Search result for

ค้นคว้า

(42 entries)
(0.0306 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ค้นคว้า-, *ค้นคว้า*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
การศึกษาค้นคว้าภาษาอังกฤษโดยอิสระ (n phrase ) Independent Study in English

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค้นคว้า[V] research, See also: dig into, study intensively, search, Example: เขากำลังค้นคว้าเรื่องโรคมะเร็งที่ตา เพราะกำลังเป็นที่สนใจอยู่ในขณะนี้, Thai definition: หาเอามา, สืบสาวหามา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ค้นคว้าก. หาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา, เสาะหาเอามา.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Add in a few million in research and, we have ourselves a way of making people do what we need them to do.และเพิ่มเงินไม่กี่สิบล้านในการค้นคว้า และเราก็มีทางของตัวเราเองที่ให้คนทำอะไรให้เราได้ Odyssey (2008)
I've researched this creature, sire.หม่อมฉันได้ไปค้นคว้าเรื่องสัตว์ประหลาดตัวนี้มาแล้ว Lancelot (2008)
I have been doing some research and found this.ข้าได้ค้นคว้า และพบบางอย่างในนี้ To Kill the King (2008)
His favorite scientist, if you can call psychic research science.สามารถเรียกว่านักวิทยาศาสตร์คนโปรดของเขา\ คนมีญาณทิพย์ที่ทำการค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Library private and my study-prohibited.ห้องสมุดส่วนตัวและห้องค้นคว้าของฉัน ห้ามยุ่ง The Secret of Moonacre (2008)
Our work with these animals has helped us develop new antibiotics, advanced pesticides and a powerful new pheromone which drives animals to mate called compound H2O0.งานของเราช่วยพัฒนาสัตว์เหล่านี้ การค้นคว้ายาปฏิชีวนะตัวใหม่ ซึ่งก้าวหน้ากว่ายาฆ่าแมลงแบบเดิมๆ ฟีโรโมนซึ่งช่วยสัตว์ผสมพันธุ์ Superhero Movie (2008)
I've been doing some research on some PTSD patients... that may have developed an extrasensory perception.ฉันกำลังค้นคว้าบางอย่าง เกี่ยวกับคนไข้ทางจิตบางคน... ที่อาจถูกพัฒนาไป เป็นคนมีโทรจิต Passengers (2008)
"to help him with the research."เพื่อช่วยเขาค้นคว้าข้อมูล Frost/Nixon (2008)
And Jim Reston, one of my researchers.นี่คือ จิม เรสตัน, ทีมค้นคว้าของผม Frost/Nixon (2008)
No, but one of my researchers found it in Washington where it's available to anyone who consults the records.ไม่เลย แต่ทีมงานค้นคว้าผมคนหนึ่ง เขาเจอมันในวอร์ชิงตัน ในที่ซึ่งเปิดให้ทุกคนเข้าไป ค้นคว้าหาบันทึกได้ Frost/Nixon (2008)
is it finished?ค้นคว้าเสร็จแล้วเหรอ Death Note: L Change the World (2008)
We've succeeded.เราค้นคว้ายาแก้ได้แล้ว Death Note: L Change the World (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค้นคว้า[v.] (khonkhwā) EN: search ; research ; do research ; ransack ; frisk ; dig into ; study intensively ; investigate ; find out   FR: faire des recherches ; creuser (fig.)
ค้นคว้าเพิ่มเติม[n. exp.] (khonkhwā phoēmtoēm) FR: références bibliographiques [fpl]

English-Thai: Longdo Dictionary
entomologist(n) ผู้ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแมลง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delve[VI] ค้นหาข้อมูลอย่างละเอียด, See also: ค้นคว้าอย่างละเอียด, ศึกษาอย่างละเอียด, ขุดคุ้ยข้อมูล, Syn. investigate, research
pierce[VT] ค้นคว้า, See also: ค้นพบ
rake[VT] เสาะหา, See also: ค้นคว้า, สืบเสาะ, Syn. rummage, search
research into[PHRV] ค้นคว้า, See also: ศึกษาหาความรู้, ทำวิจัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ascertain(แอสเซอเทน') vt. เสาะหา, ค้นคว้า,สืบหา,ทำให้แน่ใจหรือชัดเจน. -ascertainment n., Syn. discover, determine)
field workn. การวิจัยค้นคว้าหรือสำรวจในสถานที่จริง., See also: fieldworker n.
heuristic(ฮิวริส'ทิค) adj.,n. (วิธีการ) ซึ่งกระตุ้นความสนใจ,ซึ่งกระตุ้นให้ค้นคว้าด้วยตนเอง.
high techเทคโนโลยีขั้นสูงเป็นคำที่แสดงถึงคุณภาพที่ใช้กันมากในปัจจุบัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าสิ่งนั้น ๆ หรืองานนั้น ๆ ได้มีการค้นคว้าและพัฒนากันมามากมายแล้ว
pierce(เพียส) vt. ทิ่ม,แทง,เจาะ,ไช,มองทะลุ,ทะลุผ่าน,ทะลวง,ค้นคว้า, (เสียง) แทรกผ่าน,vi. ทิ่ม,แทง,เจาะ,ไช,ทะลวง., See also: piercable adj. piercer n., Syn. penetrate,bore
project(พรอจ'เจคทฺ) n. โครงการ,แผนการ,โครงการวิจัย,โครงการค้นคว้า,โครงการเคหะ. vt. (โพรเจคทฺ') เสนอ,ออกแบบ,วางแผน,ยื่นออกมา,ต่อ,ส่อง,ฉาย,ฉายเป็นเงา,ถ่ายแผนที่,ถ่ายทอด. vi. ปรากฎตัว,แสดงออก,จินตนาการตัวเอง, Syn. plan,venture
rake(เรค) n. คราด,เครื่องคราด,คนเสเพล,คนเหลวไหล,คนเจ้าชู้,การเอียง,การเอียงลาด -v. คราด,ขูด,กวาด,เสเพล,คุ้ย,เก็บ,เขี่ย,มองกราด,ยิ่งกราด,ประณาม,ค้นคว้า,เสาะหา, See also: raker n.
research(รีเซิร์ชฺ',รี'เซิร์ชฺ) n. การวิจัย,การค้นคว้า,การวินิจฉัย,การสืบเสาะ,การสำรวจ vi.,vt. วิจัย,ค้นคว้า, See also: researchable adj. researcher n. researchist n., Syn. scrutiny,study,inquire,investigation
scour(สเคาร์'เออะ) vt.,vi.,n. (การ) ขัดให้สะอาด,ขัดเงา,ขัดอย่างแรง,ถูอย่างแรง,ถูให้สะอาด,ลอกท้องร่อง,กรอกลำไส้,ถ่ายท้อง,ล้างท่อ,กลั้วท่อ,ล้างออก,ชะออก,ขจัด,กำจัด vi.,vt. ไปอย่างรวดเร็ว,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,ผ่านไปอย่างฉับพลัน,เที่ยวค้นคว้า
seek(ซีค) (sought,sought,seeking,seeks} vt. ค้นหา,หา,ค้นคว้า,แสวงหา,สอดส่องหา,สืบหา,พยายามได้มา,ถามหา,สอบหา,สำรวจ. vi. สอบถาม,สอบหา, See also: seeker n., Syn. search for,request,inquire

English-Thai: Nontri Dictionary
ascertain(vt) ค้นคว้า,สืบหา,สอบถาม
delve(vt) ค้นหา,ค้นคว้า,ขุดค้น
disquisition(n) การถกเถียง,การตรวจสอบ,การค้นคว้า,การบรรยาย,ปาฐกถา
laboratory(n) ห้องทดลอง,ห้องค้นคว้า,ห้องวิจัย,ห้องแล็บ
nose(vt) สูดกลิ่น,ดมกลิ่น,บ่ายหน้า,ค้นคว้า
quest(n) การค้นหา,การสืบหา,การค้นคว้า
quest(vt) ค้นหา,สืบหา,ค้นคว้า,แสวงหา
research(n) การวิจัย,การค้นคว้า,การสำรวจ,การวินิจฉัย
study(n) การศึกษา,การเรียน,การค้นคว้า,ห้องค้นคว้า
study(vt) พิจารณา,เรียน,ศึกษา,ค้นคว้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top