ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จ้า

   
108 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จ้า-, *จ้า*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
ออเจ้า (pron. ) คุณ หรือ เธอ ใช้กับผู้ที่อาวุโสน้อยกว่า

Longdo Dictionary ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH)
จ้า (pron) คุณ (สรรพนามบุรุษที่ 2)

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ค่้าจ้างประจำregular wage

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
พนักงานเจ้าหน้าที่ (n ) Competent Official
รับจ้างผลิต (vi ) production to order
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (n ) Government Permanent Employee
สัญญาจ้างบริการService Employment Contract
จ้าพนักงานศาลยุติธรรมclerk to the juristic 6

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
จ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวร

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จ้า[V] be bright, See also: be strong, be brilliant, Syn. จัด, แรง, Example: แสงไฟจ้าแบบนี้ ถ้ามองนานๆ ทำให้สายตาเสียได้
จ้า[V] employ, See also: hire, Syn. ว่าจ้าง, Ant. รับจ้าง, Example: บริษัทประกาศตูมออกมาว่าไม่จ่ายโบนัสและเลิกจ้างคนประมาณ 100 คน, Thai definition: ให้ทำงานหรือทำของโดยให้ค่าตอบแทน
จ้า[ADV] intensely, See also: considerably, exceedingly, extremely, Syn. จัด, มาก, ยิ่ง, นัก, จัดจ้าน
จ้างงาน[V] employ, See also: hire, contract, procure, Syn. ว่าจ้าง, Example: เศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวส่งผลให้บริษัทจ้างงานพนักงานเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน, Thai definition: ให้ทำงานหรือทำของโดยให้ค่าตอบแทน
จ้างวาน[V] hire, See also: employ, Syn. จ้าง, ว่าจ้าง, Ant. รับจ้าง, Example: ไม่ว่าหล่อนจะจ้างวานอย่างไร เขาก็ไม่ยอมกระดิกกระเดี้ย, Thai definition: ให้ทำงานแทน โดยมีสิ่งของหรือค่าตอบแทนให้
จ้างแรงงาน[V] hire the services of someone, Syn. ว่าจ้างแรงงาน, Example: ถ้าเราไม่จ้างแรงงานที่เป็นชาวพม่ากลุ่มนี้ก็จะทำให้ธุรกิจเสียหายทันที

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จ้าว. จัด, ยิ่ง, แรง, (ใช้แก่สี แสง หรือเสียง) เช่น สีจ้า แสงจ้า.
จ๋าว. คำขานรับ
จ๋าคำลงท้ายคำร้องเรียก เช่น หนูจ๋า.
จ่า ๑น. หัวหน้า, หัวโจก, เช่น จ่าฝูง จ่าโขลง
จ่า ๑ยศทหารและตำรวจชั้นประทวน เช่น จ่าตรี จ่าสิบตำรวจ, บรรดาศักดิ์ในราชสำนัก เช่น จ่าแผลงฤทธิรอนราญ จ่าเร่งงานรัดรุด, ตำแหน่งหัวหน้าธุรการบางอย่าง เช่น จ่าศาล
จ่า ๑การเอาข้าวสุกกับขี้เถ้าคลุกกันปะตรงกลางหน้ากลองเพื่อให้เสียงสูงตํ่า.
จ่า ๒ก. บอก, เขียนบอก
จ่า ๒ถูกปรับ (ในการเล่นโยนหลุมเป็นต้น).
จ่า ๓น. เครื่องใช้ตักแกงหรือตักข้าว ทำด้วยกะลามะพร้าว มีด้ามถือ, กระจ่า จวัก หรือ ตวัก ก็ว่า.
จ่ากลองน. คนตีเปิงมางนำกลองชนะ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Community Aide Workersจ้างชาวบ้านเป็นผู้ทำการติดต่อแนะนำผู้อื่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yesจ้า Jenny, Juno (2005)
God.พระเจ้า Distant Past (2007)
God!พระเจ้า Paranormal Activity (2007)
Oh, yes.ถูก,จ้า Stardust (2007)
Oh,god.พระเจ้า Finding Freebo (2008)
Oh,Godโอ พระเจ้า Art Imitates Life (2008)
- Who are you?-เจ้าเป็นใคร? Ambush (2008)
Who are you?จ้าเป็นใคร The Labyrinth of Gedref (2008)
You!จ้าThe Secret of Moonacre (2008)
You.จ้า... The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
God.พระเจ้า The Haunting in Connecticut (2009)
Sir.จ้านาย Episode #1.16 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ่า[n.] (jā) EN: leader ; head ; chief ; chieftain ; ringleader ; master ; mistress   FR: leader [m] ; chef [m]
จ่า[n.] (jā) EN: sergeant ; sergeant major ; petty officer in the navy ; non-commissionned military   FR: sous-officier [m]
จ่า[v.] (jā) EN: write ; address   
จ้า[adj.] (jā) EN: intense ; strong ; bright   
จ้า[adv.] (jā) EN: very ; strongly ; loudly   
จ่ากลอง[n. exp.] (jākløng) EN: chief drummer (of victory drums)   
จ้า[v.] (jāng) EN: hire ; employ ; engage   FR: embaucher ; engager ; employer ; recruter ; utiliser les services de
จ้างงาน[v.] (jāng-ngān) EN: employ ; hire ; contract ; procure   FR: employer ; procurer de l'emploi ; utiliser les services de
จ้างทนาย[v. exp.] (jāng thanāi) FR: faire appel à un avocat
จ้างบุคลากรมากเกินไป[v. exp.] (jāng bukkhalākøn māk koēnpai) EN: be overstaffed ; be overmanned   

English-Thai: Longdo Dictionary
co-host(n) เจ้าภาพร่วม
AFAIK(phrase slang) ย่อมาจาก As Far As I Know หมายถึง เท่าที่ข้าพเจ้าทราบนั้น, เป็นศัพท์แสลงยุคอินเทอร์เน็ต
IMHO(phrase slang) ย่อมาจาก In My Humble Opinion หมายถึง ในความเห็นอันต่ำต้อยของข้าพเจ้านั้น..., เป็นศัพท์แสลงยุคอินเทอร์เน็ต
blog(n) เว็บไซด์ที่ให้บริการบันทึกข้อมูลส่วนตัว โดยอาจจะเป็นข้อความ, ความเห็น, ข้อคิด, อักษรประดิษฐ์, รูปภาพ, เสียงเพลง ก็ได้ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมตลอดจนสามารถใส่ความเห็นส่วนตัวต่อเจ้าของบันทึกได้, S. online diary, weblog, web diary
copreneur(n) สามีและภรรยาที่เป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน เช่น She found that copreneur relationships are significantly less egalitarian than dual-career marriages.
geez(colloq) |AE| โอ พระเจ้า (ใช้แสดงความประหลาดใจเล็กน้อย ความพอใจ ความไม่พึงพอใจเล็กน้อย เป็นคำย่อของ Jesus) เช่น Geez, that's cute - the output of a true intellectual. You are so smart.
goddess of mercy(n) เจ้าแม่กวนอิม, เทพเจ้าแห่งความเมตตา (ซึ่งหมายถึงเจ้าแม่กวนอิม โดยในภาษาอื่นอาจเรียกกันไปในหลายๆ คำ เช่น Quan Yin, Kuan Yim เป็นต้น)
Image:
hedonistic(adj) เป็นคนเจ้าสำราญ, R. hedonist
curfew(n) ในยุโรปสมัยกลางบ้านเรือนทำมาจากท่อนซุง ตรงพื้นกลางบ้านมักจะขุดเป็นหลุมเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเตา เพราะกลัวไฟไหม้ ตอนดึกๆ จึงต้องมียามเดินไปให้สัญญาว่าได้เวลานอนแล้ว ขอให้กลบไฟซะให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งภาษาฝรั่งเศสว่า cuevre-feu แปลเป็นอังกฤษว่า to cover the fire เมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยมแห่งฝรั่งเศสตีอังกฤษได้ ก็เอามาใช้ในอังกฤษ ให้ทุกบ้านดับไฟและห้ามออกจากบ้าน Curfew ก็จึงพัฒนามาเป็นคำที่หมายถึง มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากำหนด
God bless you!พระเจ้าคุ้มครองคุณ (หรือพูดสั้นๆว่า Bless you!) เป็นคำอวยพรที่พูดเมื่อบุคคลอื่นมีอาการจาม เพราะสมัยก่อนเชื่อกันว่า ขณะที่คนเราจามนั้นวิญญาณสามารถออกจากร่างได้ ทำให้อาจมีโรคภัยได้ง่าย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bright[ADJ] จ้า, See also: ฉาน
employ for[PHRV] จ้างให้ทำเพราะ
employ for[PHRV] จ้างให้ทำเพราะ, See also: จ้างให้ทำเนื่องจาก
employ in[PHRV] จ้างให้ทำงานใน, Syn. employ at
employ[VT] ว่าจ้าง, See also: จ้าง, จ้างงาน, Syn. hire
engage[VT] ว่าจ้าง, See also: จ้างให้ทำงาน, Syn. employ, hire
hire[VI] จ้าง, See also: ว่าจ้าง
hire[VT] จ้าง, See also: ว่าจ้าง, Syn. employ
keep about[PHRV] เลี้ยงไว้, See also: จ้างไว้, Syn. have about, keep around
keep around[PHRV] เลี้ยงไว้, See also: จ้างไว้, Syn. have about, keep about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a.m.d.g.abbr. l. ad majorum Dei gloriam แด่พระเกียรติคุณที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
abba(แอ็บ' บะ) ตำแหน่งพระ (คริสเตียน) , พระผู้เป็นเจ้า, คุณพ่อ
abbey(แอบ' บี) n. (pl -beys) วัด, โบสถ์ใหญ่, เจ้าวัด, สำนักสงฆ์, พระทั้งหมดของวัด
abbot(แอบ' เบิท) n. อธิการวัด, เจ้าอาวาส
ablaze(อะเบลซ) adj. ไหม้,กำลังไหม้, สว่าง, เจิดจ้า, ตื่นเต้น, กระหาย, ต้องการมาก, อยาก
abp.abbr. archbishop. (หัวหน้าบาทหลวงเจ้าคณะ)
absentee landlordจ้าของที่ดินที่ไปอยู่ที่อื่น
achelous(แอคคิโล' อัส) n. ชื่อเทพเจ้าแม่น้ำ
achilles(อะคิล' ลีซ) n. ชื่อเทพเจ้าของกรีกที่อยู่ยงคงกระพัน เว้นแต่ที่ส้นเท้า,จุดอ่อน, จุดเป็นจุดตาย. -Achillean adj.
adonai(อาโดไน') พระเจ้าของยิว, ตำแหน่งนำหน้าชื่อพระเจ้าของยิว. -Adonic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
abbacy(n) ตำแหน่งเจ้าอาวาส,ตำแหน่งอธิการวัด
abbot(n) สมภาร,เจ้าอาวาส,อธิการวัด,เจ้าวัด
administrator(n) ผู้จัดการ,ผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่ปกครอง
admiralty(n) เจ้าหน้าที่กองทัพเรือ,กฎหมายหรือศาลแห่งกองทัพเรือ
agnostic(adj) ซึ่งไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า
agnostic(n) ผู้ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า
alienate(vt) ทำให้แตกกัน,ทำให้บาดหมาง,เปลี่ยนเจ้าของ,โอน(เงิน)
alienation(n) การทำให้บาดหมางกัน,การเปลี่ยนเจ้าของ,การโอน(เงิน)
almighty(n) พระผู้เป็นเจ้า
amatory(adj) เกี่ยวกับความรัก,เจ้าชู้,เกี่ยวกับเรื่องรัก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hire of work (vt) จ้างทำของ

German-Thai: Longdo Dictionary
alle(Ind-pron.) ทั้งหมด (มาจาก all ที่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนามพหูพจน์) เช่น alle Leute ทุกคน; all ไม่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนำหน้านามที่เฉพาะหรือคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น all die/meine Sache สิ่งของของฉันทั้งหมด, See also: ganz, gesamt
deren(Rel.pron.) ของเธอ (เป็นสรรพนามสำหรับนามเอกพจห์เพศหญิงรูป Genetiv ที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของในวลีที่เชื่อมกับประโยคหลัก) เ เช่น Das ist Frau Schwarzkopf, deren Namen auf dem Schwarzbrett steht. นี่คือคุณชวาสคอร์ฟที่ชื่อของเธออยู่บนบอร์ด
des(Artikel) คำนำหน้านามเพศชายและเพศกลางที่เฉพาะเจาะจง ในรูป Genetiv หรือที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น die Firma des Mannes บริษัทของผู้ชายคนนี้
eigen(Adj.) ของตนเอง เช่น sein eigenes Haus บ้านของเขาเอง (ที่มีเขาเป็นเจ้าของ ไม่ได้เช่า)
einerหนึ่ง (รูปกรรมรอง Dativ, หรือรูปแสดงความเป็นเจ้าของ Genetiv ของคำนามเพศหญิง) เช่น eine Frau mit einer roten Tasche ผู้หญิงคนหนึ่งกับกระเป๋าสีแดง, die Liebe einer Frau ความรักของผู้หญิงคนหนึ่ง , See also: ein
einesหนึ่ง (รูปแสดงความเป็นเจ้าของ Genetiv ของคำนามเพศชายและเพศกลาง) เช่น das Leben eines Mannes ชีวิตของผู้ชายคนหนึ่ง, See also: ein
gehören(vi) |gehörte, hat gehört| เป็นของ.. เช่น Wem gehört der Rucksack? ใครเป็นเจ้าของกระเป๋าเป้ใบนี้
gut(adj adv) |besser, best-| ดี เช่น Sie ist eine gute Chefin. เธอเป็นเจ้านายที่ดี, Konnten Sie gut schlafen? คุณนอนหลับสบายดีไหม, See also: A. schlecht
ichผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า
zahlen(vt) |zahlte, hat gezahlt| จ่ายเงิน, ให้เงินค่าจ้า

French-Thai: Longdo Dictionary
parole(n) |f| คำ(ภาษา), คำพูด เช่น la parole de Dieu คำจากพระเจ้า
tout le monde(n) ทุกคน (ใช้กิริยารูปเอกพจน์เสมอ, monde เป็นคำนามเพศชาย) เช่น (1) Tout le monde aime mon amie. ทุกคนชอบเพื่อนผู้หญิงของฉัน (2) Bonjour, tout le monde! สวัสดีจ้าทุกคน
travail(n) |m, pl. travaux| งาน เช่น travail au noir งานที่ผิดกฎหมายหรืองานที่มีการรับค่าจ้างโดยไม่ได้เสียภาษี, See also: S. boulot ,
Dieuพระเจ้า (เขียนเริ่มด้วยตัวใหญ่เสมอ)
acquérir(vt) 1)ได้มา 2) พยายามให้ได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมา 3)การเป็นเจ้าของโดยการซื้อ (เช่น ที่ดิน)
lettre de licenciement(n) |f| จดหมายแจ้งการเลิกจ้างงาน, จดหมายแจ้งการไล่ออกจากงาน
salaire(n) |m| เงินเดือน, ค่าจ้าง เช่น Le salaire minimum est fixé par le gouvernement du Québec., See also: S. la paie ,
fisc(n) |m| กรมสรรพากร เช่น Il a fait une fausse déclaration d'impôts, mais ça lui coûtera cher d'avoir voulu frauder le fisc. = เขาได้ประเมินอากรผิดจากความจริง แต่เรื่องนี้จะแพงสำหรับเขาในการโกงสรรพากร (มาจากพจนานุกรมดวงกมล); agent du fisc เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร
façon(n) |f| ฝีมือ, แบบ, วีธี, การทำ, พิธีรีตอง, เจ้าชู้ เช่น Mon épouse a fait cela de façon magistrale. Nous sommes très très heureux.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top