ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-stout-

S T AW1 T   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: stout, *stout*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stout[ADJ] อ้วนล่ำ, See also: ล่ำ, จ้ำม้ำ, Syn. fat, overweight, plump, portly, Ant. slim, thin, skinny
stout[ADJ] กล้าหาญ, See also: องอาจ, แน่วแน่, เด็ดเดี่ยว, Syn. brave, courageous, bold, Ant. timid, cowardly
stout[ADJ] แข็งแรง, See also: บึกบึน, ทนทาน, Syn. strong, sturdy, forceful, vigorous, Ant. flimsy
stout[N] เบียร์ชนิดแรง, See also: เบียร์ดำชนิดแรง
stout[N] เสื้อผ้าชนิดพิเศษสำหรับคนอ้วนเตี้ย
stout[N] คนอ้วนล่ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stout(สเทาทฺ) adj.,n. แน่นหนา,มั่นคง,กล้าหาญ,องอาจ,แน่วแน่,เด็ดเดี่ยว,แข็งแรง,มีพลัง,กำยำล่ำสัน,หยาบหนา,หนาและเตี้ย,เบียร์ดำฤทธิ์แรง,คนขนของที่แข็งแรงมาก,เสื้อพิเศษสำหรับคนอ้วนเตี้ย., See also: stoutish adj. stoutness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
stout(adj) อ้วน,แข็งแรง,มีพลัง,มั่นคง,กล้าหาญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stoutอ้วนสั้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Consider it done, stout fellow.จะทำให้เลย พ่อคนกล้า Blazing Saddles (1974)
My first client, a stout man named Vaccari, looked me over carefullyไคลเอ็นท์แรกของฉัน, ผู้ชายแน่นหนาname Vaccari, ตรวจสอบฉันบนอย่างระมัดระวัง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You have a stout heart, little Hobbit. But that will not save you.ใจถึงมากเจ้าฮ้อบบิทส์ตัวน้อย เเต่นั่นช่วยไม่ได้หรอก The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
- Of a fine, stout love.-ต้นรักที่งอกงาม Pride & Prejudice (2005)
I mean, I find a stout brute, put him on a horse, put him in a field, and tell him to shout on about how he's fearsome old kensei.หมายถึง, ฉันหาไอ้อ้วนคนนึง, เอามันขึ้นม้า, ให้มันเดินออกไป, แล้วบอกมันให้ป่าวประกาศ Chapter One 'Four Months Later...' (2007)
Pretty stout with my mother.ข้าก็มีปมของข้า มันเริ่มตั้งแต่แม่ข้านู่น Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
The bodies of stout men left in their wake, half devoured.ผู้ที่ได้ต่อสู้กับพวกมัน ถูกกินจนเรียบ Legends (2010)
Is that what makes you such a stout fan of my work?ถึงได้มาทำตัวเป็นแฟนคลับของฉัน The Innkeepers (2011)
Born stout of heart, but large of bone, his adolescent years were shadowed by scorn and mockery.ผู้เกิดมาพร้อมใจที่เข้มแข็งแต่กระดูกใหญ่ ชีวิตช่วงวัยรุ่นของเขาถูกทอดเงา ด้วยการเหยียดหยามและหัวเราะเยาะ Advanced Dungeons & Dragons (2011)
You shall be given a stout keep beside the sea, with servants to look after your every need.ท่านจะได้ป้อมติดทะเล พร้อมบริวารที่จะรับใช้ท่านทุกสิ่งที่ต้องการ The Pointy End (2011)
A stout man contains some five quarts of blood... which, if you will forgive the boast...ซึ่งข้าสามารถดูดหมดตัวได้ภายในเวลาเพียง 7.5 วินาที Dark Shadows (2012)
And only stout wooden ships can save them.และเรือไม้หนักเพียงสามารถบันทึกไว้. 300: Rise of an Empire (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stoutHe got so stout that his collar did not meet.
stoutHe looked small beside my father's stout body.
stoutMy uncle is slender, but my aunt is stout.
stoutShe is plain and stout as popular stars go.
stoutThe defenders put up a stout resistance.
stoutThe stout man got into a cab in haste.
stoutThe stout man leaped over the shallow ditch and stumbled.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บึกบึน[ADJ] strong, See also: stout, Syn. บึก, Example: ผู้ชายไม่ใช่จะมีร่างกายกำยำและแข็งแรงเท่านั้น แต่ยังมีใจคอบึกบึนและแข็งกร้านเยี่ยงสัตว์ป่าด้วย, Thai definition: ที่แข็งแรงทรหดอดทน

CMU English Pronouncing Dictionary
STOUT S T AW1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stout (n) stˈaut (s t au1 t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stout {m}stout [Add to Longdo]
beleibt; gedrungen; dick {adj} | beleibter; gedrungener; dicker | am beleibtesten; am gedrungensten; am dicksten | von gedrungenem Körperbaustout | stouter | stoutest | of stout build [Add to Longdo]
Amharacistensänger {m} [ornith.]Stout Cisticola [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 stout \stout\, n.
   A strong, dark malt brew having a higher percentage of hops
   than porter; strong porter; a popular variety sold in the U.
   S. is {Guinness' stout}. --Swift.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stout \Stout\ (stout), a. [Compar. {Stouter} (stout"[~e]r);
   superl. {Stoutest}.] [D. stout bold (or OF. estout bold,
   proud, of Teutonic origin); akin to AS. stolt, G. stolz, and
   perh. to E. stilt.]
   1. Strong; lusty; vigorous; robust; sinewy; muscular; hence,
    firm; resolute; dauntless.
    [1913 Webster]
 
       With hearts stern and stout.     --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       A stouter champion never handled sword. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He lost the character of a bold, stout, magnanimous
       man.                 --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
       The lords all stand
       To clear their cause, most resolutely stout.
                          --Daniel.
    [1913 Webster]
 
   2. Proud; haughty; arrogant; hard. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Your words have been stout against me. --Mal. iii.
                          13.
    [1913 Webster]
 
       Commonly . . . they that be rich are lofty and
       stout.                --Latimer.
    [1913 Webster]
 
   3. Firm; tough; materially strong; enduring; as, a stout
    vessel, stick, string, or cloth.
    [1913 Webster]
 
   4. Large; bulky; corpulent.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {Stout}, {Corpulent}, {Portly}.
 
   Usage: Corpulent has reference simply to a superabundance or
      excess of flesh. Portly implies a kind of stoutness or
      corpulence which gives a dignified or imposing
      appearance. Stout, in our early writers (as in the
      English Bible), was used chiefly or wholly in the
      sense of strong or bold; as, a stout champion; a stout
      heart; a stout resistance, etc. At a later period it
      was used for thickset or bulky, and more recently,
      especially in England, the idea has been carried still
      further, so that Taylor says in his Synonyms: "The
      stout man has the proportions of an ox; he is
      corpulent, fat, and fleshy in relation to his size."
      In America, stout is still commonly used in the
      original sense of strong as, a stout boy; a stout
      pole.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stout
   adj 1: dependable; "the stalwart citizens at Lexington"; "a
       stalwart supporter of the UN"; "stout hearts" [syn:
       {stalwart}, {stout}]
   2: euphemisms for `fat'; "men are portly and women are stout"
     [syn: {portly}, {stout}]
   3: having rugged physical strength; inured to fatigue or
     hardships; "hardy explorers of northern Canada"; "proud of
     her tall stalwart son"; "stout seamen"; "sturdy young
     athletes" [syn: {hardy}, {stalwart}, {stout}, {sturdy}]
   n 1: a strong very dark heavy-bodied ale made from pale malt and
      roasted unmalted barley and (often) caramel malt with hops
   2: a garment size for a large or heavy person

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 stout /stɑut/
  1. audacious; bold; daring; intrepid
  2. bold; courageous; fearless

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top