ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pliable

P L AY1 AH0 B AH0 L   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pliable-, *pliable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pliable[ADJ] ยืดหยุ่น, See also: ดัดง่าย, งอได้, Syn. flexible
pliable[ADJ] เชื่อง่าย, See also: ว่าง่าย, ถูกโน้มน้าวได้ง่าย, Syn. yielding

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pliable(ไพล'อะเบิล) adj. งอได้,ดัดง่าย,ยึดหยุ่น,เชื่อง่าย,ว่าง่าย,ออน,อ่อนโยน,นิ่มนวล,ปรับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้., See also: pliability n., Syn. flexible,supple

English-Thai: Nontri Dictionary
pliable(adj) ดัดได้,ยืดหยุ่นได้,อ่อนโยน,ว่าง่าย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The trick is to envision the artery like a spaghetti noodle-- pliable, but not too fragile.เทคนิคนี้จะทำให้หลอดเลือดแดงเหมือน เส้นสปาเกตตี้ งอได้ แต่ไม่อ่อนเกินไป Kung Fu Fighting (2007)
I want Scofield pliable for transit.ฉันต้องการย้ายสโกฟิลด์อย่างง่ายๆ The Sunshine State (2008)
They're pliable and obedient too.พวกเขาเป็นไม้อ่อนและเชื่อฟังคำสอนง่าย Beethoven Virus (2008)
Once he's in a more pliable state, he may be able to access his memories.พอจิตเขาอยู่ในสภาวะ ที่อ่อนไหวมากกว่านี้ เขาอาจสามารถเข้าถึงความทรงจำของเขาได้ The Firefly (2011)
Imagine what it can do to human flesh... soft, pliable, tender flesh.ลองนึกสิว่า ถ้าเป็นเนื้อหนังของมนุษย์ละ... อ่อนนุ่ม ยืดหยุ่นได้ เนื้อเยื่อที่เปราะบาง Heart of Darkness (2012)
I was hoping she'd be a little more pliable by the time you came to.ผมหวังว่าตัวเธอน่าจะดัดได้มากขึ้นหน่อย ตอนที่คุณมาถึง I Am Anne Frank: Part 2 (2012)
Kelvin might be looking at the needle, which might make him more pliable.ถ้าเคลวินได้จ้องเข็มฉีดยา เขาอาจว่าง่ายกว่านี้ The Whites of His Eyes (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวอ่อน[adj.] (hūa-øn) EN: obedient ; docile ; mild ; complaisant ; tractable ; pliable ; submissive   FR: docile ; complaisant
น่วม[v.] (nūam) EN: soften ; be pliable ; be yielding ; be soft ; be squashy   
น่วม[adj.] (nūam) EN: yielding ; soft ; squashy ; pliable ; supple   FR: mou ; tendre ; doux : moelleux ; souple
นุ่ม[adj.] (num) EN: soft ; yielding ; gentle ; bland ; supple ; pliable   FR: mou ; tendre ; doux : moelleux ; souple
อ่อน[adj.] (øn) EN: soft ; mild ; tender ; supple ; pliable ; gentle   FR: mou ; tendre ; souple
พับได้[adj.] (phapdāi) FR: pliable

CMU English Pronouncing Dictionary
PLIABLE    P L AY1 AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pliable    (j) plˈaɪəbl (p l ai1 @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ruǎn, ㄖㄨㄢˇ, ] pliable, #220,298 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
柔軟[じゅうなん, juunan] (adj-na,n) flexible; lithe; soft; pliable; (P) [Add to Longdo]
黙示属性[もくしぞくせい, mokushizokusei] (n) {comp} impliable attribute [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
柔軟[じゅうなん, juunan] flexible (an), soft, pliable [Add to Longdo]
黙示属性[もくしぞくせい, mokushizokusei] impliable attribute [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pliable \Pli"a*ble\, a. [F., fr. plier to bend, to fold. See
   {Ply}, v.]
   1. Capable of being plied, turned, or bent; easy to be bent;
    flexible; pliant; supple; limber; yielding; as, willow is
    a pliable plant.
    [1913 Webster]
 
   2. Flexible in disposition; readily yielding to influence,
    arguments, persuasion, or discipline; easy to be
    persuaded; -- sometimes in a bad sense; as, a pliable
    youth. "Pliable she promised to be." --Dr. H. More.
    [1913 Webster] -- {Pli"a*ble*ness}, n. -- {Pli"a*bly},
    adv.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pliable
   adj 1: susceptible to being led or directed; "fictile masses of
       people ripe for propaganda" [syn: {fictile}, {pliable}]
   2: capable of being shaped or bent or drawn out; "ductile
     copper"; "malleable metals such as gold"; "they soaked the
     leather to made it pliable"; "pliant molten glass"; "made of
     highly tensile steel alloy" [syn: {ductile}, {malleable},
     {pliable}, {pliant}, {tensile}, {tractile}]
   3: able to adjust readily to different conditions; "an adaptable
     person"; "a flexible personality"; "an elastic clause in a
     contract" [syn: {elastic}, {flexible}, {pliable}, {pliant}]
   4: capable of being bent or flexed or twisted without breaking;
     "a flexible wire"; "a pliant young tree" [syn: {bendable},
     {pliable}, {pliant}, {waxy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top