Search result for

skit

(47 entries)
(0.0305 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -skit-, *skit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
skit[N] เรื่องล้อเลียน, See also: เรื่องเสียดสี, Syn. parody
skitter[VI] เคลื่อนไปอย่างเร็ว, Syn. glide, sail
skitter[VT] ทำให้เคลื่อนไปอย่างเร็ว, Syn. glide, sail
skittle[N] กีฬาคล้ายโบว์ลิ่ง
skittish[ADJ] พยศ (ม้า)
skittle out[PHRV] ไล่ออก (กีฬาคริกเก็ต)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
weskit(เวส'คิท) n. เสื้อกั๊ก, Syn. waistcoat

English-Thai: Nontri Dictionary
skit(n) เรื่องเสียดสี,เรื่องขบขัน,เรื่องล้อเลียน,คำเหน็บแนม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
skitละครย่อย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're acting like a skittish horse, where are you running to?ให้ฉันระเบิดหัวมันให้ไหม อะไรเนี่ย จ่ายเท่าเดิมอีกแล้ว Gomorrah (2008)
Skittles.Skytlz Prison Break: The Final Break (2009)
All right? He's skittish, like a deer.ตกลงไหม เขาขี้ระเเวงมาก เหมือนกวางตกมัน Mandala (2009)
He backed away as if He was a little skittish.จูลี่อยู่ไหนครับ Conflicted (2009)
Skittles.สกีเทิล Free (2009)
Explode out of our chests and skitter across the floor.กระจายออกกลางอก แล้วก็ไหลไปตามพื้น Invasion (2009)
Hey, but seriously, dude, don't eat my skittles.เฮ้ แต่พูดจริงนะ เพื่อน อย่ากินขนมของฉัน The Real Ghostbusters (2009)
I mean, this isn't one of those progressive schools where teachers are called by their first names and students are partners in learning and there's a fundraising auction at the end of the year where the more creative parents put on musical skits about the community garden.ครูหมายถึง นี่ไม่ใช่หนึ่ง ในโรงเรียนหัวก้าวหน้า... ...ที่อาจารย์จะถูกเรียก ด้วยชื่อต้นของเขา ...และนักเรียน เป็นหุ้นส่วนในการเรียนรู้... Easy A (2010)
I thought they'd be great for the family skit this year.ตาว่าคงดีถ้าทำโชว์กันปีนี้ A Simple Christmas (2010)
Dad? You're finally doing the skit with us?พ่อ จะทำโชว์กับเราแล้วหรอ A Simple Christmas (2010)
Twelve days. And he's already on me about the skit.สิบสองวัน เขาก็คุยกับผมเรื่องโชว์แล้ว A Simple Christmas (2010)
What kind of family has to do a skit in the family room every Christmas?ครอบครัวไหนกัน ที่ทำโชว์ทุกวันคริสมาสต์ A Simple Christmas (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
skitThe skit was presented by fifth grade students.
skitLife is not all beer and skittles.

CMU English Pronouncing Dictionary
SKIT    S K IH1 T
SKITS    S K IH1 T S
SKITTLE    S K IH1 T AH0 L
SKITTISH    S K IH1 T IH0 SH
SKITTLES    S K IH1 T AH0 L Z
SKITTISHNESS    S K IH1 T IH0 SH N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
skit    (n) (s k i1 t)
skits    (n) (s k i1 t s)
skitter    (v) (s k i1 t @ r)
skittle    (v) (s k i1 t l)
skitters    (v) (s k i1 t @ z)
skittish    (j) (s k i1 t i sh)
skittled    (v) (s k i1 t l d)
skittles    (v) (s k i1 t l z)
skittered    (v) (s k i1 t @ d)
skittling    (v) (s k i1 t l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ショートコント[, sho-tokonto] (n) (See コント) skit; short comic play [Add to Longdo]
スキット[, sukitto] (n) skit [Add to Longdo]
俄狂言[にわかきょうげん, niwakakyougen] (n) impromptu skit; (theatrical) farce [Add to Longdo]
九柱戯[きゅうちゅうぎ, kyuuchuugi] (n) nine pins; skittles [Add to Longdo]
寸劇[すんげき, sungeki] (n) short play; skit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Skit \Skit\, v. t. [Prov. E. skitto slide, as adj., hasty,
   precipitate, of Scand. origin, and akin to E. shoot, v.t.;
   cf. Icel. skyti, skytja, skytta, a marksman, shooter,
   skj[=o]ta to shoot, sk[=u]ta a taunt. [root]159. See
   {Shoot}.]
   To cast reflections on; to asperse. [Prov. Eng. & Scot.]
   --Crose.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Skit \Skit\, n.
   1. A reflection; a jeer or gibe; a sally; a brief satire; a
    squib. --Tooke.
    [1913 Webster]
 
       A similar vein satire upon the emptiness of writers
       is given in his "Tritical Essay upon the Faculties
       of the Human Mind;" but that is a mere skit compared
       with this strange performance.    --Leslie
                          Stephen.
    [1913 Webster]
 
   2. A wanton girl; a light wench. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   3. A short theatrical presentation, often comical or
    satirical. Comical skits are sometimes presented by
    amateur or ad hoc groups at parties, dinners, or other
    social gatherings.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 skit
   n 1: a short theatrical episode

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top