสัญญาณของการลงโทษ ข้อแตกต่างในหมู่พวกเขา When Knowledge Conquered Fear (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาเพศ[N] portent, See also: harbinger, omen, Example: ชาวบ้านเชื่อกันว่า ถ้าเลือดกำเดาพระประธานไหลออกจะเกิดอาเพศในทางไม่ดี, Thai definition: เหตุที่เกิดขึ้นอย่างผิดปกติวิสัย ถือว่าเป็นลางไม่ดี
ลางบอกเหตุ[N] omen, See also: portent, augury, presage, sigh (of things to come), Syn. ลางร้าย, Example: ท่านต้องได้รับเลือกอย่างแน่นอน เนื่องจากมีลางบอกเหตุมากมายหลายประการ
ลางบอกเหตุ[N] omen, See also: portent, augury, presage, sigh (of things to come), Syn. ลางร้าย, Example: ท่านต้องได้รับเลือกอย่างแน่นอน เนื่องจากมีลางบอกเหตุมากมายหลายประการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เค้า[n.] (khao) EN: sign ; indication ; presage ; token ; portent   FR: signe [m] ; indication [f] ; présage [m]
ลาง[n.] (lāng) EN: omen ; portent ; augury ; presage ; sign   FR: présage [m] ; augure [m] ; signe [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PORTENT    P AO1 R T EH0 N T
PORTENTS    P AO1 R T EH2 N T S
PORTENTOUS    P AO0 R T EH1 N T AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
portent    (n) pˈɔːtɛnt (p oo1 t e n t)
portents    (n) pˈɔːtɛnts (p oo1 t e n t s)
portentous    (j) pˈɔːtˈɛntəs (p oo1 t e1 n t @ s)
portentously    (a) pˈɔːtˈɛntəsliː (p oo1 t e1 n t @ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
先触れ[さきぶれ, sakibure] (n) preliminary announcement; previous announcement; portent; sign; forewarning [Add to Longdo]
前触れ[まえぶれ, maebure] (n,vs) previous notice; herald; harbinger; portent; (P) [Add to Longdo]
前兆(P);前徴[ぜんちょう, zenchou] (n,adj-no) omen; portent; sign; premonition; harbinger; (P) [Add to Longdo]
前表[ぜんぴょう, zenpyou] (n) omen; portent; sign; premonition; harbinger [Add to Longdo]
[ちょう, chou] (n) (1) (See 兆し) sign; omen; indication; portent; (num) (2) 10^12; 1,000,000,000,000; trillion (American); (obs) billion (British); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Portent \Por*tent"\ (?; 277), n. [L. portentum. See {Portend}.]
   That which portends, or foretoken; esp., that which portends
   evil; a sign of coming calamity; an omen; a sign. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      My loss by dire portents the god foretold. --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 portent
   n 1: a sign of something about to happen; "he looked for an omen
      before going into battle" [syn: {omen}, {portent},
      {presage}, {prognostic}, {prognostication}, {prodigy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top