ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดาวเรือง

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดาวเรือง-, *ดาวเรือง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดาวเรือง[N] marigold, See also: calendula officinalis, Example: รอบเสาธงเด็กๆ ปลูกดอกดาวเรืองเหลืองอร่าม, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Tagetes erecta Linn. ในวงศ์ Compositae ดอกเป็นกระจุกสีเหลือง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดาวเรืองน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Tagetes erectaL. ในวงศ์ Compositae ขอบใบจัก ดอกเป็นช่อกระจุกแน่น สีเหลือง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's going to plant marigolds.เค้าจะมาปลูกต้นดาวเรืองให้เรา You Don't Know Jack (2010)
Marigolds protect the garden.ต้นดาวเรืองจะช่วยปกป้องสวน You Don't Know Jack (2010)
It's a marigold.ดอกดาวเรือง The Future in the Past (2012)
Marigolds.ดอกดาวเรือง Dead to Me (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาวเรือง[n.] (dāoreūang) EN: African marigold ; Aztec marigold ; Big marigold ; American marigold   FR: souci [m] ; oeillet d'inde [m]
ดาวเรืองฝรั่งเศส [n. exp.] (dāoreūang Farangsēt) EN: French marigold   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
marigold(แม'ริโกลดฺ) n. พืชดาวเรืองโดยเฉพาะจำพวก Tagetes

English-Thai: Nontri Dictionary
marigold(n) ดอกดาวเรือง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top