ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

knapsack

N AE1 P S AE2 K   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -knapsack-, *knapsack*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
knapsack[N] เป้สะพายหลังสำหรับนักเดินทาง, Syn. rusksack

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
knapsack(แนพ'แซค) n. ย่ามหลัง,เครื่องหลัง

English-Thai: Nontri Dictionary
knapsack(n) เครื่องหลัง,เป้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
knapsack problemข้อปัญหาถุงเป้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
50% off all knapsacks and pocketbooks.ลด 50% สำหรับเป้หลัง และพ็อคเก็ตบุค I Heart Huckabees (2004)
Shouldn't be surprised if you've still got a small Head of Mission in your knapsack.ก็ไม่น่าแปลก ถ้าคุณจะได้เลื่อนเป็น หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติภารกิจได้ง่ายๆ The Constant Gardener (2005)
You can carry that out with a knapsack.พี่ไปขนใส่เป้ออกมาได้เลย The Lazarus Project (2008)
I want you to start looking for an abandoned suitcase, gym bag, knapsack, anything like that.ผมต้องการให้คุณเริ่มหา ประเป๋าที่ไม่มีเจ้าของ ..เป้.. ย่าม.. Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
If you get married, then you're gonna have kids, and you're gonna split up, and your kids are gonna have to go back and forth every weekend, living out of their knapsack.- ไม่ใช่งั้น ถ้านายแต่งงาน มีลูก แล้วแยกทางกัน แล้วลูกนายต้องไปบ้านนั่นที บ้านโน้นที Broad Daylight (2010)
Our troop each carried 2 knapsacks filled with these gold bricks and marched.ทหารในกองกำลังของเรา สะพายเป้ใส่ทองแท่งคนละสองใบ แล้วเดินแถวไปข้างหน้า The Fugitive: Plan B (2010)
- It's not a purse, it's a knapsack!อะไร นี่ย่ามต่างหาก Guardians of the Galaxy (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป้[N] rucksack, See also: knapsack, kit-bag, packsack, haversack, infantry pack, backpack, Syn. ย่าม, กระเป๋า, Example: เขาควักแบงก์สิบให้ รับเหรียญ ทอนใส่กระเป๋า แล้วเหวี่ยงเป้ขึ้นไหล่, Count unit: ใบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป้[n.] (pē) EN: backpack ; pack ; packsack ; knapsack   FR: sac à dos [m] ; havresac [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
KNAPSACK    N AE1 P S AE2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
knapsack    (n) nˈæpsæk (n a1 p s a k)
knapsacks    (n) nˈæpsæks (n a1 p s a k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
背包[bēi bāo, ㄅㄟ ㄅㄠ, ] knapsack; rucksack; infantry pack; field pack; blanket roll, #10,796 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tornister {m} | Tornister {pl}knapsack | knapsacks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サブリュック[, saburyukku] (n) (See サブザック) small knapsack (eng [Add to Longdo]
ナップザック(P);ナップサック[, nappuzakku (P); nappusakku] (n) knapsack (ger [Add to Longdo]
背嚢[はいのう, hainou] (n) knapsack [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Knapsack \Knap"sack`\, n. [D. knapzak; knappen to eat + zak a
   bag. See {Knap}, v. t., and {Sack}.]
   A case of canvas, leather, nylon, or other sturdy fabric,
   fitted with straps, for carrying on the back the food,
   clothing, or other supplies for a soldier or a traveler; as,
   to hike up the mountain with lunch in a knapsack.
   [1913 Webster +PJC]
 
      And each one fills his knapsack or his scrip
      With some rare thing that on the field is found.
                          --Drayton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 knapsack
   n 1: a bag carried by a strap on your back or shoulder [syn:
      {backpack}, {back pack}, {knapsack}, {packsack},
      {rucksack}, {haversack}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top