Search result for

-sack-

(56 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sack, *sack*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sack[N] กระสอบ, See also: ถุงขนาดใหญ่, Syn. sac, pouch, pocket
sack[N] การไล่ออกจากงาน (คำไม่เป็นทางการ), Syn. discharge, notice
sack[N] เตียงนอน (คำไม่เป็นทางการ)
sack[VT] ไล่ออกจากงาน (คำไม่เป็นทางการ), See also: ปลดออก, ไล่ออก, Syn. discharge, dismiss, kick out, terminate, Ant. employ, hire
sack[VT] เอาใส่ในกระสอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sack(แซคฺ) n. กระสอบ,ปริมาณบรรจุหนึ่งกระสอบ,เตียง,การไล่ออก, (กีฬาเบสบอล) ฐาน vt. ใส่กระสอบ,ไล่,ไล่ออก -Phr. (hit the sack ไปนอน -Phr. (hold the sack กำตด ถูกหลอก ไม่ได้อะไรเลย), Syn. pouch,bag

English-Thai: Nontri Dictionary
sack(n) กระสอบ,ถุง,การไล่ออก,การปล้นสะดม,การชิงทรัพย์
sack(vt) บรรจุกระสอบ,ใส่ถุง,ไล่ออก,ปล้นสะดม,ชิงทรัพย์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Half Sack.-ไอ้ไข่ใบเดียว Pilot (2008)
- Half Sack.-ไอ้ไข่ใบเดียว Pilot (2008)
- You're sacking me?-องค์ชายไล่กระหม่อมออก? Valiant (2008)
It was unfair to sack you.มันเป็นเรื่องไม่ยุติธรรมที่ไล่เจ้าออก Valiant (2008)
You sacked me.แต่ว่าองค์ชายไล่กระหม่อมออกไปแล้ว Valiant (2008)
I'm sure gonna miss her. She was crazy in the sack.ฉันคิดถึงเธอแน่นอน เธอสุดยอดมากบนเตียง Superhero Movie (2008)
Gunnar's village was sacked.หมู่บ้านของกันน่าบ้าสิ้นดี Outlander (2008)
From Sloan, from the Fraternity, from Janice, from billing reports, from ergonomic keyboards, from cheating girlfriends and sack-of-shit best friends.จากสโลน จากสมาคมช่างทอผ้า จากเจนิซ จากรายงานรายจ่าย Wanted (2008)
Piles of silks and sacks of jewels.ผ้าไหมกองโต และกระสอบอัญมณี Inkheart (2008)
Stuff your sorries in a sack. It's not your fault.เก็บคำขอโทษของนายไว้ มันไม่ใช่ความผิดนาย Pineapple Express (2008)
What about your sack?แล้วถุงของนายล่ะ Pineapple Express (2008)
I mean, like, the sack of weed.ฉันหมายถึงถุงกัญชา Pineapple Express (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sackThey got the sack for being careless and tardy.
sackIt is hard for an empty sack to stand straight. [Proverb]
sackI got the sack but I've a little saved up so for the time being I won't be troubled for living expenses.
sackThose good-for-nothing layabouts were sacked.
sackIn British English, "to get the sack" means to be fired from your job.
sackThe official got the sack for currying favor with the contractors.
sack"I'd rather get the sack than not join the labour union," said the disgruntled worker.
sackEveryone thinks his sack the heaviest.
sackHe got the sack for slacking off at work.
sackI will hit the sack.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระสอบ[N] sack, See also: bag, Example: โรงงานบรรจุน้ำตาลไว้ในกระสอบเพื่อเตรียมส่งออก, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: เครื่องสานหรือทอด้วยต้นกระจูดหรือป่านปอ สำหรับบรรจุข้าวและของอื่นๆ

CMU English Pronouncing Dictionary
SACK    S AE1 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sack    (v) (s a1 k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sack {m} | Säcke {pl}sack | sacks [Add to Longdo]
Sack {m} | vier Sack Kartoffelnsackful | four sackfuls of potatoes [Add to Longdo]
Sack {m} | Säcke {pl}bursa | bursas [Add to Longdo]
Sackgasse {f} | Sackgassen {pl}blind alley | blind alleys [Add to Longdo]
Sackgasse {f}cul-de-sac [Add to Longdo]
Sackgasse {f}dead-end street; dead end [Add to Longdo]
Sackgasse {f} | Sackgassen {pl}impasse | impasses [Add to Longdo]
Sackhüpfen {n}sack race [Add to Longdo]
Sackkarre {f}sack truck [Add to Longdo]
Sackleinen {m}sackcloth [Add to Longdo]
Sackleinwand {f}burlap [Add to Longdo]
Sackloch {n} [techn.]blind hole; pocket hole [Add to Longdo]
Sacklochgewindebohrer {m} [techn.]bottoming tap [Add to Longdo]
Sacktuch {n}sackcloth [Add to Longdo]
sackartig {adv}baggily [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大袋子[dà dài zi, ㄉㄚˋ ㄉㄞˋ ㄗ˙, ] sack [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sack \Sack\, n. [OE. sak, sek, AS. sacc, saecc, L. saccus, Gr.
   sa`kkos from Heb. sak; cf. F. sac, from the Latin. Cf. {Sac},
   {Satchel}, {Sack} to plunder.]
   1. A bag for holding and carrying goods of any kind; a
    receptacle made of some kind of pliable material, as
    cloth, leather, and the like; a large pouch.
    [1913 Webster]
 
   2. A measure of varying capacity, according to local usage
    and the substance. The American sack of salt is 215
    pounds; the sack of wheat, two bushels. --McElrath.
    [1913 Webster]
 
   3. [Perhaps a different word.] Originally, a loosely hanging
    garment for women, worn like a cloak about the shoulders,
    and serving as a decorative appendage to the gown; now, an
    outer garment with sleeves, worn by women; as, a dressing
    sack. [Written also {sacque}.]
    [1913 Webster]
 
   4. A sack coat; a kind of coat worn by men, and extending
    from top to bottom without a cross seam.
    [1913 Webster]
 
   5. (Biol.) See 2d {Sac}, 2.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]
 
   {Sack bearer} (Zool.). See {Basket worm}, under {Basket}.
 
   {Sack tree} (Bot.), an East Indian tree ({Antiaris
    saccidora}) which is cut into lengths, and made into sacks
    by turning the bark inside out, and leaving a slice of the
    wood for a bottom.
 
   {To give the sack to} or {get the sack}, to discharge, or be
    discharged, from employment; to jilt, or be jilted.
    [Slang]
 
   {To hit the sack}, to go to bed. [Slang]
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sack \Sack\ (s[a^]k), n. [OE. seck, F. sec dry (cf. Sp. seco,
   It. secco), from L. siccus dry, harsh; perhaps akin to Gr.
   'ischno`s, Skr. sikata sand, Ir. sesc dry, W. hysp. Cf.
   {Desiccate}.]
   A name formerly given to various dry Spanish wines. "Sherris
   sack." --Shak.
   [1913 Webster]
 
   {Sack posset}, a posset made of sack, and some other
    ingredients.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sack \Sack\, n. [F. sac plunder, pillage, originally, a pack,
   packet, booty packed up, fr. L. saccus. See {Sack} a bag.]
   The pillage or plunder, as of a town or city; the storm and
   plunder of a town; devastation; ravage.
   [1913 Webster]
 
      The town was stormed, and delivered up to sack, -- by
      which phrase is to be understood the perpetration of
      all those outrages which the ruthless code of war
      allowed, in that age, on the persons and property of
      the defenseless inhabitants, without regard to sex or
      age.                   --Prescott.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sack \Sack\, v. t. [imp. & p. p. {Sacked}; p. pr. & vb. n.
   {Sacking}.] [See {Sack} pillage.]
   To plunder or pillage, as a town or city; to devastate; to
   ravage.
   [1913 Webster]
 
      The Romans lay under the apprehensions of seeing their
      city sacked by a barbarous enemy.    --Addison.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sack \Sack\, v. t.
   1. To put in a sack; to bag; as, to sack corn.
    [1913 Webster]
 
       Bolsters sacked in cloth, blue and crimson. --L.
                          Wallace.
    [1913 Webster]
 
   2. To bear or carry in a sack upon the back or the shoulders.
    [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sack
   n 1: a bag made of paper or plastic for holding customer's
      purchases [syn: {sack}, {poke}, {paper bag}, {carrier bag}]
   2: an enclosed space; "the trapped miners found a pocket of air"
     [syn: {pouch}, {sac}, {sack}, {pocket}]
   3: the quantity contained in a sack [syn: {sack}, {sackful}]
   4: any of various light dry strong white wine from Spain and
     Canary Islands (including sherry)
   5: a woman's full loose hiplength jacket [syn: {sack}, {sacque}]
   6: a hanging bed of canvas or rope netting (usually suspended
     between two trees); swings easily [syn: {hammock}, {sack}]
   7: a loose-fitting dress hanging straight from the shoulders
     without a waist [syn: {chemise}, {sack}, {shift}]
   8: the plundering of a place by an army or mob; usually involves
     destruction and slaughter; "the sack of Rome"
   9: the termination of someone's employment (leaving them free to
     depart) [syn: {dismissal}, {dismission}, {discharge},
     {firing}, {liberation}, {release}, {sack}, {sacking}]
   v 1: plunder (a town) after capture; "the barbarians sacked
      Rome" [syn: {sack}, {plunder}]
   2: terminate the employment of; discharge from an office or
     position; "The boss fired his secretary today"; "The company
     terminated 25% of its workers" [syn: {displace}, {fire},
     {give notice}, {can}, {dismiss}, {give the axe}, {send away},
     {sack}, {force out}, {give the sack}, {terminate}] [ant:
     {employ}, {engage}, {hire}]
   3: make as a net profit; "The company cleared $1 million" [syn:
     {net}, {sack}, {sack up}, {clear}]
   4: put in a sack; "The grocer sacked the onions"

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Sack [zak] (n) , s.(m )
   bag; bursa; sack
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top