ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

do away with

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -do away with-, *do away with*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
do away with[PHRV] ล้มเลิกไป, See also: ทำให้พ้นไป, ขจัด, กำจัด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance.ให้เราสู้เพื่อปลดปล่อยโลก ขจัดซึ่งปรปักษ์ประชาชน จะไม่ทำด้วยความกระหาย เกลียดชังและความพ่ายแพ้ The Great Dictator (1940)
Are you looking for that snake in order to do away with yourself?เธอกำลังหางูนั่น เพื่อให้ตัวเองตายแล้วไปจากที่นี่เหรอ The Little Prince (1974)
Do away with me, so that I can be with my motherยกเลิกฉัน, ดังนั้น that I สามารถกับแม่ของฉัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You want to do away with all pure research now?คุณต้องการที่จะทำไปด้วย ทุกงานวิจัยบริสุทธิ์ตอนนี้หรือไม่ Contact (1997)
Do away with me by making me take the stairs.ทำแบบนั้นเลย ฆ่าฉันโดยการให้ฉันขึ้นบันไดเลย New York, I Love You (2008)
Shame I have to do away with you both.จริงเหรอ เสียดายที่ต้องกำจัดนายทิ้งทั้งคู่ Caged Heat (2010)
- I believe that there is a faction of the vampire population that wishes to do away with the pretense and go back to the old days of murder and bloodshed.- ผมเชื่อว่า แวมไพร์ได้แบ่งออก เป็นฝักเป็นฝ่ายที่ ปราถนาและเสแสร้งแกล้งทำเป็นดี ซึ่งแท้จริงแล้ว Gone, Gone, Gone (2012)
A plan that would do away with the asylum altogether.แผนที่จะจัดการสถานพักพิง Arkham (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
do away withI'll do away with him.
do away withI suggest you should do away with this shop.
do away withLeaders are trying to do away with impediments to economic growth.
do away withLet's do away with all formalities.
do away withMy wife told me to do away with this old hat.
do away withMy wife wants me to do away with this nice old hat.
do away withOur school administration decided to do away with that school rule.
do away withSociety must do away with laws which cause racial discrimination.
do away withThat school is going to do away with uniforms.
do away withThe city has decided to do away with the streetcar.
do away withThe factory decided to do away with the old machinery.
do away withThe firm decided to do away with the old machinery.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยุบ[V] abolish, See also: do away with, annul, cancel, rescind, dissolve, Syn. เลิก, Example: ตำแหน่งที่เขาทำอยู่กลายเป็นส่วนเกินของระบบ อาจต้องโยกย้ายหรือยุบออกไป, Thai definition: ทำให้ไม่มีอีกต่อไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลิก[v.] (loēk) EN: abolish ; do away with ; cancel ; annul ; abrogate ; wind up ; give up ; cease ; upend ; quit ; discard ; drop out ; abandon ; rescind   FR: abolir ; annuler ; abroger ; démanteler ; rompre ; abandonner ; renoncer
ยุบ[v.] (yup) EN: abolish ; dissolve ; disband ; do away with ; annul ; cancel ; abrogate ; rescind   FR: abolir ; dissoudre

Japanese-English: EDICT Dictionary
やっ付ける(P);遣っ付ける;遣っつける[やっつける, yattsukeru] (v1,vt) to beat; to attack (an enemy); to do away with; to finish off; (P) [Add to Longdo]
片付ける(P);片づける[かたづける, katadukeru] (v1,vt) (1) to tidy up; to put in order; to straighten up; to put away; (2) to settle (problem); to clear (dispute); (3) to finish; to bring something to an end; (4) (sometimes 嫁ける) to marry off (e.g. a daughter); (5) to do away with someone; to bump someone off; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 do away with
   v 1: terminate, end, or take out; "Let's eliminate the course on
      Akkadian hieroglyphics"; "Socialism extinguished these
      archaic customs"; "eliminate my debts" [syn: {extinguish},
      {eliminate}, {get rid of}, {do away with}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top