ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

サック

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -サック-, *サック*
Japanese-English: EDICT Dictionary
サック[, sakku] (n) (1) sack; (2) (col) (abbr) condom [Add to Longdo]
サックコート[, sakkuko-to] (n) sack coat [Add to Longdo]
サック[, sakkusu] (n) (abbr) (See サクソフォン) saxophone; sax; (P) [Add to Longdo]
サックスブルー[, sakkusuburu-] (n) saxe blue [Add to Longdo]
サックドレス[, sakkudoresu] (n) sack dress [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
She is carrying a backpack on her back.彼女は背中にリュックサックを背おっている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They were called Cossacks.[JA] コサックの先祖なのさ Tikhiy Don (1957)
- Hello.[JA] コサックがもう一人来たぞ Tikhiy Don (1957)
This way, please, your Imperial Highness.[JA] この男はドン河地域の コサックでございます Tikhiy Don (1957)
Cossacks come from Russians.[JA] コサックは元々ロシア人だ Tikhiy Don (1957)
When unrest sets in at the front, and this is inevitable, for the men are getting fed up with the war, the Cossacks will be sent to crush the mutineers.[JA] 前線で兵士達がその内に 必す騒ぎを起こします 兵士達が戦いに疲れ うんざりし始めるからです 騒ぎ出した時に鎮めるのが コサックの役目なんです Tikhiy Don (1957)
Is it our fault? That the Cossacks have been reduced to such shame?[JA] コサックのせいじゃないだろう そういう目に遭わされたんだ Tikhiy Don (1957)
- I'm a Cossack.[JA] コサックだよ Tikhiy Don (1957)
Cossacks were getting ready to leave for the May camps.[JA] コサック達が五月の野営の 準備をしていた Tikhiy Don (1957)
No, I'm telling you, Cossacks come from Cossacks.[JA] 俺達は先祖代々 コサックだよ Tikhiy Don (1957)
What role do you assign the Cossacks then?[JA] コサックは何をするんだ? Tikhiy Don (1957)
We Cossacks won't be sent against the enemy.[JA] コサック兵は前線での 消耗品じゃなんです Tikhiy Don (1957)
I wish that guy with the sax' would give up.[JA] サックス吹くの やめて欲しいよ Detour (1945)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top