Search result for

adamant

(39 entries)
(0.0085 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adamant-, *adamant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adamant[ADJ] แน่วแน่, See also: ใจแข็ง, ยืนกราน, Syn. inflexible
adamant[N] หินในตำนานที่มีความแข็งมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adamant(แอด'- ,แอดดะ

English-Thai: Nontri Dictionary
adamant(adj) เด็ดเดี่ยว,ยืนกราน,แข็งแกร่ง,ใจแข็ง
adamantine(adj) เด็ดเดี่ยว,ยืนกราน,แข็งแกร่ง,ใจแข็ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adamantine lusterความวาวแบบเพชร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adamantinomaอดาแมนติโนมา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The man was adamant, and the woman seemed confused and frightened.ฝ่ายชายดูใจแข็งส่วนผู้หญิงดูสับสนและตื่นตระหนก Birthmarks (2008)
They're adamant about privacy. I... I can't give any names.พวกเขาจริงจังเรื่องความเป็นส่วนตัว ฉันบอกชื่อไม่ได้ I Agree, It Wasn't Funny (2009)
I mean, he's been so adamant about wanting to handle this whole thing by himself, and...เขาใช้เวลานายมากกว่าจะยอมบอกฉัน ฉันหมายถึงเขาเป็นคนที่ใจแข็งมาก อยากจะจัดการเรื่องทั้งหมดนี้ด้วยตัวเขาเอง Peekaboo (2009)
It's called Adamantium.มันเรียกว่า "อะดาแมนเทียม" X-Men Origins: Wolverine (2009)
We are about to begin bonding Adamantium to Weapon X's skeleton.เรากำลังจะเริ่มเชื่อม - สารอดาแมนเทียมกับโครงสร้างของอาวุธหมายเลข 10 X-Men Origins: Wolverine (2009)
Adamantium reservoir is depleted.สารอะดาแมนเทียมหมดแล้ว X-Men Origins: Wolverine (2009)
The only thing that'll take him down is an Adamantium bullet.สิ่งเดียวที่จะกำจัดเค้าได้ คือกระสุนอดาแมนเทียม X-Men Origins: Wolverine (2009)
They killed her so I'd let them put Adamantium in me.พวกเค้าฆ่าเธอ ดังนั้นฉันเลยปล่อยให้มัน เอาสารอะดาแมนเทียมเข้ามาในตัวฉัน X-Men Origins: Wolverine (2009)
- Then give me the Adamantium!-งั้นเอาอะดาแมนเทียมมาให้ฉัน X-Men Origins: Wolverine (2009)
Adamantium bullets.กระสุนอะดาแมนเทียม X-Men Origins: Wolverine (2009)
I was at a hearing where Mr Stark, in fact, was adamant that these suits can't exist anywhere else, don't exist anywhere else, never will exist anywhere else, at least for five to 10 years,ผมก็อยู่ด้วยตอนที่นายสตาร์ค ยึนยันอย่าง อหังการว่า ชุดแบบเขาไม่มีทางมีที่อื่่น ไม่มีใครสามารถสร้างได้ Iron Man 2 (2010)
You skipped something. Why were you so adamant when you started talking about d.ทำไมนายยืนกรานนัก ตอนที่พูดถึง Blowback (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adamantBill was adamant that she should obey him.
adamantHe was so adamant in his refusal.
adamantI am adamant that he undertake it.
adamantI'm adamant that you should go.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจแข็ง[adj.] (jaikhaeng) EN: hard-hearted ; stouthearted ; pitiless ; unyielding ; heartless ; merciless ; callous ; adamant ; firm ; unbendable   FR: insensible ; dur ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre
ลดลาวาศอก[n.] (lotlāwāsøk) EN: give quarter ; decrease adamant   

CMU English Pronouncing Dictionary
ADAMANT    AE1 D AH0 M AH0 N T
ADAMANTLY    AE1 D AH0 M AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adamant    (n) (a1 d @ m @ n t)
adamants    (n) (a1 d @ m @ n t s)
adamantly    (n) (a1 d @ m @ n y l ii)
adamantine    (j) (a2 d @ m a1 n t ai n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エナメル質[エナメルしつ, enameru shitsu] (n,adj-f) (tooth) enamel; adamantine [Add to Longdo]
金剛[こんごう, kongou] (n) (1) vajra (indestructible substance); diamond; adamantine; (2) thunderbolt; Indra's weapon; Buddhist symbol of the indestructible truth [Add to Longdo]
金剛堅固[こんごうけんご, kongoukengo] (n) firm and solid; sturdy and indestructible; unshakable; adamantine [Add to Longdo]
金剛不壊[こんごうふえ, kongoufue] (n) firm and solid; sturdy and indestructible; unshakable; adamantine [Add to Longdo]
無骨一徹;武骨一徹[ぶこついってつ, bukotsuittetsu] (n,adj-na) rustic; boorish; uncouth; adamantly sticking to being boorish [Add to Longdo]
利かぬ[きかぬ, kikanu] (adj-f) obdurate; adamant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adamant \Ad"a*mant\ ([a^]d"[.a]*m[a^]nt), n. [OE. adamaunt,
   adamant, diamond, magnet, OF. adamant, L. adamas, adamantis,
   the hardest metal, fr. Gr. 'ada`mas, -antos; 'a priv. +
   dama^,n to tame, subdue. In OE., from confusion with L.
   adamare to love, be attached to, the word meant also magnet,
   as in OF. and LL. See {Diamond}, {Tame}.]
   1. A stone imagined by some to be of impenetrable hardness; a
    name given to the diamond and other substances of extreme
    hardness; but in modern mineralogy it has no technical
    signification. It is now a rhetorical or poetical name for
    the embodiment of impenetrable hardness.
    [1913 Webster]
 
       Opposed the rocky orb
       Of tenfold adamant, his ample shield. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Lodestone; magnet. [Obs.] "A great adamant of
    acquaintance." --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       As true to thee as steel to adamant. --Greene.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adamant
   adj 1: impervious to pleas, persuasion, requests, reason; "he is
       adamant in his refusal to change his mind"; "Cynthia was
       inexorable; she would have none of him"- W.Churchill; "an
       intransigent conservative opposed to every liberal
       tendency" [syn: {adamant}, {adamantine}, {inexorable},
       {intransigent}]
   n 1: very hard native crystalline carbon valued as a gem [syn:
      {diamond}, {adamant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top