Search result for

nervenkitzel

(55 entries)
(0.2675 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nervenkitzel-, *nervenkitzel*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา nervenkitzel มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *nervenkitzel*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
For the hell of it.NervenkitzelThe Cannonball Run (1981)
Want to go make out on the point?Bereit für ein wenig NervenkitzelThe Prowler (1981)
He loves the jazz.Er steht auf NervenkitzelMexican Slayride (1983)
He loves the jazz.Er steht auf NervenkitzelMexican Slayride (1983)
He's just got the jazz.Aber er steht auf NervenkitzelMexican Slayride (1983)
That's all. Hannibal got the jazz.Hannibal liebt das Risiko und den NervenkitzelMexican Slayride (1983)
The jazz?- NervenkitzelMexican Slayride (1983)
- For the jazz, baby.- Wegen dem Nervenkitzel, Baby. Mexican Slayride (1983)
Living on thejazz.Vom Nervenkitzel leben. Mexican Slayride (1983)
B.A. Was telling me about the jazz... and I think I caught the fever.- B.A. hat von Nervenkitzel geredet... und ich glaube, ich habe Blut geleckt. Mexican Slayride (1983)
I love this jazz.Ich stehe so auf NervenkitzelMexican Slayride (1983)
You want accidents, explosions, chills and thrills... so you can sell what would have been a turkey... and keep your little cable network alive.Ihr wollt Unfälle, Explosionen und Nervenkitzel, damit ihr eure Mogelpackung verkaufen könnt... und euer Kabelfernsehen am Laufen haltet. Give Me Liberty... or Give Me Death (1983)
Why can't you admit you get a kick out of all this?Warum gibst du nicht zu, dass dich der Nervenkitzel reizt. Magic Bus (1983)
If you want excitement, find another job.Für Nervenkitzel such dir einen anderen Job. The Lift (1983)
I thought you liked risk.Kein kleiner Nervenkitzel gefällig? Year of the Jellyfish (1984)
I mean, the thrill is gone.Der Nervenkitzel ist weg. The Falcon and the Snowman (1985)
I'm sure he can't wait for the thrill of flying the more advanced Air Force jets.Er kann es sicher kaum erwarten, den Nervenkitzel in einem Jet zu erleben. Iron Eagle (1986)
They may offer you lots of cheap thrillsSie versprechen dir Nervenkitzel Little Shop of Horrors (1986)
Cheap thrills.Billiger NervenkitzelTrick or Treat (1986)
And if you and your friend Mark wanna hang around here, keep your eyes open, because you're gonna have a lot of kicks this coming week.Wenn Sie und Ihr Kumpel Mark noch bleiben möchten, sollten Sie Ihre Augen offen halten, weil jede Menge Nervenkitzel ansteht. The Gift of Life (1987)
I guess he needed the extra thrill of being a spy.Den Spion zu spielen bereitete ihm ohne Zweifel NervenkitzelAppleseed (1988)
Perhaps, but they all lack a certain thrill.Ja, vielleicht, aber dann fehlt der NervenkitzelPeak Performance (1989)
"The thrill of the hunt.""Der Nervenkitzel der Jagd." Twenty Questions (1990)
"May the best man win. " The loser's mating call. Just a minute.Für mich ist das Springen genauso ein Nervenkitzel... wie für dich das Lesen. Dead Putting Society (1990)
We're looking for kicks We want them nowWir suchen den Nervenkitzel Wir wollen ihn jetzt Cry-Baby (1990)
And you are the ultimate thrill.Du bist der ultimative NervenkitzelTrial of the Trickster (1991)
The thrill, the adrenaline rush.Der Nervenkitzel, der Adrenalinkick. The Trickster (1991)
It was stupid. It was a cheap thrill.Es war blöd, ein billiger NervenkitzelKalifornia (1993)
This guy, Woolsey, his pictures are all the same, a cheap thrill for a bunch of hop-headed teenagers.Die Filme dieses Woolsey sind alle gleich. Billiger, kranker Nervenkitzel für einen Haufen hohlköpfiger Teenager. Matinee (1993)
The noise, the rust the thrill of watching the open road through the open floorboard.Der Lärm, der Rost... der Nervenkitzel, die Straße durch den offenen Unterboden zu sehen. No Chicken, No Check (1993)
Thrills.NervenkitzelCaptive Pursuit (1993)
It's only a pasttime!Nur Zeitvertreib! NervenkitzelFelidae (1994)
What did you say back then? It was a pastime, a thrill?Was hast du damals gesagt: es sei ein Zeitvertreib, ein NervenkitzelFelidae (1994)
Just as he retired from racing, he told a group of people that you don't need the ignition in the car to keep the thrill of the race alive.Als er sich aus dem Motorsport zurückzog, sagte er ein paar Leuten, man kann auch ohne Zündung den Nervenkitzel eines Rennens erleben. My Dinner with Wilson (1994)
The thrill of riding the expressway at 17 miles an hour slamming on the brakes for every single car that passes us.Der Nervenkitzel, auf der Autobahn mit 27 Stundenkilometern zu rasen... und bei jedem Auto, das uns überholt, auf die Bremse zu latschen. Driving Mr. Boondy (1994)
Excitement?NervenkitzelRivals (1994)
Oh man, what a rush.Oh Mann, was für ein NervenkitzelNight of the Running Man (1995)
What a rush!So ein NervenkitzelBatman Forever (1995)
I always get such a kick outta that.Ich liebe diesen NervenkitzelKiss of Death (1995)
Well? They suit you.Wenn es kein Risiko gibt, dann gibt es auch keinen NervenkitzelRejoined (1995)
You're not the first man to get a thrill from murdering someone.Sie sind nicht der Erste, für den es ein Nervenkitzel ist, zu morden. Star Trek: First Contact (1996)
What triggers them? An excess of neuropeptides. I can give you an inhibitor to make sure it never happens again.Es zählt der Nervenkitzel des Kampfes, nicht, auf wessen Seite ich bin. Accession (1996)
I guess all the speed and danger helped take me out of myself.Der Nervenkitzel hilft mir wohl darüber hinweg. Batman & Robin (1997)
- ...a thrill addict.- als Sucht nach Nervenkitzel bezeichnen. The Family Hour (1997)
That maybe the killer returned to the scene. For his thrills.Dass der Mörder zum Tatort zurückkehrt, des Nervenkitzels wegen. Powers, Principalities, Thrones and Dominions (1997)
The thing with Janet Reno's neck was a cheap thrill.Die Sache mit Janet Renos Hals... war billiger NervenkitzelBody Language (1998)
It wasn't a thrill or whim.Das war kein billiger NervenkitzelForbidden Fruits (1998)
What a rush!Was für ein NervenkitzelDesperately Seeking Willow (1998)
Oh! What a rush!Was für ein NervenkitzelDesperately Seeking Willow (1998)
So... this and that and no reward. All that work for nothing.Ausser ein bisschen Nervenkitzel war alles umsonst. Gateway Shuffle (1998)

German-Thai: Longdo Dictionary
Nervenkitzel(n) |der, pl. Nervenkitzel| สิ่งเร้าใจ, เรื่องที่น่าหวาดเสียว เช่น Fans von purer Action und Nervenkitzel sollten im Juni unbedingt AXN einschalten., See also: S. Erregung

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nervenkitzel {m}; Erregung {f} | freudige Erregungthrill; thrills | thrill of joy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Nervenkitzel [nɛrfənkitsəl] (n) , s.(m )
     thrill; thrills
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top