Search result for

ครัว

(77 entries)
(0.07 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ครัว-, *ครัว*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
บัญชีครัวเรือนhousehold accounting

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครัว    [N] kitchen, See also: kitchenette, Syn. ห้องครัว, Example: บ้านจัดสรรสมัยใหม่แทบจะไม่มีพื้นที่สำหรับครัว, Count unit: ครัว, Thai definition: บริเวณสำหรับทำกับข้าวของกิน
ครัวไฟ    [N] kitchen, Syn. ครัว, ห้องครัว, Count unit: ครัว, หลัง, Thai definition: บริเวณสำหรับทำกับข้าวของกิน
ครัวเรือน    [N] household, See also: family, Syn. ครอบครัว, Example: ในอนาคตข้างหน้า ทุกครัวเรือนจะมีไมโครคอมพิวเตอร์ใช้กันหมด, Count unit: ครัวเรือน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ครัว(คฺรัว) น. โรง เรือน หรือห้องสำหรับทำกับข้าวของกิน, เรียกผู้ที่กินอยู่ร่วมครอบครัวเดียวกัน ว่า ครัว หรือ ครัวเรือน.
ครัว(คฺรัว) น. ของ, สิ่งของ, เครื่องใช้, เช่น พ่อค้าแม่ค้าขายครัว
ครัวทรัพย์มรดก เช่น ลูกหล้าครัวรอม คือ ลูกคนสุดท้องจะได้รับทรัพย์มรดกมากกว่าผู้อื่น, ขายครัวมายาตัว คือ ขายทรัพย์มรดกเพื่อมารักษาตัว.
ครัวทานน. ของถวายพระ.
ครัวเชลยน. ผู้ที่ถูกกวาดต้อนมาเป็นเชลยทั้งครอบครัวในยามสงคราม.
ครัวเรือนน. ครอบครัวที่อยู่ในบ้านเรือนเดียวกัน.
ครัวไฟน. ครัว.
เรือนไฟครัวสำหรับหุงต้มอาหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
householdครัวเรือน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
householdครัวเรือน [ดู hearth] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
hearthครัวเรือน [ดู household] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
collective householdครัวเรือนกลุ่มบุคคล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
one-person householdครัวเรือนคนเดียว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
family householdครัวเรือนครอบครัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
composite householdครัวเรือนประกอบรวม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
institutional householdครัวเรือนสถาบัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
private householdครัวเรือนส่วนบุคคล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
complex householdครัวเรือนเชิงซ้อน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Householdsครัวเรือน [TU Subject Heading]
Kitchensครัว [TU Subject Heading]
Household ครัวเรือน
หน่วยทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วยบุคคลหลายคนอาศัยอยู่ร่วมกัน [สิ่งแวดล้อม]
Collective Household ครัวเรือนกลุ่มบุคคล
ครัวเรือนสถาบันซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่อาศัย อยู่ในสถาบัน เช่น โรงพยาบาล เรือนจำ เป็นต้น นอกจากนี้ที่อยู่ร่วมซึ่งมิใช่สถาบัน แต่สมาชิกที่อาศัยอยู่ไม่มีความสัมพันธ์กัน ก็อาจเรียกว่า ครัวเรือนกลุ่มบุคคล หากสมาชิกในครัวเรือนมีความสัมพันธ์เป็นญาติกัน จะเรียกว่า ครัวเรือนส่วนบุคคล (private houseehold) [สิ่งแวดล้อม]
Complex Household ครัวเรือนซับซ้อน หรือครัวเรือนประกอบ (composite household)
ครัวเรือนที่มีสมาชิกมาจากครอบครัวเชิง ชีววิทยาหรือครอบครัวเดี่ยวมากกว่าหนึ่งครอบครัวในครัวเรือนซับซ้อนนี้ สามารถแยกออกได้หลายแกน (nuclei) คือมีแกนปฐมภูมิ (primary nucleus) แกนทุติยภูมิ (secondary nucleus) [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I think she's only pushing i 'cause the vanderbilt side of her family practically owns it.'ทำให้ vanderbilt side ของครอบครัวของเธอจวนจะได้เป็นเจ้าของมัน New Haven Can Wait (2008)
From all the drama on the other side of my familyจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของฉัน New Haven Can Wait (2008)
As well as your own families.และของครอบครัวพวกเธอด้วย New Haven Can Wait (2008)
With--with your family and, um, I don't know, girls,ทั้งครอบครัวนาย แล้วก็.. ไม่รู้สิ สาวๆของนาย New Haven Can Wait (2008)
My family lost our compound in Newportครอบครัวของฉันต้องสูญเสีย New Haven Can Wait (2008)
Wrapped up sooner than expected. Rushing home to the family.งานประัชุมเสร็จเร็วกว่าที่คิดไว้ ก็เลยรีับกลับบ้านมาหาครอบครัว Chuck in Real Life (2008)
And just in time for our housewarming partyแล้วก็พอดีกับงานปาร์ตี้ครอบครัว Chuck in Real Life (2008)
As tomorrow's party marks our debut as a family,ในเมื่อพรุ่งนี้เราจะมีปาร์ตี้เปิดตัว"ครอบครัวChuck in Real Life (2008)
For life together. I mean, now that we're all here,เพื่อชีวิตครอบครัวจ๊ะ เพราะเราอยู่กันพร้อมหน้า Chuck in Real Life (2008)
The raw food diet?ลดน้ำหนักด้วยอาหารดิบ? ครอบครัวโคคอนนิค? Chuck in Real Life (2008)
About making the whole family thing work with Bart.เรื่องสร้างครอบครัวกับแบส Chuck in Real Life (2008)
With anyone who doesn't share their family values,กับคนที่ไม่แชร์คุณค่ากับครอบครัว Chuck in Real Life (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครัว[n.] (khrūa) EN: kitchen ; kitchenett   FR: cuisine [f]
ครัวซองค์[n.] (khrūasøng) EN: croissant   FR: croissant [m]
ครัวเรือน[n.] (khrūareūoen) EN: household ; family   FR: ménage [m] ; famille [f]
ครัวไฟ[n.] (khrūafai) EN: kitchen   

English-Thai: Longdo Dictionary
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
household    [N] ครอบครัว, See also: ครัวเรือน
kitchen    [N] ครัว, See also: ห้องครัว, การครัว, Syn. cuisine

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breadwinnern. ผู้หาเลี้ยงครอบครัว, See also: breadwinning n. การหาเลี้ยงครอบครัว
census(เซน'ซัส) {censused,censusing,censuses} n. การสำรวจสำมะโนครัวประชากร vt. สำรวจสำมะโนครัว -pl censuses -Conf. consensus
chef(เชฟ) n. คนครัว,หัวหน้าครัว
clan(แคลน) n. เผ่า,เผ่าพันธุ์,วงศ์,วงศ์ตะกูล,ชาติวงศ์,ครอบครัว,กลุ่มคน,พวก,พ้อง
cook(คุค) {cooked,cooking,cooks} vt. ปรุงอาหาร,หุงต้ม,ทำอาหาร,ทำกับข้าว,ปรุงอาหาร,ทำเท็จ,ปลอม vi. ทำหรือปรุงอาหารด้วยความร้อน,เกิดขึ้น,บังเกิดขึ้น -Phr. (cook up กุเรื่อง) n. คนครัว,คนที่ปรุงอาหารเก่ง
cookhouse(คุด'เฮ้าซฺ) ห้องครัว,ห้องปรุงอาหาร,ห้องครัวในเรือ
cottage industryอุตสาหกรรมครอบครัว
croft(ครอฟทฺ) n. ที่ดินใกล้บ้าน ใช้ปลูกพืชสวนครัว,ที่นาเล็ก ๆ ใกล้บ้าน
cuddy(คัด'ดี) n. ห้องเล็ก ๆ ,ห้องครัว,ลา,คนโง่, Syn. fool
cuisine(ควิซีน') n. ฝีมือการทำอาหาร,การทำอาหาร,การครัว,ห้องครัว,แผนกครัว, Syn. cookery

English-Thai: Nontri Dictionary
breadwinner(n) คนหาเลี้ยงครอบครัว
brood(n) พันธุ์,พงศ์พันธุ์,ชนิด,ครอบครัว,ครอก(สัตว์),ลูกไก่
chef(n) หัวหน้าพ่อครัว,หัวหน้าคนครัว
clan(n) สกุล,แซ่,ตระกูล,เผ่าพันธุ์,ครอบครัว
COAT OF coat of arms(n) ตราประจำครอบครัวขุนนาง
cook(n) คนครัว,กุ๊ก,คนทำอาหาร,วิเสท
cuisine(n) ครัว,ห้องครัว,การปรุงอาหาร,การทำอาหาร,การทำกับข้าว,การครัว
culinary(adj) เกี่ยวกับการปรุงอาหาร,เกี่ยวกับการทำอาหาร,เกี่ยวกับการครัว
domestic(adj) เกี่ยวกับครอบครัว,เกี่ยวกับบ้าน,ภายในประเทศ,ในบ้าน,เชื่อง
family(n) ครอบครัว,สกุล,ตระกูล,วงศ์ตระกูล

German-Thai: Longdo Dictionary
Familie(n) |die, pl. Familien| ครอบครัว
Kochnische(n) |die, pl. Kochnischen| มุมทำครัวเล็กๆ ภายในแฟลตหรือห้องเช่า, See also: Küche
Küche(n) |die, pl. Küchen| ห้องครัว
Wohnung(n) |die, pl. Wohnungen| ที่พักอาศัยที่อาจประกอบด้วยหนึ่งถึงหลายห้อง ภายในบ้านหรือตึกหนึ่งหลังอาจมีหลาย Wohnung เช่น Einzimmerwohnung ห้องชุดที่มี 1 ห้องใหญ่และห้องน้ำ, Zweizimmerwohnung ห้องชุดที่มี 2 ห้องใหญ่บวกห้องครัวและห้องน้ำ, Eigentumswohnung ห้องชุดที่ตนเองเป็นเจ้าของ, 1.5-Zimmerwohnung ห้องชุดที่มี 1 ห้องใหญ่ บวกห้องครัวและห้องน้ำ
Abzug(n) |der, pl. Abzüge| เครื่องดูดควันที่ใช้ในครัวและห้องทดลองเคมี
jeder|+ คำนามเพศชาย หรือ เป็นคำแทนนามเพศชาย รูปประธาน| ทุกๆ เช่น Jeder in meiner Familie ist groß. ทุกคนในครอบครัวของผมสูงใหญ่ (jeder = jeder Mann), Jeder Film ist auf Deutsch. ภาพยนตร์ทุกเรื่องเล่นเป็นภาษาเยอรมัน
sorgen für jmdn.(vi) |sorgte, hat gesorgt| ให้เงินเลี้ยงดู เช่น Er sorgt für seine ganze Familie. เขาเลี้ยงดูครอบครัวของเขาทั้งหมด
bewohnen(vt) |bewohnte, hat bewohnt + A| ครอบครอง(ที่ดิน, ที่อยู่อาศัย), ครอง, อาศัยอยู่, มีถิ่นที่อยู่ เช่น Diese Etage ist von einer japanischen Familie bewohnt. = Auf dieser Etage wohnt eine japanische Familie. ชั้นนี้ถูกครอบครองโดยครอบครัวชาวญี่ปุ่น หรือ ครอบครัวชาวญี่ปุ่นอาศัยอยู่บนชั้นนี้, See also: Related: wohnen

French-Thai: Longdo Dictionary
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจัดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)
couteau de cuisine(n) |m| มีดทำครัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top