Search result for

-deeply-

(45 entries)
(0.0409 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: deeply, *deeply*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deeply[ADV] อย่างลึกมาก, Syn. deep, far down
deeply[ADV] อย่างสุดซึ้ง, See also: อย่างลึกซึ้ง, อย่างมากมาย, อย่างแรงกล้า, Syn. greatly, thoroughly, intensely, profoundly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deeplyadv. ลึกลงไปมาก,มาก,อย่างฉลาดแกมโกง, Syn. profoundly

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm sorry. I'm deeply sorry. But this year, that's you.ชั้นขอโทษที่ต้องบอกว่าปีนี้เป็นนาย Chuck in Real Life (2008)
Unless he's a she, and she was there last night, too, in which case, I care very deeply.ไม่มีประโยชน์เขาคือเธอ และเธออยู่ด้วยเมื่อคืนนี้ ดังนั้นเคสนี้ ผมจะดูแลมากกว่าปกติ Lucky Thirteen (2008)
He's trying not to show it, but His Highness is deeply concerned.พระองค์พยายามที่จะไม่แสดงออก, แต่พระองค์ก็เป็นกังวลยิ่งนัก The Kingdom of the Winds (2008)
Daughter to the De Noir clan the Moon Princess,was deeply in love and was to be marry to Sir Wolf Merryweather.ลูกสาวของตระกุล เดอ นัวร์.. ..เจ้าหญิงจันทรา เข้าพิธีแต่งงานกับ เซอร์ วูลฟ์ เมอรี่เวธเธอร์ The Secret of Moonacre (2008)
There is no need for you to stay here and suffer if I deeply love you.มันไม่จำเป็นที่เธอจะต้องอยู่ที่นี่ และทนทรมาน ถ้าฉันรักเธออย่างแท้จริง Episode #1.8 (2008)
And Bond, if you could avoid killing every possible lead, it would be deeply appreciated.บอนด์, พยายามอย่าเก็บใครอีก เราจะขอบคุณคุณมาก Quantum of Solace (2008)
Breathe deeply.หายใจลึกๆ Quantum of Solace (2008)
He gets married and I go. I go because... he's my father and I care deeply for the man.เขาจะแต่งงาน ฉันก็ควรจะไป\ เพราะเขาเป็นพ่อของฉัน Made of Honor (2008)
You got deeply sad.เธอรู้สึกเศร้ากับเรื่องพวกนั้นมาก Cyborg Girl (2008)
I'm deeply sorry if this places you in a difficult position.ผมเสียใจเป็นอย่างมาก ถ้านี่ทำให้คุณต้องตกอยู่ในสถานการ์ที่ลำบาก Five the Hard Way (2008)
(EXHALES DEEPLY)(EXHALES DEEPLYUp (2009)
I'm deeply sorry for your loss,ผมเสียใจอย่างสุดซึ้งกับความสูญเสียของท่าน Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deeplyThe politician said he was deeply indebted to everyone for their support in the election.
deeplyI am deeply attached to my hometown.
deeplyI am deeply grateful to you for your kindness.
deeplyAll the people felt for the victims deeply.
deeplyThey are deeply in love.
deeplyI was deeply discouraged.
deeplyThe audience was deeply affected.
deeplyHe is deeply attached to her.
deeplyI was deeply impressed with the medieval music.
deeplyWe were deeply impressed by the lecture's eloquent speech.
deeplyHe could not breathe deeply.
deeplyShe is deeply attached to her parents.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถึงกึ๋น[ADV] profoundly, See also: deeply, Syn. ลึกซึ้ง, Example: ในวงการพนันบอลบ้านเรานั้นหากวิเคราะห์อย่างถึงกึ๋นแล้วโต๊ะบอลแทบจะไม่ต้องรับความเสี่ยงในการรับพนันบอล, Thai definition: ลึกซึ้งจนหนำใจ
อย่างลึกซึ้ง[ADV] deeply, See also: profoundly, Syn. อย่างถ่องแท้, Ant. อย่างผิวเผิน, Example: สังคมไทยมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง
เฮือก[ADV] deeply, See also: heavily, Example: เจนถึงกับลอบถอนหายใจเฮือกด้วยความกังวล เมื่อรู้ว่าน้องของเขาจะแต่งงาน, Thai definition: อาการที่ถอนใจใหญ่เนื่องจากเหนื่อยหน่ายหรือโล่งใจเป็นต้น
ลึก[ADV] deeply, See also: profoundly, reconditely, Syn. ลึกซึ้ง, ลุ่มลึก, Ant. ตื้น, Example: เมื่อคิดไปให้ลึกแล้วจะพบว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลย, Thai definition: หยั่งรู้ได้ยาก
ซึ้ง[ADV] profoundly, See also: deeply, Example: เธอมองซึ้งเข้าไปในหัวใจของเขา, Thai definition: ลึกมากจนยากที่จะหยั่งรู้ได้
ก่ำ[ADV] deeply, See also: vividly, Syn. เข้ม, จัด, จ้า, Ant. ซีด, Example: เขาโกรธจนหน้าแดงก่ำ

CMU English Pronouncing Dictionary
DEEPLY    D IY1 P L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deeply    (a) (d ii1 p l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
herzergreifenddeeply moving [Add to Longdo]
jdn. nachhaltig beeindruckendeeply impress someone [Add to Longdo]
tiefbewegtdeeply moved [Add to Longdo]
tiefbetrübtdeeply grieved [Add to Longdo]
tiefgebeugtdeeply afflicted [Add to Longdo]
tieftraurig {adj}deeply sad; desolate [Add to Longdo]
tief verwurzelt {adj}deeply entrenched [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
在深处[zài shēn chù, ㄗㄞˋ ㄕㄣ ㄔㄨˋ, / ] deeply [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deeply \Deep"ly\, adv.
   1. At or to a great depth; far below the surface; as, to sink
    deeply.
    [1913 Webster]
 
   2. Profoundly; thoroughly; not superficially; in a high
    degree; intensely; as, deeply skilled in ethics.
    [1913 Webster]
 
       He had deeply offended both his nobles and people.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       He sighed deeply in his spirit.    --Mark viii.
                          12.
    [1913 Webster]
 
   3. Very; with a tendency to darkness of color.
    [1913 Webster]
 
       The deeply red juice of buckthorn berries. --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   4. Gravely; with low or deep tone; as, a deeply toned
    instrument.
    [1913 Webster]
 
   5. With profound skill; with art or intricacy; as, a deeply
    laid plot or intrigue.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deeply
   adv 1: to a great depth psychologically; "They felt the loss
       deeply" [syn: {profoundly}, {deeply}]
   2: to a great depth;far down; "dived deeply"; "dug deep" [syn:
     {deeply}, {deep}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top