ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

invade

IH2 N V EY1 D   
72 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -invade-, *invade*
Possible hiragana form: いんう゛ぁで
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
invade[VT] บุกรุก, See also: บุก, รุกราน, Syn. attack, assult, raid, Ant. defend
invade[VT] เหยียบย่ำ, See also: ยุ่มย่าม, ย่ำยี, Syn. infest, overrun, permeate
invader[N] ผู้รุกราน, See also: ผู้บุกรุก, Syn. attacker, raider, trespasser, Ant. defender

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
invade(อินเวด') vt. บุกรุก,รุกราน,ล่วงล้ำ,ย่ำยี,เหยียบย่ำ,แผ่ไปทั่ว,แพร่หลาย., See also: invader n. invadable adj., Syn. attack,spread

English-Thai: Nontri Dictionary
invade(vt) บุกรุก,ย่ำยี,ร้าวราน
invader(n) ผู้บุกรุก,ผู้รุกราน,ผู้ย่ำยี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Invadeทะลุทะลวง, เข้าไป, ลาม [การแพทย์]
Invadedลุกลาม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Something more dramatic. When can we be ready to invade Osterlich?ทำบางอย่างอาจจะเร้าใจกว่า เราพร้อมที่จะบุก ออสเตอริคไหม The Great Dictator (1940)
I can't wait. Napaloni's army might invade first.ผมรอไม่ได้ กองทัพ เพโพโลนี อาจชิงบุกก่อน The Great Dictator (1940)
We'll invade Osterlich first. After that we can bluff.เราจะบุก ออสเตอลิค เป็นที่แรก หลังจากนั้นเราจะนั่งรอ The Great Dictator (1940)
Napaloni's army shall not invade Osterlich. It belongs to me!กองทัพ เนโพโลนีจะต้องถอนกำลัง ออกจาก ออสตินลิค ของฉัน The Great Dictator (1940)
You agree not to invade Osterlich,คุณจะต้องไม่บุก ออสตินลิค The Great Dictator (1940)
I agree not to invade Osterlich.ผมก็จะไม่บุกเช่นกัน The Great Dictator (1940)
That pervert actually dare to invade our Palace.เจ้าโจรราคะ บังอาจบุกสำนักเรา. Return of the Condor Heroes (1983)
I can't look away. He'll invade my sleep.ฉันไม่สามารถมองออกไป เขาจะบุกนอนของฉัน The Russia House (1990)
You took money from him to invade my privacy.นายรับเงินจากเขา เพื่อมาก้าวก่ายสิทธิส่วนตัวของฉัน Saw (2004)
When it completely ignores the United Nations and decides to invade Iraq?เมื่อเพิกเฉยต่อสหประชาชาติ และตัดสินใจบุกอิรัก The Constant Gardener (2005)
I didn't mean to invade your personal space or...ไม่ได้ตั้งใจทำให้คุณอึดอัดนะ Red Eye (2005)
One day, Gu-Da will invade Gae-Ma, and I will send troops to assist Gae-Ma.สักวันหนึ่งพวกกูดาจะบุกแกมา และข้า จะส่งกำลังไปช่วยแกมา Episode #1.8 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
invadeA lot of tourists invaded the island.
invadeAnd because Deal is very near continental Europe, it's always been one of the first areas of Britain to be invaded.
invadeComputers have invaded every field.
invadeEngland was invaded by the Danes.
invadeHe invades the privacy of others.
invadeHe kept the invaders at bay with a machine gun.
invadeHe lay prostrate, ready to ambush the invaders.
invadeHe was respected as a hero because he defended his country against the invaders.
invadeHitler invaded Poland in 1939.
invadeThe country fell into the invader's hand.
invadeThe kingdom was invaded by the enemy.
invadeThe natives have to defend their land against invaders.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุก[V] trespass, See also: invade, Syn. ลุย, Example: คณะเขาบุกเข้าป่าไปโดยไม่ฟังเสียงห้ามของชาวบ้าน, Thai definition: เดินฝ่าเข้าไป
ผู้บุกรุก[N] trespasser, See also: invader, intruder, interloper, Example: ในสงครามตามจารีตนี้ผู้บุกรุกมักเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เสมอ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ล่วงล้ำเข้าไปในสถานที่ของผู้อื่นโดยบังอาจหรือพลการ
รุกราน[V] invade, See also: attack, assault, encroach, raid, infringe, Example: การที่อิรักรุกรานคูเวตทำให้แผนการของตะวันตกในตะวันออกกลางล้มลง, Thai definition: ล่วงล้ำเข้าไปก้าวร้าวระราน
ผู้รุกราน[N] invader, See also: attacker, raider, aggressor, Syn. ผู้บุกรุก, Example: มนุษย์เป็นผู้รุกรานที่อยู่ของสัตว์ป่า, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ล่วงล้ำเข้าไปก้าวร้าวระราน
บุก[V] invade, See also: attack, enter, Syn. รุก, รุกราน, บุกรุก, ละเมิด, Example: ในเดือนธันวาคม 2484 ญี่ปุ่นได้บุกเข้ามายึดประเทศไทย โดยเจรจาขอเดินทัพผ่าน เพื่อจะไปสู่ประเทศพม่า และอินเดีย, Thai definition: ล่วงล้ำเข้าไปในเขตประเทศโดยใช้กำลังทหาร เป็นต้น
กล้ำกราย[V] invade, See also: attack, Syn. บุกรุก, รุกราน, Example: ถ้าเรารวมกำลังกันเป็นปึกแผ่นก็ไม่มีศัตรูใดจะกล้ามากล้ำกราย
บุกเข้าไป[V] invade, See also: trespass, Syn. บุก, Ant. ถอยออกมา, ล่าถอย, Example: ทหารญี่ปุ่นบุกเข้าไปในเขตปลอดภัย สังหารเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ชาวต่างประเทศจนตายหมด, Thai definition: ลุยเข้าไป, ฝ่าเข้าไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุก[v.] (buk) EN: attack ; invade ; force one's way into ; overrun   FR: attaquer ; envahir
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: trespass ; intrude ; invade ; violate ; encroach   FR: pénétrer ; s'introduire sans autorisation ; empiéter ; envahir ; faire intrusion ; franchir
ผู้รุกราน[n.] (phūrukrān) EN: invader ; attacker ; raider ; aggressor   FR: envahisseur [m] ; agresseur [m]
รุก[v.] (ruk) EN: invade ; be on the offensive ; commit aggression ; trespass ; assail ; attack   FR: envahir ; assaillir ; attaquer
รุกเข้า[v.] (ruk khao) EN: invade   FR: envahir
รุกล้ำ[v.] (ruklam) EN: trespass ; intrude ; encroach on ; invade   FR: empiéter ; violer la propriété
รุกราน[v.] (rukrān) EN: invade ; attack ; assault ; encroach ; raid ; infringe ; intrude ; burst into   FR: envahir ; attaquer ; assaillir ; agresser

CMU English Pronouncing Dictionary
INVADE IH2 N V EY1 D
INVADED IH2 N V EY1 D AH0 D
INVADED IH2 N V EY1 D IH0 D
INVADER IH2 N V EY1 D ER0
INVADES IH2 N V EY1 D Z
INVADERS IH2 N V EY1 D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
invade (v) ˈɪnvˈɛɪd (i1 n v ei1 d)
invaded (v) ˈɪnvˈɛɪdɪd (i1 n v ei1 d i d)
invader (n) ˈɪnvˈɛɪdər (i1 n v ei1 d @ r)
invades (v) ˈɪnvˈɛɪdz (i1 n v ei1 d z)
invaders (n) ˈɪnvˈɛɪdəz (i1 n v ei1 d @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宰割[zǎi gē, ㄗㄞˇ ㄍㄜ, ] invade, #48,609 [Add to Longdo]
逆夷[nì yí, ㄋㄧˋ ㄧˊ, ] invaders (insulting term); foreign aggressors [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インベーダー[, inbe-da-] (n) invader [Add to Longdo]
スペースインベーダー[, supe-suinbe-da-] (n) space invaders [Add to Longdo]
殴り込む;擲り込む[なぐりこむ, nagurikomu] (v5m,vi) to raid; to launch an attack; to invade [Add to Longdo]
金甌無欠[きんおうむけつ;きんのうむけつ, kin'oumuketsu ; kinnoumuketsu] (n) (1) flawless; perfect; (2) (a nation) having never been invaded by outside forces [Add to Longdo]
攻め込む[せめこむ, semekomu] (v5m,vi) to invade; to attack [Add to Longdo]
攻め入る[せめいる, semeiru] (v5r,vi) to invade [Add to Longdo]
攻撃者[こうげきしゃ, kougekisha] (n) aggressor; assailant; invader [Add to Longdo]
荒らす(P);荒す(io)(P)[あらす, arasu] (v5s,vt) (1) to lay waste; to devastate; to damage; (2) to invade; to break into; (3) (col) {comp} to troll (e.g. web forums); to spam; (P) [Add to Longdo]
国境を侵す[こっきょうをおかす, kokkyouwookasu] (exp,v5s) to violate the border; to invade the frontier district [Add to Longdo]
侵す[おかす, okasu] (v5s,vt) (1) to invade; to raid; to violate (airspace, etc.); to intrude; to trespass; (2) to infringe; to encroach; (3) (See 冒す・おかす・2) to harm; to afflict; to affect; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Invade \In*vade"\, v. i.
   To make an invasion. --Brougham.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Invade \In*vade"\, v. t. [imp. & p. p. {Invaded}; p. pr. & vb.
   n. {Invading}.] [L. invadere, invasum; pref. in- in + vadere
   to go, akin to E. wade: cf. OF. invader, F. envahir. See
   {Wade}.]
   [1913 Webster]
   1. To go into or upon; to pass within the confines of; to
    enter; -- used of forcible or rude ingress. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Which becomes a body, and doth then invade
       The state of life, out of the grisly shade.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To enter with hostile intentions; to enter with a view to
    conquest or plunder; to make an irruption into; to attack;
    as, the Romans invaded Great Britain.
    [1913 Webster]
 
       Such an enemy
       Is risen to invade us.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To attack; to infringe; to encroach on; to violate; as,
    the king invaded the rights of the people.
    [1913 Webster]
 
   4. To grow or spread over; to affect injuriously and
    progressively; as, gangrene invades healthy tissue.
 
   Syn: To attack; assail; encroach upon. See {Attack}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 invade
   v 1: march aggressively into another's territory by military
      force for the purposes of conquest and occupation; "Hitler
      invaded Poland on September 1, 1939" [syn: {invade},
      {occupy}]
   2: to intrude upon, infringe, encroach on, violate; "This new
     colleague invades my territory"; "The neighbors intrude on
     your privacy" [syn: {intrude on}, {invade}, {obtrude upon},
     {encroach upon}]
   3: occupy in large numbers or live on a host; "the Kudzu plant
     infests much of the South and is spreading to the North"
     [syn: {invade}, {overrun}, {infest}]
   4: penetrate or assault, in a harmful or injurious way; "The
     cancer had invaded her lungs"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top