ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adamant

AE1 D AH0 M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adamant-, *adamant*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adamant(adj) แน่วแน่, See also: ใจแข็ง, ยืนกราน, Syn. inflexible
adamant(n) หินในตำนานที่มีความแข็งมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adamant(แอด'- , แอดดะ

English-Thai: Nontri Dictionary
adamant(adj) เด็ดเดี่ยว, ยืนกราน, แข็งแกร่ง, ใจแข็ง
adamantine(adj) เด็ดเดี่ยว, ยืนกราน, แข็งแกร่ง, ใจแข็ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adamantine lusterความวาวแบบเพชร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adamantinomaอดาแมนติโนมา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rick is quite adamant that his replacement be a person of color.ริค มั่นใจว่า คนที่มาแทนเขาจะเป็นคนผิวสี Crash (2004)
Well, I admit, I was suspicious of Mr. Bauer, but you were so adamant about his integrity that I just... looked for a way to reconcile the contradiction, so... thank you.คือ ผมยอมรับว่าสงสัยในตัวคุณบาวเออร์ แต่คุณยืนกรานหนักแน่นเรื่องความซื่อสัตย์ของเขา ผมเลยลองหาข้อมูลเพื่อลบข้อขัดแย้งดู Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
They're adamant about privacy. I... I can't give any names.พวกเขาจริงจังเรื่องความเป็นส่วนตัว ฉันบอกชื่อไม่ได้ I Agree, It Wasn't Funny (2009)
I mean, he's been so adamant about wanting to handle this whole thing by himself, and...เขาใช้เวลานายมากกว่าจะยอมบอกฉัน ฉันหมายถึงเขาเป็นคนที่ใจแข็งมาก อยากจะจัดการเรื่องทั้งหมดนี้ด้วยตัวเขาเอง Peekaboo (2009)
I was at a hearing where Mr Stark, in fact, was adamant that these suits can't exist anywhere else, don't exist anywhere else, never will exist anywhere else, at least for five to 10 years, ผมก็อยู่ด้วยตอนที่นายสตาร์ค ยึนยันอย่าง อหังการว่า ชุดแบบเขาไม่มีทางมีที่อื่่น ไม่มีใครสามารถสร้างได้ Iron Man 2 (2010)
You skipped something. Why were you so adamant when you started talking about d.ทำไมนายยืนกรานนัก ตอนที่พูดถึง Blowback (2010)
Sam was adamant about leaving you out. So we did.แซมยืนกรานว่าควรปล่อยนายไว้แบบนั้น เราเลยทำ Exile on Main St. (2010)
Eyewitnesses remain adamant that the object was some sort of aircraft, but officials with the Department of Defense insist it was simply a meteor large enough to be visible during daylight.พยานยังคงยืนยัน ว่ามีวัตถุคล้ายเครื่องบิน แต่ทางการ ยังยืนยันว่าเป็นดาวตก มีขนาดใหญ่พอที่จะเห็นได้ ในเวลากลางวัน Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
She was adamant that he left the apartment this morning with a briefcase in hand.เธอเป็นคนยืนกรานว่าเขาออกจากอพาร์ทเม้นเช้าวันนี้ พร้อมด้วยกระเป๋าเอกสารในมือ Head Case (2011)
Well, the way I remember it, you were adamant about altering the prenuptial agreement, but I never received any changes, so I figured--อ่า จากที่ผมจำได้ คุณยืนกรานที่จะเปลี่ยนข้อตกลง ก่อนการสมรส แต่ ผมยังไม่ได้รับทำคดี แล้วผมคิดไปว่า... If You Ever Want a French Lesson... (2011)
I tried to take you home, but you became very adamant about me not seeing it.ผมพยายามส่งคุณกลับบ้าน แต่คุณยืนกราน ไม่บอกผมว่าอยู่ที่ไหน The Wake-Up Bomb (2011)
The President is adamant that we do not retaliate.เรามีกำลังสนับสนุนทางทหารไม่เพียงพอ ท่านประธานาธิบดีไม่อนุมัติแผนนี้ Episode #1.1 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adamantBill was adamant that she should obey him.
adamantHe was so adamant in his refusal.
adamantI am adamant that he undertake it.
adamantI'm adamant that you should go.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจแข็ง[jaikhaeng] (adj) EN: hard-hearted ; stouthearted ; pitiless ; unyielding ; heartless ; merciless ; callous ; adamant ; firm ; unbendable   FR: insensible ; dur ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre
ลดลาวาศอก[lotlāwāsøk] (n) EN: give quarter ; decrease adamant

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ADAMANT AE1 D AH0 M AH0 N T
ADAMANTLY AE1 D AH0 M AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adamant (n) ˈædəmənt (a1 d @ m @ n t)
adamants (n) ˈædəmənts (a1 d @ m @ n t s)
adamantly (n) ˈædəmənjliː (a1 d @ m @ n y l ii)
adamantine (j) ˌædəmˈæntaɪn (a2 d @ m a1 n t ai n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
金剛[こんごう, kongou] (n) (1) vajra (indestructible substance); diamond; adamantine; (2) thunderbolt; Indra's weapon; Buddhist symbol of the indestructible truth #10,710 [Add to Longdo]
エナメル質[エナメルしつ, enameru shitsu] (n, adj-f) (tooth) enamel; adamantine [Add to Longdo]
金剛堅固[こんごうけんご, kongoukengo] (n) firm and solid; sturdy and indestructible; unshakable; adamantine [Add to Longdo]
金剛不壊[こんごうふえ, kongoufue] (n) firm and solid; sturdy and indestructible; unshakable; adamantine [Add to Longdo]
無骨一徹;武骨一徹[ぶこついってつ, bukotsuittetsu] (n, adj-na) rustic; boorish; uncouth; adamantly sticking to being boorish [Add to Longdo]
利かぬ[きかぬ, kikanu] (adj-f) obdurate; adamant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adamant \Ad"a*mant\ ([a^]d"[.a]*m[a^]nt), n. [OE. adamaunt,
   adamant, diamond, magnet, OF. adamant, L. adamas, adamantis,
   the hardest metal, fr. Gr. 'ada`mas, -antos; 'a priv. +
   dama^,n to tame, subdue. In OE., from confusion with L.
   adamare to love, be attached to, the word meant also magnet,
   as in OF. and LL. See {Diamond}, {Tame}.]
   1. A stone imagined by some to be of impenetrable hardness; a
    name given to the diamond and other substances of extreme
    hardness; but in modern mineralogy it has no technical
    signification. It is now a rhetorical or poetical name for
    the embodiment of impenetrable hardness.
    [1913 Webster]
 
       Opposed the rocky orb
       Of tenfold adamant, his ample shield. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Lodestone; magnet. [Obs.] "A great adamant of
    acquaintance." --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       As true to thee as steel to adamant. --Greene.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adamant
   adj 1: impervious to pleas, persuasion, requests, reason; "he is
       adamant in his refusal to change his mind"; "Cynthia was
       inexorable; she would have none of him"- W.Churchill; "an
       intransigent conservative opposed to every liberal
       tendency" [syn: {adamant}, {adamantine}, {inexorable},
       {intransigent}]
   n 1: very hard native crystalline carbon valued as a gem [syn:
      {diamond}, {adamant}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top