ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stouter

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stouter-, *stouter*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา stouter มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *stouter*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But then, you're a stouter fellow than I am.อย่างว่าตัวนายหนากว่าฉัน Stonehearst Asylum (2014)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stouter    (j) stˈautər (s t au1 t @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beleibt; gedrungen; dick {adj} | beleibter; gedrungener; dicker | am beleibtesten; am gedrungensten; am dicksten | von gedrungenem Körperbaustout | stouter | stoutest | of stout build [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stout \Stout\ (stout), a. [Compar. {Stouter} (stout"[~e]r);
   superl. {Stoutest}.] [D. stout bold (or OF. estout bold,
   proud, of Teutonic origin); akin to AS. stolt, G. stolz, and
   perh. to E. stilt.]
   1. Strong; lusty; vigorous; robust; sinewy; muscular; hence,
    firm; resolute; dauntless.
    [1913 Webster]
 
       With hearts stern and stout.     --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       A stouter champion never handled sword. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He lost the character of a bold, stout, magnanimous
       man.                 --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
       The lords all stand
       To clear their cause, most resolutely stout.
                          --Daniel.
    [1913 Webster]
 
   2. Proud; haughty; arrogant; hard. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Your words have been stout against me. --Mal. iii.
                          13.
    [1913 Webster]
 
       Commonly . . . they that be rich are lofty and
       stout.                --Latimer.
    [1913 Webster]
 
   3. Firm; tough; materially strong; enduring; as, a stout
    vessel, stick, string, or cloth.
    [1913 Webster]
 
   4. Large; bulky; corpulent.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {Stout}, {Corpulent}, {Portly}.
 
   Usage: Corpulent has reference simply to a superabundance or
      excess of flesh. Portly implies a kind of stoutness or
      corpulence which gives a dignified or imposing
      appearance. Stout, in our early writers (as in the
      English Bible), was used chiefly or wholly in the
      sense of strong or bold; as, a stout champion; a stout
      heart; a stout resistance, etc. At a later period it
      was used for thickset or bulky, and more recently,
      especially in England, the idea has been carried still
      further, so that Taylor says in his Synonyms: "The
      stout man has the proportions of an ox; he is
      corpulent, fat, and fleshy in relation to his size."
      In America, stout is still commonly used in the
      original sense of strong as, a stout boy; a stout
      pole.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top