Search result for

สวนครัว

(10 entries)
(0.1242 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สวนครัว-, *สวนครัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวนครัว[N] kitchen garden
สวนครัว[N] kitchen garden, Example: คนไทยนิยมทำสวนครัวไว้หลังบ้าน ช่วยให้มีอาหารรับประทานสะดวก และเป็นการประหยัด, Count unit: สวน, แปลง, Thai definition: การเพาะปลูกพืชปรุงอาหารไว้หลังบ้าน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สวนครัวน. บริเวณที่ปลูกพืชผักที่ใช้เป็นอาหารในครัวเรือน เช่น พริก มะเขือ ข่า ตะไคร้ โหระพา.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What prisoners?ผักสวนครัวพวกนี้เป็นรายได้ของบ้านเรานะ เราแบ่งให้สัตว์ตัวไหนไปกินไม่ได้ทั้งนั้น Bridge to Terabithia (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สวนครัว[n. exp.] (sūankhrūa) EN: kitchen garden   FR: potager [m] ; jardin potager [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kitchen garden[N] สวนครัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
croft(ครอฟทฺ) n. ที่ดินใกล้บ้าน ใช้ปลูกพืชสวนครัว,ที่นาเล็ก ๆ ใกล้บ้าน
kaleyard(เคล'ยาร์ด) n. สวนครัว
kitchen garden() สวนครัว., See also: kitchen gardener n.

English-Thai: Nontri Dictionary
KITCHEN kitchen garden(n) สวนครัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top