Search result for

plunder

(62 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plunder-, *plunder*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plunder[VI] ปล้น, See also: ขโมย, Syn. rob
plunder[VT] ปล้น, See also: ปล้นสดมภ์, ขโมย, Syn. rob
plunder[VT] โกง, See also: ฉ้อโกง, ยักยอก
plunder[N] ของที่ปล้นมาได้, Syn. booty, spoils
plunder[N] การปล้น, See also: การปล้นสดมภ์, การขโมย, การลักขโมย, Syn. spolitation
plunderer[N] โจร, Syn. robber
plunderage[N] การปล้น, See also: การขโมย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plunder(พลัน'เดอะ) vt.,vi.,n. (การ) ปล้น,ปล้นสะดม,ขโมย,โกง,ลัก,ยักยอก,ของที่ปล้นหรือขโมยมา, See also: plunderer n. plunderous adj., Syn. rob

English-Thai: Nontri Dictionary
plunder(n) การปล้น,การปล้นสะดม,การลักขโมย,การยักยอก
plunder(vt) ปล้น,ปล้นสะดม,ลักขโมย,ยักยอก
plunderer(n) คนปล้น,ขโมย,คนยักยอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plunder๑. ปล้นทรัพย์ (ก. อาญา)๒. ทรัพย์เชลย (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plunderageการยักยอกสินค้าที่บรรทุกในเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Meanwhile, R2-D2 has fallen into the hands of a vile droid smuggler and is on his way to General Grievous who will surely plunder the Republic secrets hidden within him.ในขณะเดียวกัน อาร์ทู-ดีทูได้ตกไปอยู่ในมือ ของพ่อค้าดรอยด์จอมโฉด ก่อนจะถูกส่งต่อไปยังนายพลกรีวัส ผู้ซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถล้วงความลับของสาธารณรัฐ Duel of the Droids (2008)
She is concerned that her safe deposit box may have been plundered.เธอกังวลเกี่ยวกับตู้ฝากนิรภัยของเธอ อาจจะถูกขโมยไปด้วย The Bank Job (2008)
Poachers, bandits, plunderers, robbers...พวกชอบบุกรุก, โจร, ผู้ร้าย, นักปล้น... The Secret of Moonacre (2008)
You're bandits and plunderers!แกเป็นโจรและพวกหัวขโมย ! The Secret of Moonacre (2008)
Driven time and again off course Once he had plunderedขับเคลื่อนเวลาไปอีกรอบ เมื่อเขาได้ฉกชิงไปซึ่ง... The Reader (2008)
Once he had plundered the hallowed heights of Troy"เมื่อเขาได้ฉกชิงไปซึ่ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งกรุงทรอย" The Reader (2008)
Once he had plundered the hallowed heights of Troy..." "...to the house of death. But they held fast in place, hoping that others might still come.เมื่อเขาได้ฉกชิงไปซึ่ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งกรุงทรอย" "หญิงสาวกับหมาน้อย" โดย แอนทอน เชคอฟ The Reader (2008)
You can plunder my dungeon anytime.เจ้ามาปล้นคุกใต้ดินของข้าได้ทุกเมื่อ 17 Again (2009)
We wage war, we burn sacrifices, we pillage and plunder and tear at the flesh of our brothers and why?เราทำสงคราม เราเผาคนเพือบูชายัน เราปล้น โกง ทำร้ายพี่น้องของเราเอง Shutter Island (2010)
And please leave your plunder behind.แล้วกรุณาทิ้งของที่ไปปล้นมาไว้ด้วยนะ The Glamorous Life (2010)
plunderers, the kind that take by force.คนชั่ว หัวขโมย พวกชอบใช้กำลัง Vatos (2010)
It's Nazi plunder...มันเป็นของที่นาซีปล้นได้ On Guard (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปล้นจี้[V] rob, See also: plunder, burgle, loot, con, pillage, Syn. ปล้นทรัพย์, จี้, ปล้น, จี้ปล้น, ชิงทรัพย์, Example: ผู้ร้ายปล้นจี้เอาทรัพย์สินมากขึ้นนับตั้งแต่เศรษฐกิจถดถอย, Thai definition: ใช้กำลังลอบมาหักโหมแย่งชิงเอาทรัพย์สิน
ปล้นสะดม[V] plunder, See also: raid, rob, pillage, sack, loot, Syn. ปล้น, ยกเค้า, Example: ชาวบ้านช่วยกันปราบปรามโจรสลัดที่ฉวยโอกาสมาปล้นสะดมชาวบ้านตามริมฝั่งทะเลจนเป็นที่เข็ดขยาดของพวกมิจฉาชีพ
ปล้น[V] rob, See also: plunder, pillage, loot, burgle, Syn. ปล้นทรัพย์, ชิงทรัพย์, Example: โจนปล้นธนาคารเมื่อวานนี้
ปล้นทรัพย์[V] rob, See also: plunder, burgle, loot, pillage, Syn. ปล้น, ชิงทรัพย์, Example: ผู้ต้องหาคนนี้ถูกดำเนินคดีฐานปล้นทรัพย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จี้[v.] (jī) EN: rob ; loot ; plunder ; hold up   FR: voler ; dérober ; dévaliser ; piller
ปล้น[v.] (plon) EN: rob ; plunder ; pillage ; loot ; burgle ; maraud ; ransack ; raid ; hijack   FR: piller ; dépouiller ; dévaliser
ปล้นจี้[v.] (plon jī) EN: rob ; plunder ; burgle ; loot ; con ; pillage   
ปล้นสะดม[v.] (plonsadom) EN: plunder ; raid ; rob ; pillage ; sack ; loot   
ปล้นทรัพย์[v.] (plon sap) EN: rob ; plunder ; burgle ; loot ; pillage   
สะดม[v.] (sadom) EN: pillage ; sack ; plunder ; commit gang robbery   FR: piller ; dépouiller
ทำการปล้น[v.] (tham kān plon) EN: maraud ; plunder   FR: piller

CMU English Pronouncing Dictionary
PLUNDER    P L AH1 N D ER0
PLUNDERED    P L AH1 N D ER0 D
PLUNDERING    P L AH1 N D ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plunder    (v) (p l uh1 n d @ r)
plunders    (v) (p l uh1 n d @ z)
plundered    (v) (p l uh1 n d @ d)
plunderer    (n) (p l uh1 n d @ r @ r)
plunderers    (n) (p l uh1 n d @ r @ z)
plundering    (v) (p l uh1 n d @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抢夺[qiǎng duó, ㄑㄧㄤˇ ㄉㄨㄛˊ, / ] plunder; pillage, #14,013 [Add to Longdo]
战利品[zhàn lì pǐn, ㄓㄢˋ ㄌㄧˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] plunder, #19,719 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Plunder {m}deadwood [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
強奪[ごうだつ, goudatsu] (n,vs) pillage; seizure; hijacking; plunder; extortion; (P) [Add to Longdo]
強奪者[ごうだつしゃ, goudatsusha] (n) robber; plunderer [Add to Longdo]
強奪物[ごうだつぶつ, goudatsubutsu] (n) plunder; spoils [Add to Longdo]
劫掠;劫略[きょうりゃく;ごうりゃく, kyouryaku ; gouryaku] (n,vs) pillage; plunder [Add to Longdo]
収奪[しゅうだつ, shuudatsu] (n,vs) plundering; exploitation [Add to Longdo]
奪い取る[うばいとる, ubaitoru] (v5r,vt) to plunder [Add to Longdo]
奪掠;奪略[だつりゃく, datsuryaku] (n,vs) pillage; plunder [Add to Longdo]
分捕り品[ぶんどりひん, bundorihin] (n) loot; booty; plunder [Add to Longdo]
分捕り物[ぶんどりもの, bundorimono] (n) loot; booty; plunder [Add to Longdo]
分捕る[ぶんどる, bundoru] (v5r,vt) to capture; to seize; to plunder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plunder \Plun"der\, n.
   1. The act of plundering or pillaging; robbery. See Syn. of
    {Pillage}.
    [1913 Webster]
 
       Inroads and plunders of the Saracens. --Sir T.
                          North.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is taken by open force from an enemy; pillage;
    spoil; booty; also, that which is taken by theft or fraud.
    "He shared in the plunder." --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   3. Personal property and effects; baggage or luggage. [Slang,
    Southwestern U.S.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plunder \Plun"der\, v. t. [imp. & p. p. {Plundered}; p. pr. &
   vb. n. {Plundering}.] [G. pl["u]ndern to plunder, plunder
   frippery, baggage.]
   1. To take the goods of by force, or without right; to
    pillage; to spoil; to sack; to strip; to rob; as, to
    plunder travelers.
    [1913 Webster]
 
       Nebuchadnezzar plunders the temple of God. --South.
    [1913 Webster]
 
   2. To take by pillage; to appropriate forcibly; as, the enemy
    plundered all the goods they found.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To pillage; despoil; sack; rifle; strip; rob.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plunder
   n 1: goods or money obtained illegally [syn: {loot}, {booty},
      {pillage}, {plunder}, {prize}, {swag}, {dirty money}]
   v 1: take illegally; of intellectual property; "This writer
      plundered from famous authors" [syn: {loot}, {plunder}]
   2: plunder (a town) after capture; "the barbarians sacked Rome"
     [syn: {sack}, {plunder}]
   3: steal goods; take as spoils; "During the earthquake people
     looted the stores that were deserted by their owners" [syn:
     {plunder}, {despoil}, {loot}, {reave}, {strip}, {rifle},
     {ransack}, {pillage}, {foray}]
   4: destroy and strip of its possession; "The soldiers raped the
     beautiful country" [syn: {rape}, {spoil}, {despoil},
     {violate}, {plunder}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Plunder /plundr/ 
  deadwood

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top