Search result for

ล่ำ

(45 entries)
(0.0686 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ล่ำ-, *ล่ำ*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่ำ    [ADJ] muscular, See also: stout, stalwart, sturdy, robust, brawny, athletic, strong, Example: ชายร่างล่ำมีหน้าที่พาวัวออกไปกินหญ้า, Thai definition: เกี่ยวกับลักษณะที่อ้วนเนื้อแข็ง
ล่ำ    [ADJ] muscular, See also: stout, stalwart, sturdy, robust, brawny, athletic, strong, Example: ชายร่างล่ำมีหน้าที่พาวัวออกไปกินหญ้า, Thai definition: เกี่ยวกับลักษณะที่อ้วนเนื้อแข็ง
ล่ำสัน    [V] be sturdy, See also: be stout, be stalwart, be muscular, be robust, be brawny, be athletic, Syn. กำยำ, กำยำล่ำสัน, Ant. สะโอดสะอง, Example: กระทิงโทนตัวนั้นรูปร่าง สีสันก็คล้ายๆ แม่ แต่สูงและล่ำสันกว่าแม่หน่อย, Thai definition: ี่ใหญ่โตแข็งแรง
ล่ำสัน    [ADJ] sturdy, See also: stout, stalwart, muscular, robust, brawny, athletic, Syn. กำยำ, กำยำล่ำสัน, Ant. สะโอดสะอง, Example: เจ้าพ่อยืนอยู่กับลูกน้องหนุ่มล่ำสันอีกสองคน, Thai definition: ที่มีลักษณะใหญ่โตแข็งแรง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ล่ำว. มีเนื้อแน่นแข็ง.
ล้ำก. ล่วงเข้าไปเกินเขตที่กำหนด เช่น ล้ำเขตแดน ล้ำแดนข้าศึก.
ล้ำว. ยิ่ง, ล้น, เช่น สูงล้ำ ปัญญาล้ำ.
ล้ำยุค, ล้ำสมัยว. ที่ก้าวหน้าเกินยุคเกินสมัยของตน เช่น นักเขียนมีความคิดล้ำยุค.
ล่ำลาก. อำลา, ลา, ร่ำลา ก็ว่า.
ล้ำลึกว. ลึกมากจนยากที่จะหยั่งถึง, ลึกล้ำ ก็ว่า.
ล่ำสันว. มีรูปร่างล่ำและแข็งแรง (มักใช้แก่ผู้ชาย)
ล่ำสันโดยปริยายหมายความว่า มีลักษณะเป็นแก่นสาร ใช้ว่า เป็นล่ำเป็นสัน.
ล้ำหน้าว. เกินเลยไปกว่าที่ควร เช่น เขาชอบทำอะไรล้ำหน้าเพื่อนฝูงอยู่เสมอ
ล้ำหน้าที่ก้าวหน้าเกินยุคเกินสมัย เช่น ความคิดลํ้าหน้า ทำงานลํ้าหน้า.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล่ำ[adj.] (lam) EN: muscular ; stout ; stalwart ; sturdy ; robust ; brawny ; athletic ; strong   FR: corpulent ; robuste ; fort ; musclé ; mastoc (fam.) ; baléze = balaise (fam.)
ล้ำ[v.] (lam) EN: go beyond ; overstep ; encroach upon ; go ahead of ; pass over ; oustrip ; overtake ; infringe ; break ; violate ; transgress ; contravene   FR: dépasser ; déborder ; surpasser
ล้ำยุค[adj.] (lamyuk) EN: ultramodern   FR: ultramoderne
ล่ำลา[v.] (lamlā) EN: good-bye   FR: saluer
ล่ำลาจากไป[v. exp.] (lamlā jāk pai) FR: faire ses adieux
ล่ำสัน[adj.] (lamsan) EN: sturdy ; stout ; stalwart ; muscular ; robust ; brawny ; athletic   FR: robuste ; musclé ; athlétique
ล้ำหน้า[v.] (lamnā) EN: get ahead of ; outstrip ; overtake ; catch up with and surpass   
ล้ำหน้า[v.] (lamnā) EN: be offside   FR: être en position hors-jeu
ล้ำหน้า[adv.] (lamnā) EN: ahead of ; in front of ; onward   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hefty    [ADJ] แข็งแรง, See also: ล่ำสัน, Syn. brawny, robust, Ant. infirm, sickly, weak
husky    [ADJ] แข็งแรง, See also: ล่ำสัน
stout    [ADJ] อ้วนล่ำ, See also: ล่ำ, จ้ำม้ำ, Syn. fat, overweight, plump, portly, Ant. slim, thin, skinny

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
broccoli(บรอค'คะลี) n. ต้นบรอคโคลี่ซึ่งคล้ายกระหล่ำปลี อยู่ในพืชตระกูลมัสตาร์ด
brussels sproutn. พืชคล้ายกะหล่ำปลีชนิดหนึ่ง
burly(เบอร์'ลี) adj. ซึ่งมีขนาดใหญ่,กำยำล่ำสัน,กำยำ,ล่ำสัน,โผงผาง,ขวานผ่าซาก., See also: burliness n. ดูburly, Syn. thickest,hefty
cabbage(แคบ'บิจฺ) {cabbaged,cabbaging,cabbages} n. กะหล่ำปลี,ผักคะน้า,เงิน,ธนบัตร, ชิ้นผ้าที่ถูกช่างตัดผ้าขโมย. vi. ออกเป็นหัวคล้ายหัวกะหล่ำปลี, See also: cabbagy adj. ดูcabbage
cauliflower(คอ'ลิเฟลาเออ) n. ต้นกะหล่ำดอก
chunk(ชังคฺ) n. ก้อนหนา,ม้าที่แข็งแรง,สัตว์ที่แข็งแรง,ชายมะขามข้อเดียว,ชายอ้วนเตี้ย,ชายที่แข็งแรงล่ำสัน
chunky(ชัง'คี) adj. มะขามข้อเดียว,อ้วนเตี้ย,แข็งแรงล่ำสัน, See also: chumkily adv. ดูchunky
hefty(เฮฟ'ที) adj. หนัก,ใหญ่,แข็งแรง,ล่ำสัน,เต็มไปด้วยกล้ามเนือ., See also: heftiness n. heftily adv., Syn. weighty,heavy
indian mallowพืชจำพวก Abutilon Theophrasti มีดอกเหลือง ใบสีม่วง, ต้นมะกล่ำตาหนู -Syn. Jequirity
kale(เคล) n. พืช คล้ายกะหล่ำปลี.

English-Thai: Nontri Dictionary
athletic(adj) แข็งแรง,ล่ำสัน,ว่องไว,เกี่ยวกับกีฬา,เกี่ยวกับการกรีฑา
cabbage(n) ผักกะหล่ำ
cauliflower(n) ดอกกะหล่ำ
coleslaw(n) สลัดกะหล่ำปี
kale(n) ผักกะหล่ำชนิดหนึ่ง
muscular(adj) เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ,กำยำ,แข็งแรง,ล่ำสัน
portly(adj) ท้วม,กำยำล่ำสัน,สง่า,ตุ๊ต๊ะ,ผึ่งผาย,ใหญ่โต
slaw(n) สลัดหัวกะหล่ำ

German-Thai: Longdo Dictionary
Weißkohl(n) |der| กะหล่ำปี

Are you satisfied with the result?

Go to Top