Search result for

tools

(50 entries)
(0.1182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tools-, *tools*, tool
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tools of tradeเครื่องมือประกอบการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Toolsเครื่องมือ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your tools are broken.เขาเสียเครื่องมือของคุณทั้งหมด Help! (1965)
- What about your shack, MacReady ? - I don't want him in my shack. We'll lock him in the toolshed.เชื่อว่าไอ้ตัวนั้นจะมาหานายวันนี้รึงัย The Thing (1982)
you're good with tools, aren't you? instruments? you kidding?- ล้อเล่นรึเปล่า ฉัน Millbarge นะ Spies Like Us (1985)
The things I could've done with these tools!ฉันสามารถทำอะไร ๆ ได้มากมายด้วยเครื่องมือเหล่านี้! Mannequin (1987)
Why don't we stick to good, old-fashioned hand tools for now.ทำไมเราไม่หาอะไรอย่างอื่นทำ ให้พ้นจากพวกเครื่องมือเก่า ๆ พวกเนี้ย Mannequin (1987)
- Now you can put the tools away.- ตอนนี้เธอไปเก็บของได้แล้ว Léon: The Professional (1994)
Right. Let me just get my tools.เอาล่ะ ไปเอาเครื่องมือก่อน The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Just give me a second to collect my tools and we can get out of Dodge. - Two minutes tops.ขอเก็บเครื่องมือก่อน แล้วเราจะไปใน 2 นาที Event Horizon (1997)
Now, I need new tools, understand?ตอนนี้ฉันต้องการอุปกรณ์ใหม่ๆ เข้าใจไหม? Pola X (1999)
He flattered and beguiled you... tools of the devil, that's what they do!เค้าต้องการที่จะทำลายลูก เครื่องมือของปีศาจนรก นั่นคือวิธีการของปีศาจ Latter Days (2003)
Of course for a sushi master you need the best toolsเป็นเรื่องปกติมากสำหรับผู้เชี่ยวชาญการทำซูชิ คุณจะต้องใช้อุปกรณ์ที่ดีที่สุดเสมอ Oldboy (2003)
There are many tools for bringing back community.มีเครื่องมือมากมายในการดึงชุมชนกลับมา แต่ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่เครื่องมือ The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
toolsA bad carpenter quarrels with his tools.
toolsA bad carpenter quarrels with his tools. [Proverb]
toolsA bad workman always blames his tools.
toolsA bad workman blames his tools.
toolsA bad workman complains of his tools.
toolsA bad workman quarrels with his tools.
toolsA carpenter's tools.
toolsA half-dozen tools make up the tool collection.
toolsA painter's eyes are his most important tools.
toolsDon't handle these tools roughly.
toolsDon't handle the tools roughly.
toolsGive us the tools, and we will finish the job.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่อง[n.] (khreūang) EN: [classifier : machines ; tools ; appliances (TVs, radios, refrigerators ...)]   FR: [classificateur : machines ; outils ; appareils électroménagers (télévisions, radios, réfrigérateurs ...) ; appareillages électriques]
เครื่องใช้ไฟฟ้า [n. exp.] (khreūangchai faifā) EN: electric appliances ; electrical appliances ; electric equipment ; power tools   FR: appareil électrique [m]
เครื่องมือวัด[n. exp.] (khreūangmeū wat) EN: measuring instrument ; measuring tools   FR: appareil de mesure [m]
กระเป๋าเครื่องมือ[n. exp.] (krapao khreūangmeū) EN: tool bag ; tools case   FR: boîte à outils [f]
ผละงาน[v. exp.] (phla ngān) EN: strike ; down tools   FR: faire grève
อุจจาระ[n.] (utjāra) EN: feces ; excrement ; stools   FR: excrément [m] ; matières fécales [fpl] ; fèces [fpl] ; selles [fpl] ; merde [f] (vulg.)
หยุดงาน[v. exp.] (yut ngān) EN: stop working ; go on strike ; lay down tools   FR: cesser le travail ; débrayer ; partir en grève

CMU English Pronouncing Dictionary
TOOLS    T UW1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tools    (v) (t uu1 l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leihwerkzeuge {pl}tools on loan [Add to Longdo]
Werkzeugweg {m} [techn.]tools path [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビビリ;びびり[, bibiri ; bibiri] (n) (See びびる) chatter mark (machine tools) [Add to Longdo]
園芸用具[えんげいようぐ, engeiyougu] (n) gardening tools [Add to Longdo]
下ろし;降ろし;卸し;卸(io)[おろし, oroshi] (n-suf,n) (1) dropping; unloading; removing; (n) (2) grated vegetables, fruit, etc.; (3) (abbr) (See おろし金) grater; (4) using new tools (or clothes, etc.); new tools (or clothes, etc.) [Add to Longdo]
快食快便[かいしょくかいべん, kaishokukaiben] (n) good appetite and good bowel movements; enjoying one's food and having regular stools [Add to Longdo]
器材[きざい, kizai] (n) tools and materials; equipment and materials; (P) [Add to Longdo]
機器(P);器機[きき, kiki] (n) machinery and tools; (P) [Add to Longdo]
機具[きぐ, kigu] (n) (tools and) equipment [Add to Longdo]
教具[きょうぐ, kyougu] (n) teaching tools [Add to Longdo]
工作機械[こうさくきかい, kousakukikai] (n) machine tools; (P) [Add to Longdo]
弘法筆を選ばず;弘法筆を択ばず[こうぼうふでをえらばず, kouboufudewoerabazu] (exp) (id) a good workman does not blame his tools [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, ] tools [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
自動プログラムツール[じどうプログラムツール, jidou puroguramutsu-ru] APT, Automatically Programmed Tools [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Tools [tuːls] (n) , pl.
     tools
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top