ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

augury

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -augury-, *augury*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
augury[N] การทำนาย, See also: การพยากรณ์, ศิลปในการพยากรณ์
augury[N] ลางสังหรณ์, See also: ลาง, นิมิต, Syn. omen, portent, indication

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
augury(ออ'เกอะรี) n. ศิลปะในการทำนาย,พิธีทำนาย,ลางสังหรณ์. -augural adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
augury(n) การพยากรณ์,การทำนาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't put much stock in augury.ผมไม่ค่อยอยากเถียงหรอก The Offer (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลาง[n.] (lāng) EN: omen ; portent ; augury ; presage ; sign   FR: présage [m] ; augure [m] ; signe [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
augury    (n) ˈɔːgjuriː (oo1 g y u r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prophezeiung {f} | Prophezeiungen {pl}augury | auguries [Add to Longdo]
Weissagung {f} | Weissagungen {pl}augury | auguries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
微候[びこう, bikou] (n) (1) sign or symptom of a disease (usu. more subtle than a symptom); (2) augury; foretoken; harbinger [Add to Longdo]
卜占[ぼくせん, bokusen] (n) augury; fortune-telling; divination [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Augury \Au"gu*ry\, n.; pl. {Auguries}. [L. aucurium.]
   1. The art or practice of foretelling events by observing the
    actions of birds, etc.; divination.
    [1913 Webster]
 
   2. An omen; prediction; prognostication; indication of the
    future; presage.
    [1913 Webster]
 
       From their flight strange auguries she drew.
                          --Drayton.
    [1913 Webster]
 
       He resigned himself . . . with a docility that gave
       little augury of his future greatness. --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   3. A rite, ceremony, or observation of an augur.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 augury
   n 1: an event that is experienced as indicating important things
      to come; "he hoped it was an augury"; "it was a sign from
      God" [syn: {augury}, {sign}, {foretoken}, {preindication}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top