Search result for

-kit-

(66 entries)
(0.1013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: kit,-kit-, *kit*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kit    [N] ชุดเครื่องมือสำหรับใช้, Syn. tools, stuff

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
kitชุดอุปกรณ์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kitชุดการสอน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Kitชุดการสอน
ชุดการสอน (Kit)

ชุดการสอนจากความหมายที่นักการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ พอสรุปได้ว่าการสอน หมายถึง ชุดสื่อประสมซึ่งผลิตขึ้นมาอย่างมีระบบ มีความสมบูรณ์เบ็ดเสร็จในตัวเอง โดยมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับเนื้อหา วิชาประสบการณ์ที่สามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชุดการสอนเป็นนวัตกรรมในการผลิตและการใช้สื่อการสอน ที่เริ่มมีบทบาทต่อการเรียนการสอนทุกระดับในปัจจุบัน และในอนาคต เพราะชุดการสอนจะเป็นแนวทางใหม่ที่จะช่วยแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะชุดการสอน เป็นระบบของการวางแผนการสอนที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของเนื้อหาวิชานั้นๆจึงทำให้เกิดประโยชน์และคุณค่า ในการเรียนการสอนอย่างมาก

ชุดการสอนเป็นระบบการนำสื่อประสมที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา และประสบการณ์ของแต่ละหน่วยมาช่วยในการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ชุดการสอนนิยมจัดไว้ในกล่องหรือซอง แยกเป็นหมวดๆภายในชุดการสอนจะประกอบ ด้วยคู่มือการสอนใช้ชุดการสอน สื่อการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหา และประสบการณ์อาทิ เช่น รูปภาพ สไลด์เทป ภาพยนตร์ แผ่นคำบรรยาย วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2521) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kit(คิท) n. ชุดเครื่องมือ,ชุดส่วนประกอบ,ชิ้น,ส่วนสำคัญที่ประกอบเป็นชุด,ชุด,กลุ่ม. -Phr. (kit and caboodle (boodle) ทั้งหมด,จัดหามาให้,จัดหาเครื่องประกอบ), Syn. gear,outfit,rig

English-Thai: Nontri Dictionary
kit(n) เครื่องหลัง,ย่าม,เป้,ชุดเครื่องมือ,ชุดอุปกรณ์

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kitThe lights in the kitchen burned all night.
kitIs father in the kitchen?
kitEach year Hammamatsu has a kite festival.
kitEver since she fell in the kitchen, she hasn't been all there.
kitIt was naughty of Mary to pull the kitten's tail.
kitI'll clean up the kitchen later.
kitWhen I entered kitchen, she was making chicken curry with rice.
kitFlying a kite can be dangerous.
kitI helped Mommy in the kitchen.
kitMy sister is cooking in the kitchen.
kitIt is very naughty of you to pull the kitten's tail.
kitTom attached the string to the kite.
kitFor the best fried chicken in Gulfport, go to Grandma's Kitchen.
kitDon't forget to bring kitchen utensils such as knives and cooking pots.
kitI helped my mother in the kitchen.
kitHe was found lying unconscious on the kitchen floor.
kitI heard her calling from the kitchen.
kitAt that shop they deal in kitchen utensils.
kitI'm all thumbs in the kitchen.
kitThe tiger cub looked like a large kitten.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Kitty.คิตตี้ Pride & Prejudice (2005)
To show me lily's poliform kitchen?/ เพื่อโชว์ผมว่าสเนห์ปลายจวักของลิลี่เก่งแค่ไหนอะเหรอ Chuck in Real Life (2008)
In the v.I.P. Section." kittens, please. I found her table.หยุด ก่อน แมวเหมียว ฉันหาโต๊ะเธอเจอแล้ว There Might be Blood (2008)
You got changed all by yourself... in the middle of the kitchen for like an hour.เธญเธขเนˆเธฒเธซเนˆเธงเธ‡เน€เธฅเธข. เน€เธ˜เธญเน€เธ›เธฅเธตเนˆเธขเธ™เธŠเธธเธ”เธ‚เธญเธ‡เน€เธ˜เธญเน€เธญเธ‡... Committed (2008)
I need a trache kit. His throat's closing.ผมต้องการเครื่องมือเจาะคอ\ /หลอดลมเค้าเกือบจะปิดแล้ว Adverse Events (2008)
Kitchen's clear.ครัวปกติ Emancipation (2008)
I'll check for toxins in the kitchen.ฉันจะตรวจหาสารพิษในครัว Last Resort (2008)
- yeah and just send the kit up to military school, you don't even have to deal with it okay\ N การ-อือ และเพิ่งส่งชุดถึงทหารโรงเรียน \ n คุณไม่ได้กับมัน เอาละ Gas Pills (2008)
I was able to smuggle it out of the palace kitchens.ข้าสามารถลักลอบเอามันออกมาจาครัวราวังได้ The Labyrinth of Gedref (2008)
Yeah. Based on what the brother told her, I ran a sex kit on Chelsea Marsh, and I got a hit.ใช่ จากที่พี่ชายบอกมา ฉันตรวจการมีเพศสัมพันธ์ของเชลซี มาร์ช แล้วก็เจอ And How Does That Make You Kill? (2008)
Jedi Master Kit Fisto has traced the stolen ship to a remote system, hoping to recapture Gunray and return him to justice.อาจารย์เจไดคิต ฟิสโตได้ตามรอยยานที่ถูกขโมย ไปยังระบบดาวห่างไกล โดยหวังที่จะจับกุมกันเรย์และส่งตัวเขา กลับสู่กระบวนการยุติธรรมอีกครั้ง Lair of Grievous (2008)
You can't work in the kitchen with a baby.เธอไม่สามารถทำงานในครัวได้ ถ้ามีเด็กอยู่ด้วย Baby and I (2008)
- It was in the kitchen.-มันก็อยู่ในครัวไง Hong Gil Dong, the Hero (2008)
- Oh, the kitchen?-อ้อ, ครัวอย่างนั้นหรอ? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
I mean I have never even seen the kitchen...ฉันว่าฉันไม่เคยเห็นห้องครัว The Secret of Moonacre (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
KIT    K IH1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kit    (v) (k i1 t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausstattung {f}; Ausrüstung {f} | Ausstattungen {pl}; Ausrüstungen {pl}kit [Br.] | kits [Add to Longdo]
Kitsch {m}kitsch; hokum [Add to Longdo]
Kitsch {m}; Schund {m}trash [Add to Longdo]
Kitschroman {m} | Kitschromane {pl}trashy novel | trashy novels [Add to Longdo]
Kitt {m}cement; putty; lute [Add to Longdo]
Kittchen {n}; Knast {m} [ugs.]rap [Am.] [coll.] [Add to Longdo]
Kittel {m}; Arbeitskittel {m} | Kittel {pl}overall; smock; dust coat | smocks [Add to Longdo]
Kittel {m} (der Schulkleidung)tunic (of school uniform) [Add to Longdo]
Kittelschürze {f} | Kittelschürzen {pl}overall; apron dress | apron dresses [Add to Longdo]
Kitz {n}; Rehkitz {n}; Rehkalb {n}; Hirschkalb {n}; Tierjunges [zool.]fawn [Add to Longdo]
Kitzel {m}titillation [Add to Longdo]
Kitzler {m}clitoris; clit [Add to Longdo]
kitschig {adj}kitschy [Add to Longdo]
kitschig; billig; geschmacklos {adj} | kitschiger; billiger; geschmackloser | am kitschigsten; am billigsten; am geschmacklosestentawdry | tawdrier | tawdriest [Add to Longdo]
kitschig {adv}shoddily [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 kit \kit\, (k[i^]t), v. t. [imp. {kitte}.]
   To cut. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 kit \kit\, n. [See {Kitten}.]
   A kitten.
   [1913 Webster]
 
   {Kit fox} (Zool.), a small burrowing fox ({Vulpes velox}),
    inhabiting the region of the Rocky Mountains. It is
    brownish gray, reddish on the breast and flanks, and white
    below. Called also {swift fox}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kit \Kit\, n. [Gf. AS. cytere harp, L. cithara. Cf. {Guitar}.]
   A small violin. "A dancing master's kit." --Grew.
   [1913 Webster]
 
      Prince Turveydrop then tinkled the strings of his kit
      with his fingers, and the young ladies stood up to
      dance.                  --Dickens.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kit \Kit\, n. [Cf. D. kit a large bottle, OD. kitte beaker,
   decanter.]
   1. A large bottle.
    [1913 Webster]
 
   2. A wooden tub or pail, smaller at the top than at the
    bottom; as, a kit of butter, or of mackerel. --Wright.
    [1913 Webster]
 
   3. A straw or rush basket for fish; also, any kind of basket.
    [Prov. Eng.] --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   4. A box for working implements.
    [1913 Webster]
 
   5. Hence: A collection of tools or other objects to be used
    for a specific purpose, often contained in a box which may
    be carried conveniently; a working outfit, as of a
    workman, a soldier, and the like; as, a plumber's kit; a
    doctor's kit; a cosmetic kit; a first-aid kit.
    [1913 Webster +PJC]
 
   6. A group of separate parts, things, or individuals; -- used
    with whole, and generally contemptuously; as, the whole
    kit of them; the whole kit and kaboodle.
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 kit
   n 1: a case for containing a set of articles
   2: gear consisting of a set of articles or tools for a specified
     purpose [syn: {kit}, {outfit}]
   3: young of any of various fur-bearing animals; "a fox kit"
   v 1: supply with a set of articles or tools [syn: {kit out},
      {kit up}, {kit}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 kit
  n.
 
   [Usenet; poss.: fr.: {DEC} slang for a full software distribution, as
   opposed to a patch or upgrade] A source software distribution that has been
   packaged in such a way that it can (theoretically) be unpacked and
   installed according to a series of steps using only standard Unix tools,
   and entirely documented by some reasonable chain of references from the
   top-level {README file}. The more general term {distribution} may imply
   that special tools or more stringent conditions on the host environment are
   required.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 KIT
     Kernel software for Intelligent Terminals (T-Online, DTAG, BTX)
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 kit [kit]
   glue
   coal‐scuttle
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top