ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*rescin*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rescin, -rescin-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rescind(vt) เพิกถอน (สัญญา, กฎหมาย), See also: ยกเลิก, Syn. abrogate, repeal, void, Ant. support, uphold
rescindable(adj) ซึ่งยกเลิก, See also: ซึ่งล้มเลิก, ซึ่งเพิกถอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rescind(รีสซินดฺ') vt. ยกเลิก, เลิกล้ม, ลบล้าง, เพิกถอน, กลับ, ฆ่า, See also: rescindable adj. rescinder n. rescindment n., Syn. annul, cancel, void

English-Thai: Nontri Dictionary
rescind(vt) เพิกถอน, ยกเลิก, เลิกล้ม, ล้มล้าง, ฆ่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
resolution, rescinding of; rescinding of resolutionการเพิกถอนมติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rescindเลิก, เลิกสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rescinding of resolution; resolution, rescinding ofการเพิกถอนมติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you cut my throat... I'll not be able to rescind the offer that brought you here.หากคอข้าขาด ข้าคงไม่อาจบอกกล่าวข้อเสนอแก่เจ้าได้ The Chronicles of Riddick (2004)
Rescind order!ยกเลิกคำสั่ง Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Were rescinding our job offer.เราจะยกเลิกสัญญาจ้างงานกับเธอ Bang, Bang, Your Debt (2007)
I rescind my follow-up question.ผมขอยกเลิกคำถามต่อไปของผม Chuck Versus the Gravitron (2008)
I rescind your invitation.ฉันขอถอนคำเชื้อเชิญ To Love Is to Bury (2008)
So, you're rescinding the offer?เช่นนั้น คุณจะถอนข้อเสนอนั้นใช่ไหม? Odyssey (2008)
Even if it's just rescinding his mandatory exercise for a week.แม้ว่าจะเป็นเพียงการยกเลิกการออกกำลังกายของเขาทั้งสัปดาห์ Law Abiding Citizen (2009)
Or i have to rescind the request for bureau involvement.หรือฉันก็ต้องยกเลิกคำร้องขอนี้ Pleasure Is My Business (2009)
The italian government has rescinded your diplomatic status.รัฐบาลอิตาลีเพิกถอนสิทธิเข้าออกประเทศที่คุณมีแล้ว Demonology (2009)
They've rescinded your acceptance and given the spot to nelly.พวกเค้ายกเลิกการตอบรับเข้ามหาลัยของเธอ และยกสิทธิ์นั้นให้เนลลี่ The Age of Dissonance (2009)
Yale has rescinded your acceptanceเยลเพิกถอนการรับเธอเข้าแล้ว The Grandfather (2009)
It's no good. I have spoken to Olaf. He will not rescind the challenge.มันไม่ดีซะเลย ข้าไปพูดกับโอลาฟ เขาจะไมยกเลิกการประลองนี้ Sweet Dreams (2009)
By the way, I rescind the invitation to my house for all vampires present.อีกอย่างนะ, ฉันขอยกเลิก คำเชิญเข้าบ้านของฉัน สำหรับแวมไพร์ทั้งหมดที่อยู่ที่นี่ Evil Is Going On (2010)
-l rescind my invitation. -No! I want my phone back.ฉันขอถอนคำเชิญของฉันคืน ไม่ ฉันต้องการโทรศัพท์ฉันคืน Evil Is Going On (2010)
Go on camera. Tell him to stop. Rescind the order.ไปยังกล้องบันทึกเทป บอกให้เขาหยุด ยกเลิกคำสั่งซะ Episode #1.2 (2010)
He's a stubborn man. He will not rescind his judgement.เขาเป็นคนดื้อ เขาจะไม่ทบทวนสิ่งที่เขาตัดสินใจ Gwaine (2010)
I'm about to rescind the offer.ฉันเกี่ยวกับว่า การยกเลิกการเสนอ Super 8 (2011)
Then how are you here? I rescinded your invitation.แล้วนายมาอยู่นี้ได้ไงฉัน ได้ยกเลิกคำเชิญนายแล้วหนิ She's Not There (2011)
My invitation to the premiere was rescinded...บัตรเชิญงานวันฉายรอบปฐมฤกษ์ของฉันถูกยกเลิก The Return of the Ring (2012)
Harvard wants to rescind our on-campus recruiting privileges.ฮาร์วาร์ดต้องการจะยกเลิก สิทธิ์ในการสรรหา พนักงานใหม่ของเรา Meet the New Boss (2012)
You know what, Oona? I rescind my request.คุณรู้ไหม อูนน่า ฉันขอถอนคำพูด A Dance with Death (2012)
Robert Queen, be rescinded.โรเบิร์ต ควีน เป็นผู้เสียชีวิตแล้ว Honor Thy Father (2012)
My orders have been rescinded.คำสั่งก่อนหน้ายกเลิกแล้ว The Launch Acceleration (2012)
Which is why I'm rescinding your invitation to my house.ซึ่งเป็นเหตุผลที่ฉันยกเลิก คำเชิญเข้าบ้านของฉัน Who Are You, Really? (2013)
But if I win, you rescind your vote and you put me back on the team.แต่ถ้าฉันชนะ เธอต้องยกเลิกการโหวต และให้ฉันกลับเข้าทีม What Becomes of the Broken-Hearted (2013)
Why would a policeman rescind a request for backup?ทำไมตำรวจคนนั้น ถึงยกเลิกการขอกำลังเสริม 2 Pi R (2013)
You order me to rescind an offer due to a firm-wide hiring freeze.คุณสั่งให้ผมยกเลิกข้อเสนอ บริษัทสมควรอยุดจ้างงาน Zane vs. Zane (2013)
I'm rescinding your offer to join the Bureau.ฉันขอยกเลิกข้อเสนอของคุณในการเข้าร่วมกับรัฐ Booked Solid (2013)
I want my life back, which is why I'm rescinding your invitation to my house.ฉันต้องการชีวิตฉันคืน นั่นคือเหตุผลที่ฉัน ถอนคำเชิญให้คุณเข้าบ้าน The Sun (2013)
You will rescind your order to shut down vampire-run businesses.แกต้องยกเลิกคำสั่งของแก ในการสั่งปิดกิจการของแวมไพร์ The Sun (2013)
You will rescind your order to shut down vampire-run businesses.คุณจะยกเลิกคำสั่ง ที่สั่งปิดธุรกิจของแวมไพร์ You're No Good (2013)
I will rescind the curfew, ฉันจะยกเลิกเคอร์ฟิว You're No Good (2013)
- ( hisses ) - I rescind your invitation in this house!ฉันขอยกเลิก คำเชิญของแกของจากบ้านหลังนี้ Fuck the Pain Away (2013)
People who might find themselves arrested or their diplomatic immunity suddenly rescinded.ถูกจับกุมหรือการเจรจาของพวกเขา จะถูกเพิกเฉยต่อการพ้นโทษทันที The Empty Hearse (2014)
Company o' theirs, we will rescind the hanging' notice and grant him full pardon.กลุ่มของพวกเขา เราจะละเว้นการแขวนคอ และให้การยกเว้นโทษเขาอย่างสมบูรณ์ Free State of Jones (2016)
Young man, I don't appreciate these games, and I am tempted to rescind your bail right now.พ่อหนุ่ม ฉันไม่ชื่นชมการกระทำนี้นะ และฉันอยากจะยกเลิก การประกันตัวของคุณตอนนี้ Free State of Jones (2016)
You can rescind anything you want, but I'm not changin' my plea.คุณยกเลิกอะไรก็ได้ที่คุณต้องการ แต่ผมจะไม่เปลี่ยนคำให้การของผม Free State of Jones (2016)
Bail is hereby rescinded.การประกันตัวถูกยกเลิกด้วยเหตุนี้ Free State of Jones (2016)
I'm very sorry, Lady Smallwood, your security protocols have been temporarily rescinded.ผมต้องขอโทษด้วยเลดี้สมอลวูด โปรโตคอลรักษาความปลอดภัยของคุณถูกระงับชั่วคราว The Six Thatchers (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rescinOur firm is a giant one, and there are some rules and regulations, which should be revised or rescinded to reduce red tape and increase efficiency.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้มเลิก(v) abolish, See also: cancel, rescind, abrogate, put an end to, annul, Syn. เลิก, ยกเลิก, เลิกล้ม, Example: สำนักงานทางด้านยุทธศาสตร์อื่นๆ ถูกยุบและล้มเลิกไป, Thai Definition: ไม่ทำต่อไป
ยุบ(v) abolish, See also: do away with, annul, cancel, rescind, dissolve, Syn. เลิก, Example: ตำแหน่งที่เขาทำอยู่กลายเป็นส่วนเกินของระบบ อาจต้องโยกย้ายหรือยุบออกไป, Thai Definition: ทำให้ไม่มีอีกต่อไป
เพิกถอน(v) withdraw, See also: revoke, repeal, cancel, rescind, annul, Syn. ยกเลิก, เลิก, ล้มเลิก, Example: โจทก์ให้เพิกถอนคำสั่งยึดไม้ โดยอ้างว่าได้ซื้อไม้โดยมีใบเบิกทางที่ถูกต้อง, Thai Definition: ยกเลิกหรือไม่ใช้อีกต่อไป, Notes: (กฎหมาย)
คืนคำ(v) recant, See also: retract, withdraw, disavow, revoke, recall, rescind, Syn. กลับคำ, Example: ผมได้ลั่นวาจาไปแล้วผมก็คืนคำไม่ได้
ยกเลิก(v) cancel, See also: annul, revoke, abolish, recant, repeal, rescind, Syn. เลิก, เพิกถอน, Ant. ดำเนินต่อ, Example: นายจ้างยกเลิกสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
ถอน(v) break off an engagement, See also: cancel, repeal, revoke, rescind, Syn. บอกเลิก, ยกเลิก, Example: เธอถอนหมั้นเขาแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกเลิก[bøkloēk] (v) EN: cancel ; revoke ; abolish ; call off ; withdraw ; wipe out ; rescind ; denounce  FR: annuler ; décommander ; dénoncer
คืนคำ[kheūnkham] (v) EN: recant ; retract ; withdraw ; disavow ; revoke ; recall ; rescind  FR: se rétracter ; se dédire
เลิก[loēk] (v) EN: abolish ; do away with ; cancel ; annul ; abrogate ; wind up ; give up ; cease ; upend ; quit ; discard ; drop out ; abandon ; rescind  FR: abolir ; annuler ; abroger ; démanteler ; rompre ; abandonner ; renoncer
เลิกสัญญา[loēk sanyā] (v, exp) EN: rescind ; cancel a contract  FR: dénoncer un contrat ; annuler un contrat ; rompre un contrat
ล้มเลิก[lomloēk] (v) EN: abolish ; cancel ; rescind ; abrogate ; put an end to ; annul  FR: renoncer à ; abandonner
งด[ngot] (v) EN: cancel ; call off ; rescind  FR: annuler
เพิกถอน[phoēkthøn] (v) EN: withdraw ; revoke ; repeal ; cancel ; rescind ; annul  FR: abroger ; révoquer ; annuler
ถอน[thøn] (v) EN: break off an engagement ; cancel ; repeal ; revoke ; rescind
ยก[yok] (v) EN: cancel ; rescind
ยกเลิก[yokloēk] (v) EN: cancel ; annul ; abort ; call off ; revoke ; nullify ; abolish ; recant ; repeal ; rescind ; quash ; abandon ; abrogate ; abdicate  FR: annuler ; abroger ; supprimer ; abandonner
ยุบ[yup] (v) EN: abolish ; dissolve ; disband ; do away with ; annul ; cancel ; abrogate ; rescind  FR: abolir ; dissoudre

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RESCIND R IH0 S IH1 N D
RESCIND R IY0 S IH1 N D
RESCINDS R IH0 S IH1 N D Z
RESCINDS R IY0 S IH1 N D Z
RESCINDED R IH0 S IH1 N D IH0 D
RESCINDED R IY0 S IH1 N D AH0 D
RESCINDING R IH0 S IH1 N D IH0 NG
RESCINDED(2) R IY0 S IH1 N D IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rescind (v) rˈɪsˈɪnd (r i1 s i1 n d)
rescinds (v) rˈɪsˈɪndz (r i1 s i1 n d z)
rescinded (v) rˈɪsˈɪndɪd (r i1 s i1 n d i d)
rescinding (v) rˈɪsˈɪndɪŋ (r i1 s i1 n d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
解除[jiě chú, ㄐㄧㄝˇ ㄔㄨˊ, ] to remove; to relieve (sb of their duties); to free; to get rid of; to lift (an embargo); to rescind (an agreement), #4,858 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufhebung { f }rescindment [Add to Longdo]
aufhebbar { adj }rescindable [Add to Longdo]
fluoreszieren; glimmen | fluoreszierend | fluoresziert | fluoreszierteto fluoresce | fluorescing | fluoresces | fluoresced [Add to Longdo]
phosphoreszieren | phosphoreszierend | phosphoresziertto phosphoresce | phosphorescing | phosphoresced [Add to Longdo]
rückgängig machen; aufheben; außer Kraft setzen (Vertrag) | rückgängig machend; aufhebend | rückgängig gemacht; aufgehoben | hebt aufto annul; to rescind | annulling; rescinding | anulled; rescinded | rescinds [Add to Longdo]
zurücktreten | zurücktretend | zurückgetreten | tritt zurück | trat zurückto rescind | rescinding | rescinded | rescinds | rescinded [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
解除[かいじょ, kaijo] (n, vs) cancellation; rescinding; release; calling off; lifting (sanctions); delisting; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top