ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

encroach

IH0 N K R OW1 CH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encroach-, *encroach*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encroach(vt) ละเมิดสิทธิ, See also: บุกรุก, ล่วงล้ำ, Syn. intrude, invade, trespass
encroach on(phrv) รุกล้ำ, See also: ยื่นเข้าไป, บุกรุก, Syn. encroach upon
encroachment(n) การบุกรุก, See also: การละลาบละล้วง, การละเมิดสิทธิ, การรุกล้ำ, Syn. intrusion, trespass, violation
encroach upon(phrv) รุกล้ำ, See also: ยื่นเข้าไป, บุกรุก, Syn. encroach on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
encroach(เอนโครช') vt. ล่วงล้ำ, บุกรุก, ล่วงละเมิด, กัดกร่อน, See also: encroachment n. ดูencroach encroachr n. ดูencroach, Syn. intrude

English-Thai: Nontri Dictionary
encroach(vi) ล่วงล้ำ, รุกล้ำ, เบียดเบียน, ล่วงเกิน, บุกรุก
encroachment(n) การล่วงเกิน, การรุกล้ำ, การเบียดเบียน, การล่วงล้ำ, การบุกรุก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
encroachmentการรุกล้ำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
More and more wildfires encroach on major cities.ไฟป่ารุกล้ำเข้าเมืองมาก และมากขึ้นเรื่อยๆ Home (2009)
And tell me, why does the CBI continue to encroach on our jurisdiction?ช่วยบอกทีเถอะ ทำไม CBI ต้องเข้ามาก้าวก่าย อำนาจหน้าที่เราด้วย? Not One Red Cent (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
encroachA good salesman will not encroach on his customer's time.
encroachUrbanization is encroaching on rural life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จาบจ้วง(v) encroach, See also: intrude, trespass, Syn. ล่วงเกิน, อาจเอื้อม, จ้วงจาบ, Example: ดิฉันไม่ยอมให้ใครมาจาบจ้วงดิฉันหรอก, Thai Definition: ล่วงเกินผู้อื่นด้วยวาจา
บุก(v) trespass, See also: encroach, entrench, infringe, Syn. ลุย, Example: คณะเขาบุกเข้าป่าไปโดยไม่ฟังเสียงห้ามของชาวบ้าน, Thai Definition: เดินฝ่าเข้าไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุกรุก[bukruk] (v) EN: trespass ; intrude ; invade ; violate ; encroach  FR: pénétrer ; s'introduire sans autorisation ; empiéter ; envahir ; faire intrusion ; franchir
บุกรุกป่า[bukruk pā] (v, exp) EN: encroach on forests
จาบ[jāp] (v) EN: encroach ; intrude
การบุกรุก[kān bukruk] (n) EN: encroachment ; incursion ; intrusion ; aggression ; trespass  FR: empiétement [ m ] ; usurpation de terres [ f ] ; intrusion [ f ] ; incursion [ f ]
ล้ำ[lam] (v) EN: go beyond ; overstep ; encroach upon ; go ahead of ; pass over ; oustrip ; overtake ; infringe ; break ; violate ; transgress ; contravene  FR: dépasser ; déborder ; surpasser
ล่วงละเมิด[lūanglamoēt] (v) EN: violate ; infringe ; encroach
รุกล้ำ[ruklam] (v) EN: trespass ; intrude ; encroach on ; invade  FR: empiéter ; violer la propriété
รุกราน[rukrān] (v) EN: invade ; attack ; assault ; encroach ; raid ; infringe ; intrude ; burst into  FR: envahir ; attaquer ; assaillir ; agresser
ทับ[thap] (v) EN: lay on top (of) ; pile (up) ; be on top (of) ; overlay ; overlie ; lie on top of ; run over ; put on top ; cover ; overlap ; encroach upon  FR: superposer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ENCROACH IH0 N K R OW1 CH
ENCROACHED IH0 N K R OW1 CH T
ENCROACHES IH0 N K R OW1 CH IH0 Z
ENCROACHING IH0 N K R OW1 CH IH0 NG
ENCROACHMENT EH0 N K R OW1 CH M AH0 N T
ENCROACHMENTS IH0 N K R OW1 CH M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
encroach (v) ˈɪnkrˈoutʃ (i1 n k r ou1 ch)
encroached (v) ˈɪnkrˈoutʃt (i1 n k r ou1 ch t)
encroaches (v) ˈɪnkrˈoutʃɪz (i1 n k r ou1 ch i z)
encroaching (v) ˈɪnkrˈoutʃɪŋ (i1 n k r ou1 ch i ng)
encroachment (n) ˈɪnkrˈoutʃmənt (i1 n k r ou1 ch m @ n t)
encroachments (n) ˈɪnkrˈoutʃmənts (i1 n k r ou1 ch m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[líng, ㄌㄧㄥˊ, ] encroach; soar; thick ice; surname Ling #11,312 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蚕食[さんしょく, sanshoku] (n, vs) encroachment; invasion; aggression [Add to Longdo]
食い合う;食合う[くいあう, kuiau] (v5u, vi) (1) to bite each other; (2) to fit together; (v5u, vt) (3) to mutually encroach; (4) to eat together [Add to Longdo]
食い込む(P);食込む[くいこむ, kuikomu] (v5m, vi) (1) to eat into; to encroach; to erode; (2) (vulg) to be wedged (a girl), i.e. underwear pulled from the back, driving it between the buttocks; (P) [Add to Longdo]
食う(P);喰う;啖う(oK)[くう, kuu] (v5u, vt) (1) (male) (vulg) to eat; (2) to live; to make a living; to survive; (3) to bite; to sting (as insects do); (4) to tease; to torment; to taunt; to make light of; to make fun of; (5) to encroach on; to eat into; to consume; (6) to defeat a superior; to threaten a position; (7) to consume time and-or resources; (8) (col) to receive something (usu. an unfavourable event); (9) (male) (vulg) to have sexual relations with a woman, esp. for the first time; (P) [Add to Longdo]
侵す[おかす, okasu] (v5s, vt) (1) to invade; to raid; to violate (airspace, etc.); to intrude; to trespass; (2) to infringe; to encroach; (3) (See 冒す・おかす・2) to harm; to afflict; to affect; (P) [Add to Longdo]
侵食(P);侵蝕[しんしょく, shinshoku] (n, vs) encroachment; erosion; corrosion; (P) [Add to Longdo]
入冦[にゅうこう, nyuukou] (n) invasion; encroachment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Encroach \En*croach"\, n.
   Encroachment. [Obs.] --South.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Encroach \En*croach"\, v. i. [imp. & p. p. {Encroached}; p. pr.
   & vb. n. {Encroaching}.] [OF. encrochier to perch, prop., to
   hook, fasten a hook (perh. confused with acrochier, F.
   accrocher, to hook, get hold of, E. accroach); pref. en- (L.
   in) + F. croc hook. See {Crook}, and cf. {Accroach}.]
   To enter by gradual steps or by stealth into the possessions
   or rights of another; to trespass; to intrude; to trench; --
   commonly with on or upon; as, to encroach on a neighbor; to
   encroach on the highway.
   [1913 Webster]
 
      No sense, faculty, or member must encroach upon or
      interfere with the duty and office of another. --South.
   [1913 Webster]
 
      Superstition, . . . a creeping and encroaching evil.
                          --Hooker.
   [1913 Webster]
 
      Exclude the encroaching cattle from thy ground.
                          --Dryden.
 
   Syn: To intrude; trench; infringe; invade; trespass.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 encroach
   v 1: advance beyond the usual limit [syn: {encroach},
      {infringe}, {impinge}]
   2: impinge or infringe upon; "This impinges on my rights as an
     individual"; "This matter entrenches on other domains" [syn:
     {impinge}, {encroach}, {entrench}, {trench}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top