ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-intrude-

IH2 N T R UW1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: intrude, *intrude*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intrude(vi) บุกรุก, See also: รุกล้ำ, ล่วงล้ำ, Syn. encroach, trespass, butt in
intrude(vt) บุกรุก, See also: รุกล้ำ, ล่วงล้ำ, Syn. invade

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Who dares intrude on my solitude?ใครกล้ารุกล้ำความสันโดษของข้า? Anastasia (1997)
I don't want to intrude if you'd prefer to be alone.ฉันไม่อยากรบกวนเวลานะ ถ้าคุณต้องการอยู่คนเดียว The Matrix Reloaded (2003)
Sorry to intrude but would you know where no. 16-1 is?ขอโทษที่รบกวน คุณทราบมั้ยคะว่าบ้านเลขที่ 16-1 อยู่ไหน Sorry, I Love You (2004)
I am sorry to intrude at such a delicate time, but I knew your husband.ผมขอโทษที่มารบกวนในเวลาเช่นนี้ แต่.. 1408 (2007)
He fucking intrudes us, let's go!มันกวนเรา ไปอัดมันเลย War (2007)
How dare you intrude our border?กล้าดียังไงถึงรุกล้ำดินแดนของเรา ? Three Kingdoms (2008)
So I don't mean to intrude on your authority or whatever but could you maybe be a little nicer to Nelly?เอ่อ ฉันก็ไม่ได้ตั้งใจจะมายุ่ง เรื่องอำนาจหรืออะไรของเธอนะ แต่... เธอช่วยปฏิบัติกับเนลลี่ ดีกว่านี้ได้ไหม? In the Realm of the Basses (2009)
Sorry to intrude on you.ขอโทษที่เข้ามารบกวนนะครับ Ohitori sama (2009)
The last thing I want to do is intrude on guy time.สิ่งสุดท้ายที่ฉันจะทำคือการก้าวก่ายเวลาพวกเธอ Frozen (2010)
I don't wanna intrude any more than I already have.ผมไม่อยากจะก้าวก่าย ไปมากกว่านี้ It Hurts Me Too (2010)
I w--I wouldn't intrude like this, uh, only we have an important lead perhaps Nadine can help us with.ฉันไม่อยากบุกรุกมาแบบนี้ แต่ว่าเรามีเบาะแสสำคัญ ที่นาดีนอาจช่วยเราได้ Red Sky at Night (2010)
A thousand pardons. I mean not to intrude on such a joyous occasion.ขอประทานอภัยอย่างยิ่ง ข้าไม่ได้ตั้งใจมาขัดจังหวะงานที่น่ารื่นเริงยิ่ง Your Highness (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intrudeA tall man intruded into my apartment with a gun.
intrudeBill was killed by an intruder.
intrudeBy and large, reporters don't hesitate to intrude on one's privacy.
intrudeDon't intrude on her privacy.
intrudeDon't intrude your opinions on others.
intrudeHe intruded on her privacy.
intrudeI do not like anyone to intrude when I am working.
intrudeI don't want to intrude on them if they're busy.
intrudeReporters do not hesitate to intrude on one privacy.
intrudeTake care not to intrude upon her privacy.
intrudeThe dogs barked furiously at the intruder.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละลาบละล้วง(v) intrude, See also: take liberties, trespass, offend, Syn. ล่วงเกิน, Example: แม่เลี้ยงละลาบละล้วง เข้าไปถึงในห้องนอนของเขา
ทะลึ่ง(v) intrude, See also: shoot up, spring up, soar, Syn. ทะยาน, พรวดพราด, Example: เขาดำหายลงไปอีกครั้ง สักครู่ก็ทะลึ่งขึ้นมาจากน้ำ สะบัดหัวจนน้ำฟุ้งกระจาย, Thai Definition: ถีบตัวพรวดขึ้นมา, เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วผิดหูผิดตา
กล้ำกราย(v) intrude, See also: come near, Syn. เข้ามา, ล่วงล้ำ, ใกล้เข้ามา, Example: นับแต่เกิดความขัดแย้งกับคนในบ้านเขาไม่เคยกล้ำกรายมาอีกเลย
เสือก(v) butt in, See also: intrude, Syn. แส่, ยุ่ง, จุ้น, สะเออะ, ละลาบละล้วง, Example: อย่ามาเสือกเรื่องฉันได้ไหม, Thai Definition: เข้ามาเกี่ยวข้องพัวพันโดยไม่จำเป็น

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INTRUDE IH2 N T R UW1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intrude (v) ˈɪntrˈuːd (i1 n t r uu1 d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
挤入[jǐ rù, ㄐㄧˇ ㄖㄨˋ, / ] intrude #47,585 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intrude \In*trude"\, v. i. [L. intrudere, intrusum; pref. in- in
   + trudere to thrust, akin to E. threat. See {Threat}.]
   To thrust one's self in; to come or go in without invitation,
   permission, or welcome; to encroach; to trespass; as, to
   intrude on families at unseasonable hours; to intrude on the
   lands of another.
   [1913 Webster]
 
      Thy wit wants edge
      And manners, to intrude where I am graced. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Some thoughts rise and intrude upon us, while we shun
      them; others fly from us, when we would hold them. --I.
                          Watts.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intrude \In*trude"\, v. t. [imp. & p. p. {Intruded}; p. pr. &
   vb. n. {Intruding}.]
   [1913 Webster]
   1. To thrust or force (something) in or upon; especially, to
    force (one's self) in without leave or welcome; as, to
    intrude one's presence into a conference; to intrude one's
    opinions upon another.
    [1913 Webster]
 
   2. To enter by force; to invade. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Why should the worm intrude the maiden bud? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Geol.) The cause to enter or force a way, as into the
    crevices of rocks.
 
   Syn: To obtrude; encroach; infringe; intrench; trespass. See
     {Obtrude}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intrude
   v 1: enter uninvited; "They intruded on our dinner party"; "She
      irrupted into our sitting room" [syn: {intrude}, {irrupt}]
   2: enter unlawfully on someone's property; "Don't trespass on my
     land!" [syn: {trespass}, {intrude}]
   3: search or inquire in a meddlesome way; "This guy is always
     nosing around the office" [syn: {intrude}, {horn in}, {pry},
     {nose}, {poke}]
   4: thrust oneself in as if by force; "The colors don't intrude
     on the viewer" [syn: {intrude}, {obtrude}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top