Search result for

ซึ้ง

(41 entries)
(0.5534 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซึ้ง-, *ซึ้ง*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซึ้ง    [ADV] profoundly, See also: deeply, Example: เธอมองซึ้งเข้าไปในหัวใจของเขา, Thai definition: ลึกมากจนยากที่จะหยั่งรู้ได้
ซึ้ง    [V] impress, See also: be effective, be impressive, affect, touch, Syn. ซาบซึ้ง, ประทับใจ, จับใจ, Example: เธอคนนั้นหน้าหวาน ผมดำ ซึ้งบาดใจผมจริงๆ, Thai definition: รู้สึกเอิบอาบซาบซ่านแผ่ไปทั่วร่างกายและจิตใจ
ซึ้งใจ    [V] be impressed with, Syn. ซาบซึ้งใจ, Example: หล่อนเป็นผู้หญิงที่ฉันซึ้งใจในความเป็นแม่ผู้ประเสริฐเพราะไม่ว่าลูกจะทุกข์จะสุข หล่อนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเสมอ, Thai definition: รู้สึกเอิบอาบซาบซ่านแผ่ไปทั่วร่างกายและจิตใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ซึ่งส. คำใช้แทนนามหรือข้อความที่อยู่ข้างหน้า เช่น บ้านของเขาอยู่ในป่าซึ่งห่างจากชุมชน.
ซึ่งบ. คำสำหรับนำหน้านามที่เป็นผู้ถูกกระทำ เช่น รักษาไว้ซึ่งความยุติธรรม.
ซึ้งน. ภาชนะสำหรับนึ่งของ ทำด้วยโลหะมีลักษณะทรงกระบอกเตี้ย ๆ ซ้อนกันเป็นชั้น ๆ ๒-๓ ชั้น ชั้นล่างใส่น้ำสำหรับต้มให้มีไอน้ำร้อน ชั้นที่ซ้อนข้างบนเจาะเป็นรู ๆ ที่ก้น เพื่อให้ไอน้ำร้อนผ่านให้ของในชั้นที่ซ้อนสุก มีฝาครอบคล้ายฝาชี, ลังถึง หรือ ถึง ก็ว่า.
ซึ้งว. รู้สึกเอิบอาบซาบซ่านแผ่ไปทั่วร่างกายและจิตใจ เช่น ภาพนี้มองดูซึ้ง ฟังเขาพูดแล้วรู้สึกซึ้งมาก.
ซึ้งว. ลึก เช่น น้ำลึกพานเชี่ยวซึ้ง สุดพาย (โลกนิติ), เขียนเป็น ซรึ้ง ก็มี เช่น คูคอบสามชั้นซรึ้ง ขวากแขวง (ยวนพ่าย).
ซึ่งหน้า, ซึ่ง ๆ หน้าว. ต่อหน้า เช่น กระทำความผิดซึ่งหน้า.
สด ๆ, สด ๆ ร้อน ๆซึ่ง ๆ หน้า เช่น เจ้าข้าเอ่ยบุคคลผู้ใดเลย ในโลกนี้ที่น่าจะเจรจาตลบเลี้ยวลดสด ๆ ร้อน ๆ เหมือนเจ้าพระยาเวสสันดรชีไพรเป็นว่าหามิได้นี้แล้วแล (เวสสันดร), โกหกสด ๆ ร้อน ๆ.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซึ่ง[X] (seung) EN: who ; that ; so that ; which ; where   FR: qui ; que ; dont ; où
ซึ้ง[adj.] (seung) EN: deep ; profound   FR: profond ; pénétrant
ซึ่ง ๆ หน้า[adv.] (seung-seung nā) EN: face to face   
ซึ่งกัด [adj.] (seung kat) FR: mordant
ซึ่งกันและกัน[adv.] (seung kan lae kan) EN: each other   FR: mutuellement
ซึ่งดูด [adj.] (seung dūt) FR: absorbant
ซึ่งต้องพิสูจน์ (ซ.ต.พ.)[X] (seung tǿng phisūt) EN: Q.E.D. ; quod erat demonstrandum   
ซึ่งพิมพ์ได้[adj.] (seung phim dāi) FR: publiable
ซึ่งมากกว่า[X] (seung māk kwā) EN: with more than   FR: de plus de ; supérieur à
ซึ่งมีการแข่งขันสูง[adj.] (seung mī kān khaengkhan sūng) EN: competitive   FR: compétitif

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abyss(อะบิส') n.,adj. ห้วงเหว, ปลัก, นรก, อเวจี, ความสุดซึ้ง, ทะเลลึก -abyssal adj.
abyssal(อะบิส' ซัล) adj. ลึกซึ้ง, สุดหยั่ง, วัดไม่ได้
apercu(อะเพอซี') n., (pl. -cus) fr. การมองแวบเดียว, ความเข้าใจลึกซึ้ง, การสรุป
appeal(อะพีล') n.,vi. อุทธรณ์,ร้องขอ,อ้อนวอน,เรียกร้อง,ใช้,อาศัย,ดึงดูดใจ,ซาบซึ้ง. -appealer n., Syn. request, call)
beholden(บิโฮล'เดิน) adj. ได้รับความเมตตา,รู้สึกทราบซึ้ง, Syn. obliged
cyclopaedic(ไซ'คละพี'ดิค) adj. คล้ายหรือเกี่ยวกับสารานุกรม,คลุมกว้าง,ลึกซึ้ง
cyclopedic(ไซ'คละพี'ดิค) adj. คล้ายหรือเกี่ยวกับสารานุกรม,คลุมกว้าง,ลึกซึ้ง
deep(ดีพ) adj.,adv. ลึก,ลึกล้ำ,ลึกซึ้ง,มาก,เหลือเกิน,ห่างไกล,อยู่ตามเส้นขอบ,มีใจจดจ่อ,ใจจริง n. ส่วนลึกของทะเล แม่น้ำ,ความกว้างใหญ่ไพศาล ส่วนที่เข้มข้นน้อยที่สุด
deep-felt(ดีพ'เฟลทฺ) adj. ซาบซึ้ง,รู้สึกอย่างลึกล้ำ
deep-goingadj. เข้าไปมาก,ลึกล้ำ,ลึกซึ้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
appreciate(vt) เห็นคุณค่า,เล็งเห็น,ยกย่อง,ชมเชย,สำนึกบุญคุณ,ซาบซึ้ง
beholden(adj) เป็นหนี้บุญคุณ,รู้สึกซาบซึ้ง,ได้รับความเมตตา
dearly(adv) โดยรักใคร่,อย่างสุดซึ้ง,แพง
deep(adj) ลึก,ลึกซึ้ง,เข้ม,สุดซึ้ง,ห่างไกล
depth(n) ความลึก,ความลึกซึ้ง,ความเข้มข้น,ความรุนแรง,ส่วนลึก
FAR-far-fetched(adj) กว้างขวาง,ลึกซึ้ง,ไกลจากความจริง
grasp(vt) ฉวย,คว้า,จับแน่น,เข้าใจ,กำ, รู้ซึ้ง
imbue(vt) ทำให้เต็ม,ทำให้ซาบซึ้ง,ทำให้ชุ่ม,ทำให้โชก
impress(vt) กด,พิมพ์,ทำให้ซาบซึ้ง,ประทับตรา,ยึด
impressive(adj) เร้าความรู้สึก,ประทับใจ,ซาบซึ้งใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
kontemplativ(adj) ที่คิดลึกซึ้ง, ที่คิดไตร่ตรองอย่างแน่วแน่, ที่ตั้งใจพิจารณาอย่างรอบคอบ

Are you satisfied with the result?

Go to Top