ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

切手

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -切手-, *切手*
Japanese-English: EDICT Dictionary
切手[きって, kitte] (n) stamp (postage); merchandise certificate; (P) [Add to Longdo]
切手を溜める[きってをためる, kittewotameru] (exp,v1) to collect stamps [Add to Longdo]
切手収集[きってしゅうしゅう, kitteshuushuu] (n,adj-no) philately; stamp collecting [Add to Longdo]
切手収集家[きってしゅうしゅうか, kitteshuushuuka] (n) philatelist; stamp collector [Add to Longdo]
切手蒐集[きってしゅうしゅう, kitteshuushuu] (n) philately [Add to Longdo]
切手集め[きってあつめ, kitteatsume] (n) stamp collecting [Add to Longdo]
切手[きってちょう, kittechou] (n) stamp album; stamp booklet [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I bought five ten-yen stamps.10円切手を5枚買った。
I'd like to buy two 45-cent stamps, please.45セント切手を2枚ください。
Have you got a seven-yen stamp?7円の切手ありませんか。
Please show me your stamp album.あなたの切手帳を見せてください。
You got the date wrong when you were filling in the check.あなたは小切手に書き込む時に、日付を間違えた。
In the U.S., it is common for people to write a check instead of paying cash.アメリカでは、現金を払うのではなく小切手を書くのが普通です。
I have some stamps in my bag.かばんの中に数枚の切手があります。
Here are two stamps.ここに2枚の切手があります。
This rare stamp is hard to come by.このめずらしい切手は手にはいりにくいんだよ。
This letter bears a foreign stamp.この手紙には外国切手がはってある。
Will you stamp this letter for me?この手紙に切手を貼って下さい。
Will you honor this check?この小切手で支払いを認めてくれますか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can buy stamps online.[JA] 切手はネットで買えます Drive (2016)
You still play the game of cutting fingers?[CN] 最近有没有玩切手指? You stiII pIay the game of cutting fingers? Jiang Hu: The Triad Zone (2000)
Even if it's his blood to drink.[CN] 不惜一切手 Carmen (2003)
That mailman licked the wrong stamp.[JA] 郵便配達人は悪い切手を舐めたようだな Murphy's Miracle (2016)
A cheque?[JA] 小切手とか? The Secret of Sales (2017)
Ever heard of a ritual mutilator, an impulsive serial-type killer...[CN] 听过仪式的切手吗? 一种杀人恶魔 Murder by Numbers (2002)
Under beds they sign the pay checks[JA] ベッドの下で、彼らは給与小切手に署名します Kong: Skull Island (2017)
Wait, are you here to drop off the apology check?[JA] 謝罪の小切手を届けに ここで待ってた? Strange Visitor from Another Planet (2016)
Based on the novel, " TOUHIMU ' by Ayako FUJITANI I cut off my arms I cut off my arms Cinematographer Yuichi NAGATA I cut off my arms[CN] 就切切手腕吧 割到不能再割 Ritual (2000)
I think they might prefer a cheque or a standing order, old chap.[JA] 小切手か自動振替の方がいい Smell the Weakness (2017)
I've just got to go through all the formalities.[CN] 我刚刚拿到了去通过 一切手续。 Wendigo (2001)
Then I'd take my final, last shot of Jonathan Daniel's, leave the instructions for my internment and a nice $6,500 check for burial costs.[JA] ジャックダニエルの最後の一杯を 飲み干したら 埋葬の指示と 6500$の小切手を残して準備OK Pilot (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
切手[きって, kitte] Briefmarke [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top