ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sack up

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sack up-, *sack up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sack up[PHRV] ได้กำไร, See also: ได้ผลประโยชน์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Better yet, why don't you sack up and help us take down Lucifer?เอางี้ดีกว่า ทำไมนายไม่กล้าหน่อย แล้วช่วยเราล้มลูซิเฟอร์ล่ะ Hammer of the Gods (2010)
So, how about you two sack up and help me for once?งั้นนายสองคนลุกขึ้นมา และช่วยฉันซักครั้งได้มั้ย? Weekend at Bobby's (2010)
Sack up, do the deal. Let's be friends.กระสอบขึ้นทำข้อตกลง มาเป็น เพื่อนกัน. The Big Short (2015)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  sack up
      v 1: make as a net profit; "The company cleared $1 million"
           [syn: {net}, {sack}, {sack up}, {clear}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top