ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brawny

B R AO1 N IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brawny-, *brawny*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brawny(adj) ซึ่งมีกล้ามเนื้อแข็งแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brawny(บรอ'นี) adj. แข็งแรง, กล้ามเนื้อเป็นมัด, See also: brawniness n. ดูbrawny

English-Thai: Nontri Dictionary
brawny(adj) แข็งแรง, กำยำ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey, I finally get it. You're the Brawny guy.เฮ้ ในที่สุดคุณก็ได้มัน คุณเป็นชายแข็งแรง Halloween (2010)
Instead of fleeing, he chose to fight barehanded against a brawny member of the weasel family.แทนที่จะหนี เค้ากลับเลือกที่จะสู้ด้วยมือเปล่า กับเจ้าตัวสีน้ำตาลซึ่งเป็นสัตว์ ในตระกูลเดียวกันกับตัววีเซิล The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)
She made the case that if we break down in the middle of nowhere, your Nebraska backwoods skills and brawny hands will give us the best chance to survive in the wild.ทักษะเนบราสก้าบ้านนอก และมือกำยำของคุณ The Love Car Displacement (2011)
Remembered he liked big, brawny types.จำได้ว่า เขาเหมือนหมู ตาสีน้ำตาล The Balloonman (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล่ำ[lam] (adj) EN: muscular ; stout ; stalwart ; sturdy ; robust ; brawny ; athletic ; strong  FR: corpulent ; robuste ; fort ; musclé ; mastoc (fam.) ; baléze = balaise (fam.)
ล่ำสัน[lamsan] (adj) EN: sturdy ; stout ; stalwart ; muscular ; robust ; brawny ; athletic  FR: robuste ; musclé ; athlétique

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BRAWNY B R AO1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brawny (j) brˈɔːniː (b r oo1 n ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブ男;醜男[ブおとこ(ブ男);ぶおとこ(醜男);じこお(醜男), bu otoko ( bu otoko ); buotoko ( shuu otoko ); jikoo ( shuu otoko )] (n) (1) (derog) ugly man; (2) (じこお only) strong, brawny man [Add to Longdo]
ムキムキ[mukimuki] (adj-na, adj-no) muscular; brawny [Add to Longdo]
魁偉[かいい, kaii] (adj-na, n) brawny; muscular; impressive; gigantic [Add to Longdo]
究竟[くっきょう;きゅうきょう, kukkyou ; kyuukyou] (adv, adj-no, vs) (1) after all; in the end; finally; (adj-na, adj-no, n) (2) excellent; superb; handy; appropriate; ideal; (3) (See 屈強) robust; brawny; muscular; strong; sturdy [Add to Longdo]
筋張った[すじばった, sujibatta] (adj-f) brawny; sinewy; stringy [Add to Longdo]
屈強;倔強[くっきょう, kukkyou] (adj-na, n, adj-no) robust; brawny; muscular; strong; sturdy [Add to Longdo]
隆々;隆隆[りゅうりゅう, ryuuryuu] (adj-t, adv-to) prosperous; flourishing; thriving; muscular; brawny [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brawny \Brawn"y\, a.
   Having large, strong muscles; muscular; fleshy; strong.
   "Brawny limbs." --W. Irving.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Muscular; fleshy; strong; bulky; sinewy; athletic;
     stalwart; powerful; robust.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brawny
   adj 1: (of a person) possessing physical strength and weight;
       rugged and powerful; "a hefty athlete"; "a muscular
       boxer"; "powerful arms" [syn: {brawny}, {hefty},
       {muscular}, {powerful}, {sinewy}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top