Search result for

lantern

(57 entries)
(0.164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lantern-, *lantern*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lantern    [N] โคมไฟ, See also: โป๊ะไฟ, ตะเกียง, Syn. torch, lamp

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lantern(แลน'เทิร์น) n. โคมไฟ,โคม,โป๊ะ,ห้อง โคมไฟบนยอดประภาคาร,หน้าต่างคาดไฟคล้าย
chinese lanternn. โคมกระดาษ,โคมจีน,โคมญี่ปุ่น
jack-o'-lanternn. ผลไม้กลวงที่เจาะรูเป็นตาจมูกและปาก,แล้วใส่เทียนไขหรือตะเกียงข้างใน (ในคืนวันเทศกาล Halloween)
japanese lanternโคมไฟจีน

English-Thai: Nontri Dictionary
lantern(n) โคมไฟ,โป๊ะไฟ
JACK-O'-jack-o'-lantern(n) ผีกระสือ,แสงแวววาว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Amy, in the orange tent, there's a lantern hanging and some matches on the ground.เอมี่ คุณไปดูในเต๊นท์ส้มนั่น.. มันมีตะเกียงน้ำมันอยู่ The Ruins (2008)
Hey, check this out. I got Katherine her own lantern.ดูนี่ซิ ฉันซื้อตะเกัยงให้แคทเทอรีนด้วยนะ The Story of Lucy and Jessie (2009)
Betty and Veronica? Oh. Hey, Sheldon, the new Green Lantern figurine's coming in tomorrow.เบ็ตตี้กับเวอร์โรนิก้า เชลด้อน หุ่นยอดมนุษย์กรีนแลนเทิร์น จะวางขายวันพรุ่งนี้ The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
When it comes to money, foreign devil eyes wide like a big lanternข้าก็มีเรื่องที่จะบอกท่านพอดี Ip Man 2 (2010)
Is that a lantern over there?นั่นโคมไฟรึเปล่าน่ะ? Chapter Seventeen 'The Wall' (2010)
Thanks for giving me your limited edition Green Lantern lantern.ขอบใจให้ให้โอกาสฉัน นี่มันอีดิตเต็ดลิมิทชั่น กรีน แลมตัน แลมตัน The Psychic Vortex (2010)
And when my wingman is carrying a Green Lantern lantern,เมื่อผู้ช่วยนายถือกรีน แลมตัน แลมตันมาด้วย. The Psychic Vortex (2010)
Green Lantern lantern.กรีน แลมตัน แลมตัน. The Psychic Vortex (2010)
Green Lantern lantern?กรีน แลมตัน แลมตันเหรอ? . The Psychic Vortex (2010)
Is that a lantern over there?นั่นใช่ตะเกียงหรือเปล่า Chapter Eighteen 'Brave New World' (2010)
It means turnip light and refers to a traditional lantern hand-carved from a root vegetable and used to celebrate certain Swiss festivals.แปลว่า ไฟหัวผักกาด และหมายถึงประเพณ๊ โคมหัวผักกาด แกะสลักด้วยมือ The Large Hadron Collision (2010)
Care package-- candles, lanterns...แพคเกจการดูแล เทียน โคมไฟ By the Light of the Moon (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โคมไฟ [N] lamp, See also: lantern, light, Syn. โคม, ประทีป, ตะเกียง, Example: เทศกาลนี้ชาวบ้านจะประดับประดาหน้าบ้านด้วยโคมไฟ, Count unit: ดวง
เรือนไฟ [N] lamp, See also: lantern, Example: พื้นแผ่นดินทำเป็นลับแลไฟบ้างทำเป็นเรือนไฟต่างๆ กันบ้าง, Thai definition: กระจุกตะเกียง หรือโคม
เรือนไฟ [N] kitchen, See also: lantern, Syn. ครัว, Example: แม่เฒ่าย่ำฟากกลับเข้าไปเรือนไฟ, Thai definition: ครัวสำหรับหุงต้มอาหาร
ตะเกียง    [N] lamp, See also: lantern, Example: ในสมัยโบราณยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ทุกบ้านต้องใช้ตะเกียงแทน, Count unit: ดวง, Thai definition: เครื่องใช้สำหรับตามไฟ มีรูปต่างๆ บางชนิดมีหลอดบังลม
ประทีป    [N] lamp, See also: lantern, light, torch, Syn. ไฟ, เทียน, โคมไฟ, คบเพลิง, ตะเกียง, คบไฟ, Example: ครูเปรียบเสมือนดวงประทีปที่ส่องนำทางนักเรียนให้ไปสู่ความสำเร็จ, Count unit: ดวง, Thai definition: ไฟที่มีเปลวสว่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันดับสุดท้าย[n. exp.] (andap sutthāi) FR: dernière place [f] ; dernière position [f] ; lanterne rouge [f] (loc. fam.)
ดวงประทีป[n.] (dūang prathīp) EN: lamp ; light ; torch ; flame ; flamelight ; torchlight ; lantern light   FR: lampe [f] ; torche [f]
โคม[n.] (khōm) EN: lamp ; light ; lantern   FR: lanterne [f] ; lampe [f] ; fanal [m] ; abat-jour [m]
โคมไฟ[n.] (khōmfai) EN: lamp ; lantern ; light   FR: lampe [f]
พู่ระหงส์ [n. exp.] (phū rahong) EN: Coral Hibiscus ; Fringed Hibiscus ; Japanese Lantern ; Spider Gumamela   
ประทีป[n.] (prathīp) EN: lamp ; light ; lantern   FR: lampe [f]
เรือนไฟ[n.] (reūoenfai) EN: lamp ; lantern   
ตะเกียง[n.] (takīeng) EN: lamp ; oil lamp ; lantern   FR: lampe [f] ; lanterne [f] ; luminaire [m] ; bec de gaz [m]
ตะเกียงไฟ[n. exp.] (takīeng fai) EN: lantern   
ตะเกียงเจ้าพายุ[n. exp.] (takīeng jaophayu) EN: storm lantern ; paraffin lamp   

CMU English Pronouncing Dictionary
LANTERN    L AE1 N T ER0 N
LANTERNS    L AE1 N T ER0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lantern    (n) (l a1 n t @ n)
lanterns    (n) (l a1 n t @ n z)
lantern-jawed    (j) - (l a1 n t @ n - jh oo d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お盆;御盆[おぼん, obon] (n) O-Bon; Bon Festival; Lantern Festival; Festival of the Dead [Add to Longdo]
アリストテレスの提灯[アリストテレスのちょうちん, arisutoteresu nochouchin] (n) Aristotle's lantern [Add to Longdo]
ジャック・オ・ランターン;ジャックオランターン[, jakku . o . ranta-n ; jakkuoranta-n] (n) (See ジャックランタン) jack-o'-lantern; jack o'lantern [Add to Longdo]
ジャックランタン[, jakkurantan] (n) (See ジャックオランターン) jack-o'-lantern; jack o'lantern [Add to Longdo]
モンキキンチャクフグ[, monkikinchakufugu] (n) lantern toby (Canthigaster epilampra) [Add to Longdo]
ラテルネ[, raterune] (n) (See ランタン) lantern (for mountaineering) (ger [Add to Longdo]
越屋根;越し屋根;腰屋根[こしやね, koshiyane] (n) roof monitor; monitor roof; lantern (roof) [Add to Longdo]
遠州行灯[えんしゅうあんどん, enshuuandon] (n) Enshu lantern; type of paper lantern [Add to Longdo]
翁貝[おきながい, okinagai] (n) lantern shell [Add to Longdo]
火袋[ひぶくろ, hibukuro] (n) (See 灯篭) fire box in traditional Japanese lantern [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
元宵节[Yuán xiāo jié, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄠ ㄐㄧㄝˊ, / ] Lantern festival, the final event of the Spring festival 春節|春节, on 15th of first month of the lunar calendar [Add to Longdo]
幻灯[huàn dēng, ㄏㄨㄢˋ ㄉㄥ, / ] lantern slides [Add to Longdo]
灯盏[dēng zhǎn, ㄉㄥ ㄓㄢˇ, / ] lantern; uncovered oil lamp [Add to Longdo]
灯笼[dēng lóng, ㄉㄥ ㄌㄨㄥˊ, / ] lantern [Add to Longdo]
走马灯[zǒu mǎ dēng, ㄗㄡˇ ㄇㄚˇ ㄉㄥ, / ] lantern with carousel of paper horses, rotating under convection, used at Lantern festival 元宵節|元宵节; fig. constant busy circulation of people [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lantern \Lan"tern\ (l[a^]n"t[~e]rn), n. [F. lanterne, L.
   lanterna, laterna, from Gr. lampth`r light, torch. See
   {Lamp}.]
   1. Something inclosing a light, and protecting it from wind,
    rain, etc.; -- sometimes portable, as a closed vessel or
    case of horn, perforated tin, glass, oiled paper, or other
    material, having a lamp or candle within; sometimes fixed,
    as the glazed inclosure of a street light, or of a
    lighthouse light.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.)
    (a) An open structure of light material set upon a roof,
      to give light and air to the interior.
    (b) A cage or open chamber of rich architecture, open
      below into the building or tower which it crowns.
    (c) A smaller and secondary cupola crowning a larger one,
      for ornament, or to admit light; such as the lantern
      of the cupola of the Capitol at Washington, or that of
      the Florence cathedral.
      [1913 Webster]
 
   3. (Mach.) A lantern pinion or trundle wheel. See {Lantern
    pinion} (below).
    [1913 Webster]
 
   4. (Steam Engine) A kind of cage inserted in a stuffing box
    and surrounding a piston rod, to separate the packing into
    two parts and form a chamber between for the reception of
    steam, etc.; -- called also {lantern brass}.
    [1913 Webster]
 
   5. (Founding) A perforated barrel to form a core upon.
    [1913 Webster]
 
   6. (Zool.) See {Aristotle's lantern}.
    [1913 Webster]
 
   Note: Fig. 1 represents a hand lantern; fig. 2, an arm
      lantern; fig. 3, a breast lantern; -- so named from the
      positions in which they are carried.
      [1913 Webster]
 
   {Dark lantern}, a lantern with a single opening, which may be
    closed so as to conceal the light; -- called also
    {bull's-eye}.
 
   {Lantern jaws}, long, thin jaws; hence, a thin visage.
 
   {Lantern pinion}, {Lantern wheel} (Mach.), a kind of pinion
    or wheel having cylindrical bars or trundles, instead of
    teeth, inserted at their ends in two parallel disks or
    plates; -- so called as resembling a lantern in shape; --
    called also {wallower}, or {trundle}.
 
   {Lantern shell} (Zool.), any translucent, marine, bivalve
    shell of the genus {Anatina}, and allied genera.
 
   {Magic lantern}, an optical instrument consisting of a case
    inclosing a light, and having suitable lenses in a lateral
    tube, for throwing upon a screen, in a darkened room or
    the like, greatly magnified pictures from slides placed in
    the focus of the outer lens.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lantern \Lan"tern\, v. t. [imp. & p. p. {Lanterned}; p. pr. &
   vb. n. {Lanterning}.] [Cf. F. lanterner to hang at the lamp
   post, fr. lanterne. See {Lantern}.]
   To furnish with a lantern; as, to lantern a lighthouse.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lantern
   n 1: light in a transparent protective case

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top