Search result for

อเมริกัน

(37 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อเมริกัน-, *อเมริกัน*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อเมริกันน. ชื่อชาวสหรัฐอเมริกา.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Footballอเมริกันฟุตบอล [TU Subject Heading]
Line Playอเมริกันฟุตบอล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The "heroes" phenomenon captivated the u.s.ปรากฎการณ์ "heroes" ได้เข้าครอบครองใจของคนอเมริกัน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Calls himself Michael X, in homage to Malcolm X, his American counterpart.เพื่อแสดงความเคารพต่อมัลคอล์ม เอ็กซ์ คู่เหมือนอเมริกันของเขา The Bank Job (2008)
They trade us for pigs, shoes and beer to a very strange american man.พวกเขาเอาพวกเราไปแลกกับหมู รองเท้าและเบียร์ กับอเมริกันคนหนึ่งที่แปลกมาก ๆ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I told him I had been invited to audition in New York City, for the School of American Ballet.แม่บอกเขาว่า แม่ถูกเชิญ ให้ไปทดสอบในนิวยอร์ค เพื่อเข้าโรงเรียน อเมริกัน บัลเล่ต์ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I was the only American to be invited to dance with the Bolshoi.แม่เป็นอเมริกันคนเดียวที่ได้รับเชิญ ให้เต้นกับเดอะบอสโซย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Hey, I'm cool with censorship. I know the American people love that.นี่จะเซ็นเซอร์ก็เชิญเลย ฉันรู้ว่าคนอเมริกันชอบแบบนี้ Vantage Point (2008)
American?เป็นอเมริกันเหรอ? Vantage Point (2008)
His condition is listed as stable.ท่านประธานาธิบดีแอชตั้นได้ประกาศ เพื่อบอกกับประชาชนชาวอเมริกันว่าท่านปลอดภัยดี Vantage Point (2008)
President Ashton has made a point of reassuring Americans that he's alright, and that summit will continue in days to come.ท่านประธานาธิบดีแอชตั้นได้ประกาศ เพื่อบอกกับประชาชนชาวอเมริกันว่าท่านปลอดภัยดี และการประชุมยังคงจะยัง คงมีต่อไปในไม่อีกกี่วันข้างหน้า Vantage Point (2008)
First generation Chinese-american. 10th generation Triad.จีนอเมริกันรุ่นบุกเบิก Death Race (2008)
And I was given the name of an ex-military American local from the embassy, who put me in touch with men who say they have experience in this part of the world.พอไดชืออดีตทหารอเมริกันทีอยูแถวนี จากสถานทูต ใหพอติดตอพวกเขา มีคนบอกวาพวกนีคุนเคยกับภูมิภาคแถบนีดี Rambo (2008)
If you wanna kill a public servant, Mr. Maroni, I recommend you buy American.ถ้าคุณอยากจะฆ่าข้าราชการนะ คุณมาโรนี่ ผมแนะนำให่ซื้อของอเมริกัน The Dark Knight (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อเมริกัน[adj.] (Amērikan) EN: American   FR: américain
อเมริกันฟุตบอน[n. exp.] (Amērikan futbøn) EN: American football ; football (Am.)   FR: football américain [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
football(n) ถ้าในอเมริกา จะหมายถึง กีฬาอเมริกันฟุตบอล (ถ้าจะพูดถึงฟุตบอลในความหมายที่ใช้กันในบ้านเรา จะเรียกว่า soccer แทน)
punt(vi) เตะกินแดน (ใช้ในอเมริกันฟุตบอล)
vine(n) เดิมทีแปลว่าต้นองุ่น แต่ในปัจจุบัน(โดยเฉพาะภาษาอเมริกัน)ความหมายสามัญได้เปลี่ยนแปลงไปเป็น ไม้ที่มีเถา ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นองุ่นเสมอไป, R. grapevine
facility(n ) โรงงาน, สิ่งก่อสร้าง (อเมริกัน), S. factory, installation, premise
trillion(n ) ล้านล้าน (อเมริกัน) หรือ ล้านล้านล้าน (อังกฤษสมัยเก่า) , http://en.wikipedia.org/wiki/Long_and_short_scales

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a4ใช้บอกขนาดของกระดาษที่เป็นที่นิยม มีความกว้างยาวประมาณ 210x297 มม. หรือ 8 1/4 x11 3/4 นิ้ว (ยุโรป) และ 8 1/2 x11 นิ้ว (อเมริกัน)
afro-american(แอฟโรอะเม' ริกัน) adj. เกี่ยวกับขาวอเมริกันที่มีบรรพบุรุษจากอาฟริกา, เกี่ยวกับชาวอเมริกันผิวดำ. -n. ชาวอเมริกันที่เป็นนิโกร., Syn. Aframerican
amerasian(แอมมิเร' เชียน) n. ลูกผสมระหว่างชาวอเมริกันและเอเชีย
americanism(อะเม' ริคันนิสซึม) n. ความเลื่อมในในอเมริกา, ภาษาหรือคำศัพท์ที่ใช้ในสหรัฐอเมริกา , ประเพณีอเมริกัน, แบบอเมริกัน
brother jonathann. รัฐบาลของสหรัฐอเมริกา,ชาวอเมริกัน
burley(เบอ'ลี) n. ยาสูบอเมริกัน
hollerith, dr. hermanเป็นชาวอเมริกัน เกิด ค.ศ.1860 ตาย ค.ศ.1929 เป็นผู้คิดเอาวิธีนำเอาระบบบัตรเจาะรูมาใช้ในการบันทึกข้อมูลลงในบัตร โดยเลียนแบบจากบัตรของแจ็กการ์ด (Jacquard) ซึ่งเคยใช้วิธีการนี้ควบคุมการให้ลายและพิมพ์สีลงบนผ้า ฮอลเลอริทได้สร้างรหัสสำหรับบัตรเจาะรูขึ้น แล้วจึงนำข้อมูลถ่ายลงบนบัตรเพื่อนำไปให้เครื่องคอมพิวเตอร์อ่าน เครื่องมือประดิษฐ์ของฮอลเลอริทนี้ได้นำมาใช้ในงาประมวลผลและรายงานผลสำมะโนประชากรของสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.1890 ซึ่งทำให้ทราบผลลัพธ์เร็วขึ้นมาก โดยสามารถทำเสร็จภายในเวลาเพียง 2 ปีเท่านั้น ในปัจจุบัน การเจาะบัตรเพื่อส่งข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์นั้นเกือบจะไม่มีแล้ว เพราะล้าสมัย
ku klux klan(คู'คลัคซฺ'แคลน) n. องค์การลับในอเมริกาที่มีจุดประสงค์ส่งเสริมความรักชาติอเมริกัน
old gloryn. ชื่อธงชาติอเมริกัน, Syn. Stars and Stripes
star-spangled bannern. ธงชาติอเมริกัน,เพลงชาติอเมริกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
buck(n) กวาง,แพะ(ตัวผู้),กระต่าย,สัตว์ตัวผู้,เงินเหรียญอเมริกัน
capitol(n) ศาลากลาง,สถานที่ประชุมของรัฐสภาอเมริกัน
trillion(n) ล้านล้าน(อเมริกันและฝรั่งเศส),ล้านของล้านล้าน(อังกฤษ)

French-Thai: Longdo Dictionary
américain(adj) |-aine| เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา เช่น 1. Laura Bush est américaine. ลอรา บุช เป็นอเมริกัน แปลเป็นไทย คือ ลอรา บุช เป็นชาวอเมริกัน 2. รูปพหูพจนห์ให้เติม s เช่น Bush et Clinton sont américains. Laura et Hillary sont aussi américaines. (สังเกตความแตกต่างของการผัน adj.)
Américain(n) |m, f.-aine| ชาวอเมริกัน เช่น Deux Americains sont dans ma classe. ชาวอเมริกันสองคนอยู่ในชั้นเรียนของผม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top