หรือคุณหมายถึง trespaß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trespass

T R EH1 S P AE2 S   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trespass-, *trespass*, trespas
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trespass[VI] ละเมิดกฎหมาย, See also: ทำผิดกฎหมาย, บุกรุก
trespass[VI] ล่วงล้ำ
trespass[N] การล่วงล้ำ
trespass[N] การบุกรุก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trespass(เทรส'เพิส) vi.,n. (การ) บุกรุก,รุกล้ำ,ล่วงล่ำ,ละเมิด,ล่วงเกิน, See also: trespasser n., Syn. encroach,misbehave,obtrude

English-Thai: Nontri Dictionary
trespass(n) การบุกรุก,การล่วงล้ำ,การล่วงเกิน
trespass(vi) บุกรุก,ล่วงล้ำ,ล่วงเกิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
trespass๑. การบุกรุก [ดู intrusion]๒. การล่วงละเมิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trespass to goodsการล่วงละเมิดทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trespass to landการบุกรุกที่ดิน [ดู breach of close] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trespass to the personการล่วงละเมิดบุคคล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trespasser๑. ผู้บุกรุก๒. ผู้ล่วงละเมิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trespassing with weapon of offenceการบุกรุกโดยมีอาวุธ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trespassความผิดฐานบุกรุก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trespassA strange man trespassed on my property.
trespassHe is trespassing on our private property.
trespassIt was foolish of him to trespass against the law.
trespassIt was not permitted that the inhabitants trespass in the area.
trespass No Trespassing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุก[V] trespass, See also: invade, Syn. ลุย, Example: คณะเขาบุกเข้าป่าไปโดยไม่ฟังเสียงห้ามของชาวบ้าน, Thai definition: เดินฝ่าเข้าไป
ผู้บุกรุก[N] trespasser, See also: invader, intruder, interloper, Example: ในสงครามตามจารีตนี้ผู้บุกรุกมักเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เสมอ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ล่วงล้ำเข้าไปในสถานที่ของผู้อื่นโดยบังอาจหรือพลการ
บุกรุก[V] trespass, Syn. ละเมิด, รุกล้ำ, ล่วงล้ำ, Example: คนชนบทในภาคเหนือที่ยากจนมักจะบุกรุกเขตป่าไม้เพื่อเป็นที่ทำกิน, Thai definition: ล่วงล้ำเข้าไปในเขตที่หวงห้าม, ล่วงล้ำเข้าไปในบริเวณที่หวงห้ามเพื่อยึดครอง, ล่วงล้ำเข้าไปในสถานที่ของผู้อื่นโดยบังอาจหรือพลการ
รุกล้ำ[V] trespass, See also: intrude, encroach on, invade, Example: ในพ.ศ. 2437 รัฐบาลฝรั่งเศสในอินโดจีนได้รุกล้ำอธิปไตยของประเทศสยาม โดยส่งกองทัพเข้ายึดครองจังหวัดพระตะบอง
การรุกล้ำ[N] trespass, See also: intrusion, encroachment, invasion, Syn. การล่วงล้ำ, การบุกรุก, การรุกราน, Example: การรุกล้ำอธิปไตยของประเทศเป็นจุดเริ่มของการทำสงคราม
บุกเข้าไป[V] invade, See also: trespass, Syn. บุก, Ant. ถอยออกมา, ล่าถอย, Example: ทหารญี่ปุ่นบุกเข้าไปในเขตปลอดภัย สังหารเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ชาวต่างประเทศจนตายหมด, Thai definition: ลุยเข้าไป, ฝ่าเข้าไป
บุก[V] trespass, See also: encroach, entrench, infringe, Syn. ลุย, Example: คณะเขาบุกเข้าป่าไปโดยไม่ฟังเสียงห้ามของชาวบ้าน, Thai definition: เดินฝ่าเข้าไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุก[v.] (buk) EN: trespass ; intrude ; penetrate   FR: pénétrer ; faire intrusion ; franchir
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: trespass ; intrude ; invade ; violate ; encroach   FR: pénétrer ; s'introduire sans autorisation ; empiéter ; envahir ; faire intrusion ; franchir
เดินล่วงเข้าไปในเขตหวงห้าม[v. exp.] (doēn lūang khao pai nai khēt hūanghām) EN: trespass   
การบุกรุก[n.] (kān bukruk) EN: encroachment ; incursion ; intrusion ; aggression ; trespass   FR: empiétement [m] ; usurpation de terres [f] ; intrusion [f] ; incursion [f]
ผู้บุกรุก[n. exp.] (phū bukruk) EN: trespasser   
รุก[v.] (ruk) EN: invade ; be on the offensive ; commit aggression ; trespass ; assail ; attack   FR: envahir ; assaillir ; attaquer
รุกล้ำ[v.] (ruklam) EN: trespass ; intrude ; encroach on ; invade   FR: empiéter ; violer la propriété

CMU English Pronouncing Dictionary
TRESPASS    T R EH1 S P AE2 S
TRESPASS    T R EH1 S P AH0 S
TRESPASSING    T R EH1 S P AE2 S IH0 NG
TRESPASSING    T R EH1 S P AH0 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trespass    (v) trˈɛspəs (t r e1 s p @ s)
trespassed    (v) trˈɛspəst (t r e1 s p @ s t)
trespasser    (n) trˈɛspəsər (t r e1 s p @ s @ r)
trespasses    (v) trˈɛspəsɪz (t r e1 s p @ s i z)
trespassers    (n) trˈɛspəsəz (t r e1 s p @ s @ z)
trespassing    (v) trˈɛspəsɪŋ (t r e1 s p @ s i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hausfriedensbruch {m}; Besitzstörung {f}; unbefugtes Betreten [jur.] | Hausfriedensbrüche {pl}trespass | trespasses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
家宅侵入罪[かたくしんにゅうざい, katakushinnyuuzai] (n) (crime of) trespassing; housebreaking [Add to Longdo]
侵す[おかす, okasu] (v5s,vt) (1) to invade; to raid; to violate (airspace, etc.); to intrude; to trespass; (2) to infringe; to encroach; (3) (See 冒す・おかす・2) to harm; to afflict; to affect; (P) [Add to Longdo]
侵害[しんがい, shingai] (n,vs) infringement; violation; trespass; impairment; (P) [Add to Longdo]
侵害者[しんがいしゃ, shingaisha] (n) invader; trespasser [Add to Longdo]
侵入[しんにゅう, shinnyuu] (n,vs,adj-no) penetration; invasion; raid; aggression; trespass; (P) [Add to Longdo]
侵入者[しんにゅうしゃ, shinnyuusha] (n) intruder; invader; trespasser; raider [Add to Longdo]
不退去罪[ふたいきょざい, futaikyozai] (n) unlawful trespass; occupying a property and refusing to leave [Add to Longdo]
不法侵入[ふほうしんにゅう, fuhoushinnyuu] (n) trespassing; intrusion [Add to Longdo]
不法侵入者[ふほうしんにゅうしゃ, fuhoushinnyuusha] (n) trespasser [Add to Longdo]
乱入[らんにゅう, rannyuu] (n) (1) trespassing; intrusion; (vs) (2) to barge into; to burst into; to trespass [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trespass \Tres"pass\, v. i. [imp. & p. p. {Trespassed}; p. pr. &
   vb. n. {Trespassing}.] [{OF}. trespasser to go across or
   over, transgress, F. tr['e]passer to die; pref. tres- (L.
   trans across, over) + passer to pass. See {Pass}, v. i., and
   cf. {Transpass}.]
   1. To pass beyond a limit or boundary; hence, to depart; to
    go. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Soon after this, noble Robert de Bruce . . .
       trespassed out of this uncertain world. --Ld.
                          Berners.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) To commit a trespass; esp., to enter unlawfully upon
    the land of another.
    [1913 Webster]
 
   3. To go too far; to put any one to inconvenience by demand
    or importunity; to intrude; as, to trespass upon the time
    or patience of another.
    [1913 Webster]
 
   4. To commit any offense, or to do any act that injures or
    annoys another; to violate any rule of rectitude, to the
    injury of another; hence, in a moral sense, to transgress
    voluntarily any divine law or command; to violate any
    known rule of duty; to sin; -- often followed by against.
    [1913 Webster]
 
       In the time of his distress did he trespass yet more
       against the Lord.           --2 Chron.
                          xxviii. 22.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trespass \Tres"pass\, n. [OF. trespas, F. tr['e]pas death. See
   {Trespass}, v.]
   1. Any injury or offence done to another.
    [1913 Webster]
 
       I you forgive all wholly this trespass. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       If ye forgive not men their trespasses, neither will
       your Father forgive your trespasses. --Matt. vi.
                          15.
    [1913 Webster]
 
   2. Any voluntary transgression of the moral law; any
    violation of a known rule of duty; sin.
    [1913 Webster]
 
       The fatal trespass done by Eve.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
       You . . . who were dead in trespasses and sins.
                          --Eph. if. 1.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law)
    (a) An unlawful act committed with force and violence (vi
      et armis) on the person, property, or relative rights
      of another.
    (b) An action for injuries accompanied with force.
      [1913 Webster]
 
   {Trespass offering} (Jewish Antiq.), an offering in expiation
    of a trespass.
 
   {Trespass on the case}. (Law) See {Action on the case}, under
    {Case}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Offense; breach; infringement; transgression;
     misdemeanor; misdeed.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trespass
   n 1: a wrongful interference with the possession of property
      (personal property as well as realty), or the action
      instituted to recover damages
   2: entry to another's property without right or permission [syn:
     {trespass}, {encroachment}, {violation}, {intrusion},
     {usurpation}]
   v 1: enter unlawfully on someone's property; "Don't trespass on
      my land!" [syn: {trespass}, {intrude}]
   2: make excessive use of; "You are taking advantage of my good
     will!"; "She is trespassing upon my privacy" [syn:
     {trespass}, {take advantage}]
   3: break the law
   4: commit a sin; violate a law of God or a moral law [syn:
     {sin}, {transgress}, {trespass}]
   5: pass beyond (limits or boundaries) [syn: {transgress},
     {trespass}, {overstep}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top