Search result for

profoundly

(31 entries)
(0.037 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -profoundly-, *profoundly*, profound
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
profoundly[ADV] อย่างสุดซึ้ง, See also: อย่างลึกซึ้ง, Syn. deeply extremely

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This guy is a profoundly disturbed individual, okay?ผู้ชายคนนี้ เข้ามารบกวน ในที่ของคุณ Chuck Versus the Best Friend (2009)
I've got a feeling I'm going to profoundly regret this.ฉันรู้สึกว่าฉันกำลังเสียดายอย่างสุดซึ้งกับนี่ Episode #3.5 (2009)
Profoundly naive.บริสุทธิ์ผุดผ่อง TRON: Legacy (2010)
Owen's finding it profoundly stressful.โอเว่นดูเหมือนจะเครียดมาก Episode #1.2 (2010)
Hey, what we lack profoundly and proudly in on-the-job competence, we more than make up for with listening skills.เฮ้ อะไรกันพวกเราขาดความลึกซึ้ง และความภาคภูมิใจในความสามารถในที่ทำงาน เราทำได้มากกว่าทักษะการรับฟัง Chuck Versus the Ring: Part II (2010)
If we find life outside of Earth, it will profoundly change the way we look at life and ourselves.หากเราพบชีวิตนอกโลก มันจะมีการเปลี่ยน แปลงอย่างลึกซึ้ง วิธีที่เรามองชีวิต และตัวเราเอง Are We Alone? (2010)
It's a fetish, an obsession linked either to a profoundly deep love or possibly disgust of lips.มันคือความคลั่งไคล้ ความหลงใหลเชื่อมโยงกับ ความรักอย่างสุดซึ้งหรือเป็นความน่ารังเกียจของปาก Reflection of Desire (2010)
Believe me, I'd go out there myself if I wasn't so profoundly stoned.เชื่อผมเถอะ ผมจะออกไปด้วยตัวเองเลย ถ้าไม่ได้กำลังเมายาอยู่น่ะ Attack the Block (2011)
Access and share with us a profoundly deep and painful memory.แชร์ความทรงจำที่แสนลึกซึ้ง และเจ็บปวดของคุณให้พวกเราฟัง Competitive Wine Tasting (2011)
Yeah, 'cause I think I need a few after this profoundly embarrassing phone call.ใช่ เพราะฉันคิดอยากดื่มสักหน่อย หลังจากอายที่โทรหาคุณ Formality (2011)
Your immune system could be profoundly compromised.ระบบภูมิคุ้มกันคุณ จะตกอยู่ในอันตรายอย่างถึงที่สุด World Leader Pretend (2011)
Thank you, Reverend Horrox, I... know my father-in-law is profoundly excited about this deal.mіѕtruthѕ. іDоn't lеt thеm ѕаy Ι kіllеd myѕеlf fоr lоvе. /і Cloud Atlas (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
profoundlyI was profoundly disturbed by this news.
profoundlyPerception is based, to a very large extent, on conceptual models - which are always inadequate, often incomplete and sometimes profoundly wrong.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถึงกึ๋น[ADV] profoundly, See also: deeply, Syn. ลึกซึ้ง, Example: ในวงการพนันบอลบ้านเรานั้นหากวิเคราะห์อย่างถึงกึ๋นแล้วโต๊ะบอลแทบจะไม่ต้องรับความเสี่ยงในการรับพนันบอล, Thai definition: ลึกซึ้งจนหนำใจ
อย่างลึกซึ้ง[ADV] deeply, See also: profoundly, Syn. อย่างถ่องแท้, Ant. อย่างผิวเผิน, Example: สังคมไทยมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง
ลึก[ADV] deeply, See also: profoundly, reconditely, Syn. ลึกซึ้ง, ลุ่มลึก, Ant. ตื้น, Example: เมื่อคิดไปให้ลึกแล้วจะพบว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลย, Thai definition: หยั่งรู้ได้ยาก
ลึกซึ้ง[ADV] profoundly, See also: deeply, reconditely, Example: เราคงไม่ต้องพิจารณาอะไรกันให้ลึกซึ้งนัก, Thai definition: ลึกยิ่งนัก, ยากที่จะหยั่งถึง
ซึ้ง[ADV] profoundly, See also: deeply, Example: เธอมองซึ้งเข้าไปในหัวใจของเขา, Thai definition: ลึกมากจนยากที่จะหยั่งรู้ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลึก[adv.] (leuk) EN: deeply ; profoundly ; reconditely   FR: profondément
ลึกซึ้ง[adv.] (leukseung) EN: profoundly ; deeply ; reconditely   

CMU English Pronouncing Dictionary
PROFOUNDLY    P R OW0 F AW1 N D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
profoundly    (a) (p r @1 f au1 n d l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずっしり;ずしり;ずしっ;ズシッと[, zusshiri ; zushiri ; zushitsu ; zushitsu to] (adv,adv-to,vs) (on-mim) heavily; profoundly [Add to Longdo]
肝胆相照らす;肝胆相照す[かんたんあいてらす, kantan'aiterasu] (exp,v5s) to be profoundly compatible; to be inseparable; to be so close as to reveal to each other the bottom of one's heart [Add to Longdo]
思い出深い[おもいでぶかい, omoidebukai] (adj-i) profoundly memorable [Add to Longdo]
幽静[ゆうせい, yuusei] (adj-na) profoundly quiet; serene [Add to Longdo]
倩々;倩;熟々[つらつら;せん(倩), tsuratsura ; sen ( sen )] (adv) (uk) (See つくづく) carefully; attentively; profoundly; deeply; at length [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Profoundly \Pro*found"ly\, adv.
   In a profound manner.
   [1913 Webster]
 
      Why sigh you so profoundly?       --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 profoundly
   adv 1: to a great depth psychologically; "They felt the loss
       deeply" [syn: {profoundly}, {deeply}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top