ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แทรกแซง

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แทรกแซง-, *แทรกแซง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แทรกแซง[V] intervene (in), See also: interfere in, intrude in, intercede in, step into, meddle in, Example: ผู้ปลูกกระเทียมและหอมหัวใหญ่ได้เดินขบวนเรียกร้องขอให้รัฐเข้าช่วยเหลือแทรกแซงตลาดกระเทียมและหอมหัวใหญ่เนื่องจากราคาตกต่ำ, Thai definition: แทรกเข้าไปเกี่ยวข้องในกิจการของผู้อื่น
แทรกแซง[V] intervene (in), See also: interfere in, intrude in, intercede in, step into, meddle in, Example: ผู้ปลูกกระเทียมและหอมหัวใหญ่ได้เดินขบวนเรียกร้องขอให้รัฐเข้าช่วยเหลือแทรกแซงตลาดกระเทียมและหอมหัวใหญ่เนื่องจากราคาตกต่ำ, Thai definition: แทรกเข้าไปเกี่ยวข้องในกิจการของผู้อื่น
แทรกแซง[V] intervene (in), See also: interfere in, intrude in, intercede in, step into, meddle in, Example: ผู้ปลูกกระเทียมและหอมหัวใหญ่ได้เดินขบวนเรียกร้องขอให้รัฐเข้าช่วยเหลือแทรกแซงตลาดกระเทียมและหอมหัวใหญ่เนื่องจากราคาตกต่ำ, Thai definition: แทรกเข้าไปเกี่ยวข้องในกิจการของผู้อื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แทรกแซงก. แทรกเข้าไปเกี่ยวข้องในกิจการของผู้อื่น.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Astrocytoma, Infiltrativeแทรกแซงเข้าไปในเนื้อสมองข้างเดียวอย่างกว้างขวาง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The meddling little fools!แทรกแซงคนโง่น้อย! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Your father had too many visitors. They interfered with hospital service.คุณพ่อของคุณมีผู้เข้าชมมากเกินไป พวกเขาแทรกแซงกับการให้บริการของโรงพยาบาล The Godfather (1972)
ladies and gentlemen, as of this afternoon, the undersecretary for south American affairs emphatically denies any and all intervention in the current realignment of top positions in the paraguayan air force.บ่ายวันนี้ อธิบดีกรมกิจการอเมริกาใต้ ได้ยืนยันการปฏิเสธ ว่าไม่มีการเข้าแทรกแซงการแต่งตั้ง Spies Like Us (1985)
Have you a sales force, or are you still relying on divine intervention?คุณมีแรงขายหรือคุณยังคงอาศัยการแทรกแซงของพระเจ้า? The Russia House (1990)
But I've totally reconfigured... both the nootropic and the cyberlearning programs... without aggression factors.แต่ฉันต้องขอบอกว่า.. ..ไอ้การทดลองทั้งหลาย รวมถึงโปรแกรมเรียนรู้เสมือนเนี่ย เขาตอบรับมัน โดยที่ฉันไม่ต้องเข้าไปแทรกแซงเลย The Lawnmower Man (1992)
That I missed something in those other kids?อะไร มีอะไรแทรกแซง ที่นี่หรือ ? Deep Throat (1993)
- This was divine intervention.- นี่คือการแทรกแซงของพระเจ้า Pulp Fiction (1994)
You know what divine intervention is?คุณจะรู้ว่าสิ่งที่การแทรกแซงของพระเจ้าคืออะไร? Pulp Fiction (1994)
They broke through our frequency code.เขาแทรกแซงคลื่นความถี่เรา! Ghost in the Shell (1995)
A higher power intervened.พลังงานที่สูงขึ้นแทรกแซง Contact (1997)
My goals didn't change a lot in the intervening years. -Vincent. -Much to my parents' dismay.เป้าหมายของผมไม่เปลี่ยนมากนัก จนเมื่อพ่อแม่ผมชักท้อใจและเริ่มเข้ามาแทรกแซง Gattaca (1997)
- Has been Truman's father, Kirk, and his attempt at in filtration.ซึ่งโผล่เข้าไปแทรกแซงในโชว์ แต่ก่อนคุยเรื่องนี้ ผมเข้าใจว่า The Truman Show (1998)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แทรกแซง[v.] (saēksaēng) EN: intervene (in) ; interfere in ; intrude in ; intercede in ; step into ; meddle in   FR: intervenir ; interférer ; se mêler de

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intervene between[PHRV] เข้ามาแทรกระหว่าง, See also: แทรกแซงระหว่าง, Syn. interpose between
interfere[VI] ก้าวก่าย, See also: แทรกแซง, เข้าไปยุ่งเรื่องคนอื่น, Syn. interlope, intervene, meddle
strike into[PHRV] แทรกแซง, See also: ขัดจังหวะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
interfere(อินเทอเฟียร์') vi. แทรกแซง,ยุ่ง,สอดแทรก,ก้าวก่าย,ขัดขา,รบกวน,แย้งกัน., See also: interferer n. interferingly adv.
interference(อินเทอเฟีย'เรินซฺ) n. การแทรกแซง,การสอดแทรก,การรบกวน,สิ่งรบกวน,สิ่งขัดขวาง., See also: interferential adj., Syn. intrusion,intervention,hindrance
intervene(อินเทอวีน') vt. แทรกแซง,ก้าวก่าย,เกิดขึ้นระหว่าง,เกิดขึ้นโดยบังเอิญและขัดขวาง,ยุ่ง, See also: intervener,intervenor n. intervenient adj., Syn. interfere
intervention(อินเทอเวน'เชิน) n. การแทรกแซง,การก้าวก่าย,การยุ่ง., See also: interventional adj., Syn. interference

English-Thai: Nontri Dictionary
interfere(vi) แย้งกัน,สอดแทรก,แทรกแซง,รบกวน
interference(n) การสอดแทรก,การแทรกแซง,การรบกวน
intermeddle(vi) แทรกแซง,ก้าวก่าย,เลือก
interpose(vi,vt) สอดแทรก,พูดสอด,ขวาง,ก้าวก่าย,แทรกแซง,กั้นกลาง,ห้ามปราม
intervene(vi) อยู่ระหว่าง,ก้าวก่าย,แทรกแซง
intervention(n) การแทรกแซง,การก้าวก่าย
meddle(vi) ยุ่งเกี่ยว,แทรกแซง,เสือก
meddler(n) คนชอบยุ่ง,คนชอบแทรกแซง,คนชอบเสือก
meddlesome(adj) ชอบยุ่ง,ชอบแทรกแซง,ชอบเสือก
mesne(adj) กึ่งกลาง,แทรกแซง,ซึ่งสอดแทรก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
干渉[かんしょう, kanshou] (n) แทรกแซง ก้าวก่าย

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top