Search result for

pry

(66 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pry-, *pry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pry[N] เครื่องมือที่ใช้สำหรับงัดหรือยกสิ่งของขึ้น
pry[VT] งัดหรือยกด้วยเครื่องมือ, Syn. push, lift, heave, uplift
pry[VT] ได้มาด้วยความลำบาก
pry[VI] สอดรู้สอดเห็น, Syn. search, seek, be curious
pry[N] การสอดรู้สอดเห็น
pryer[N] ผู้อยากรู้อยากเห็น, Syn. prier
prying[ADJ] ที่อยากรู้อยากเห็น, Syn. meddlesome
pry into[IDM] สอบถาม, See also: สอดส่อง, ยุ่งเรื่องคนอื่น, Syn. nose into, poke into
pry about[IDM] เที่ยวสองส่อง (โดยเฉพาะเรื่องคนอื่น), Syn. nose about, poke about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pry(ไพร) vi.,n. เที่ยวค้น,ลอดมอง,จ้องมอง,สอดส่องดู,สอดรู้สอดเห็น vt. งัดขึ้น,งัด,ได้มาด้วยความลำบาก. n. เครื่องงัด,คานงัด,การงัด, Syn. peer,peep
pryer(ไพร'เออะ) n. ผู้สืบเสาะ,ผู้สืบหา
prying(ไพร'อิง) adj. สอดรู้สอดเห็น,ชอบสืบ-สวน,อยากรู้อยากเห็น, See also: pryingness n., Syn. peeking,curious
paul pryคนที่ชอบสอดรู้สอดเห็น,คนเสือก
spry(สไพร) adj. มีชีวิตชีวา,คล่องแคล่ว,ว่องไว, See also: spryly adv., Syn. active,nimble

English-Thai: Nontri Dictionary
pry(vi) สอดส่อง,จ้องมอง,ลอบมอง,เที่ยวค้น
pry(vt) เขยื้อน,งัด
spry(adj) ว่องไว,คล่องแคล่ว,กระฉับกระเฉง,แข็งแรง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How come you don't scold him for prying and tattling?ทำไมท่านไม่ตำหนิเขา ที่สอดรู้สอดเห็นเรื่องคนอื่นบ้าง Portrait of a Beauty (2008)
A lovely castle in a secluded part of the country far from prying eyes.ปราสาทสวยงามบนทำเลที่ แสนจะเป็นส่วนตัว ปราศจากสายตาสอดรู้สอดเห็นไง Inkheart (2008)
Look, I don't mean to pry, but... does this have something to do with Summer leaving?นี่ ผมไม่ได้อยากจะสอดรู้สอดเห็นหรอกนะ แต่... นี่มันเกี่ยวพันอะไรกับการที่ซัมเมอร์ ลาออกไปหรือเปล่า? 500 Days of Summer (2009)
I didn't mean to pry this morning.แม่ไม่ได้อยากจะจุ้นเรื่องเช้านี้หรอกนะ Chapter Three 'Building 26' (2009)
Not to pry, but you guys-มารยาทดีเยี่ยม ขอผมถามอะไรหน่อย The Girlfriend Experience (2009)
We don't mean to pry, but...เราไม่ได้ตั้งใจจะ สอดรู้ สอดเห็นหรอกนะ, แต่... Chuck Versus the Third Dimension (2009)
I don't mean to pry.ไม่เป็นไรค่ะ Sex and Violence (2009)
Not to pry, but when you said Carlos took you to St. Barths...ฉันไม่ได้จะละลาบละล้วงนะคะ แต่ตอนที่คุณพูดว่าคาร์ลอสพาคุณไปเซ็นต์บาร์ต The Story of Lucy and Jessie (2009)
Yes, everyone has something they want to keep hidden from prying eyes... it's hard to believe you got this bump just by falling.ใช่แล้ว ทกคนมีเรื่องบางอย่าง ที่อยากจะเก็บซ่อนไว้จากสายตาที่สอดรู้สอดเห็น มันไม่น่าเชื่อเลยนะว่าคุณจะมีแผลนี้จากการลื่นล้ม Rose's Turn (2009)
You couldn't pry that acceptance from his handsคุณไม่มีทางเอาคำเชิญไปยัดใส่มือเขา You've Got Yale! (2009)
You're gonna need a hydraulic crowbar to pry her off.คุณจะต้องการเหล็กงัดมางัดเธอให้เปิดออกมาเลย Chuck Versus the Suburbs (2009)
I don't mean to pry. my bad.ฉันไม่ได้ตั้งใจจะสอดรู้สอดเห็น \ ความผิดฉันเองล่ะ Free to Be You and Me (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pryMr Pryor collapsed with a subarachnoid haemorrhage when rehearsing for a performance in Paris. He was taken to local hospital but passed away at 4:23 pm.
pryDon't pry into the affairs of others.
pryThe burglar was caught in the act of prying open the window.
pryDon't pry into my private life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งัด[V] pry, See also: lever, lift, move, force, prise, prize, Syn. แงะ, แซะ, ไข, ง้าง, เปิด, Ant. ปิด, เก็บ, Example: คนงานกำลังงัดฝาหีบด้วยชแลง, Thai definition: ทำให้เผยอหรือเคลื่อนที่โดยใช้วัตถุยาวคัด
แงะ[V] prise, See also: pry, prize, open, lever, Syn. งัด, งัดแงะ, Example: เขาทำกุญแจหายจึงต้องแงะลิ้นชัก, Thai definition: งัดให้เผยอขึ้น
กะดี่[V] lift up, See also: pry up, lever, Syn. ดีดขึ้น, กระดี่, Example: เขาพยายามกะดี่เสาต้นใหญ่ให้พ้นทาง, Thai definition: ดีดหรืองัดของหนักขึ้น
เสือก[V] be nosy, See also: pry, snoop, poke, stick one's nose into someone's else's affairs/business, Syn. ทะลึ่ง, สอด, Example: ไอ้บ้า ! กำลังฝันว่าเหาะอยู่ทีเดียว เสือกปลุกขึ้นมาได้, Thai definition: แสดงกิริยาหรือวาจาอันไม่สมควรในเรื่องที่มิใช่ธุระของตัว หรือในเวลาที่เขาไม่ต้องการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งัด[v.] (ngat) EN: pry ; lever ; lift ; move ; force ; prise ; prize   FR: faire levier
สาระแน[v.] (sāranaē) EN: meddle ; tamper ; interfere ; go out of one's way ; poke one's nose into sth ; pry ; snoop   FR: interférer ; fourrer son nez dans les affaires d'autrui
สอดรู้[v.] (søtrū) EN: interfere ; meddle in ; butt in ; intervene ; pry ; be inquisitive   FR: fouiner ; fureter

CMU English Pronouncing Dictionary
PRY    P R AY1
PRYCE    P R AY1 S
PRYDE    P R AY1 D
PRYER    P R AY1 ER0
PRYOR    P R AY1 ER0
PRYING    P R AY1 IH0 NG
PRYNNE    P R IH1 N
PRYOR'S    P R AY1 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pry    (v) (p r ai1)
prying    (v) (p r ai1 i ng)
pryingly    (a) (p r ai1 i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
インテリアバール[, interiaba-ru] (n) prying tool used in interior decoration (wasei [Add to Longdo]
苦無[くない, kunai] (n) (1) mediaeval tool for digging, prying, etc.; (2) (col) Ninja throwing knives [Add to Longdo]
穿り出す[ほじくりだす, hojikuridasu] (v5s,vt) (1) to pick something out (nose, hole, etc.); (2) to pry (into people's private affairs) [Add to Longdo]
穿る[ほじる;ほじくる, hojiru ; hojikuru] (v5r,vt) (1) (uk) to dig up; to peck at; to pick (nose, teeth, etc.); (2) to pry into; to examine; to dredge up [Add to Longdo]
穿鑿[せんさく, sensaku] (n,vs) scrutiny; digging into; excavation; inquiry into; enquiry into; prying [Add to Longdo]
詮索[せんさく, sensaku] (n,vs) inquiry into; enquiry into; prying (into); investigation; search; exploration [Add to Longdo]
大雪加[おおせっか;オオセッカ, oosekka ; oosekka] (n) (uk) Japanese marsh warbler (Megalurus pryeri) [Add to Longdo]
立ち入る;立入る;立ちいる[たちいる, tachiiru] (v5r,vi) (1) to enter; to trespass; (2) to interfere; to meddle; to pry into [Add to Longdo]
抉る;抉じる[こじる, kojiru] (v5r,v1,vt) (uk) (抉る is generally v5r, while 抉じる is v1) to pry; to prize; to prise [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刺探[cì tàn, ㄘˋ ㄊㄢˋ, ] pry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pry \Pry\, v. i. [OE. prien. Cf. {Peer} to peep.]
   To peep narrowly; to gaze; to inspect closely; to attempt to
   discover something by a scrutinizing curiosity; -- often
   implying reproach. " To pry upon the stars." --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Watch thou and wake when others be asleep,
      To pry into the secrets of the state.  --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pry \Pry\, n.
   Curious inspection; impertinent peeping.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pry \Pry\, n. [Corrupted fr. prize a lever. See {Prize}, n.]
   A lever; also, leverage. [Local, U. S. & Eng.]
   [1913 Webster]
 
   {Pry pole}, the pole which forms the prop of a hoisting gin,
    and stands facing the windlass.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pry \Pry\, v. t. [imp. & p. p. {Pried}; p. pr. & vb. n.
   {Prying}.]
   To raise or move, or attempt to raise or move, with a pry or
   lever; to prize. [Local, U. S. & Eng.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pry
   n 1: a heavy iron lever with one end forged into a wedge [syn:
      {crowbar}, {wrecking bar}, {pry}, {pry bar}]
   v 1: to move or force, especially in an effort to get something
      open; "The burglar jimmied the lock": "Raccoons managed to
      pry the lid off the garbage pail" [syn: {pry}, {prise},
      {prize}, {lever}, {jimmy}]
   2: be nosey; "Don't pry into my personal matters!"
   3: search or inquire in a meddlesome way; "This guy is always
     nosing around the office" [syn: {intrude}, {horn in}, {pry},
     {nose}, {poke}]
   4: make an uninvited or presumptuous inquiry; "They pried the
     information out of him" [syn: {pry}, {prise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top