Search result for

อาจเอื้อม

(11 entries)
(1.7915 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อาจเอื้อม-, *อาจเอื้อม*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา อาจเอื้อม มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *อาจเอื้อม*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาจเอื้อม    [V] be presumptuous, Syn. ล่วงเกิน, บังอาจ, เอื้อมอาจ, Ant. เจียมตัว, Example: ขโมยอาจเอื้อมเข้าไปในบ้านนายตำรวจ, Thai definition: ล่วงเกินไม่รู้จักที่ต่ำสูง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อาจเอื้อมก. บังอาจ, ล่วงเกินไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำ, เอื้อมอาจ ก็ว่า.
ของสูงน. สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น ของชิ้นนี้เป็นของสูง ต้องเก็บบูชาไว้ให้ดี, ผู้สูงศักดิ์ เช่น แม้ท่านจะไม่ถือพระองค์ แต่ท่านก็เป็นของสูง อย่าอาจเอื้อม.
แข่งเรือแข่งแพแข่งได้ แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้ก. รู้ประมาณความสามารถของตนไม่อาจเอื้อมเกินตัว.
จ้วงจาบว. อาจเอื้อม, ล่วงเกินผู้อื่นด้วยวาจา, จาบจ้วง ก็ว่า.
จาบจ้วงว. อาจเอื้อม, ล่วงเกินผู้อื่นด้วยวาจา, จ้วงจาบ ก็ว่า.
ละลาบละล้วงก. ล่วงเกิน, อาจเอื้อม, เช่น การถามเรื่องส่วนตัวถือเป็นการละลาบละล้วง.
เหาจะกินหัว, เหาจะขึ้นหัวทำตัวอาจเอื้อมหรือเอาอย่างเจ้านายหรือผู้สูงศักดิ์ ถือว่าเป็นอัปมงคล เช่น ทำตัวเทียมเจ้าระวังเหาจะขึ้นหัวนะ.
เอื้อมอาจก. บังอาจ, ล่วงเกินไม่รู้จักที่สูงที่ตํ่า, อาจเอื้อม ก็ว่า.

Are you satisfied with the result?

Go to Top