ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

put an end to

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -put an end to-, *put an end to*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I might just have to put an end to you on general principles, Childs.You're gonna have to sleep The Thing (1982)
Or maybe I could give you a hand job. Would that put an end to all of this?หรือฉันลูบนกเขาเธอจนเสร็จ มันจะทำให้จบเรื่องรึเปล่า Rushmore (1998)
Right now. You said you wanted to put an end to all this.ตอนนี้ เธอว่าเธออยากทำให้เรื่องนี้จบ Rushmore (1998)
He will put an end to this savagery!He will put an end to this savagery! Anna and the King (1999)
-I'll put an end to this. Come on.- ฉันจะจบเรื่องนี้ให้เอง Frailty (2001)
- It's time to put an end to this idiotic war.- ถึงเวลาเลิกสงครามบ้าๆนี่ซะที Howl's Moving Castle (2004)
You can put an end to this.เธออยากให้มันจบก็ได้นะ Imagine Me & You (2005)
It's time to put an end to this, once and for all.ถึงเวลาจะจบเรื่องนี้เสียที จะไม่เกิดเรื่องบ้านี้อีก The Fog (2005)
Let me put an end to this.ให้ฉันยุติเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เถอะ Last Order: Final Fantasy VII (2005)
You can put an end to all that.คุณ สามารถจะยุติทั้งหมดนั่นได้ The Da Vinci Code (2006)
I want you to put an end to it.ฉันอยากให้จบเรื่องซะที The Illusionist (2006)
I'll put an end to this.ผมจะทำให้มันจบ ๆ A Millionaire's First Love (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
put an end toDiplomatic dialogue helped put an end to the conflict.
put an end toHer mediation put an end to our quarrel.
put an end toHe said he wanted to put an end to such a trifle.
put an end toHe tried in vain to put an end to their heated discussion.
put an end toHe tried to put an end to their quarrel.
put an end toI am hoping to put an end to our unhappy relation.
put an end toIn the near future we will be able to put an end to AIDS.
put an end toI tried to put an end to the quarrel.
put an end toI tried very hard to put an end to their heated argument.
put an end toI want to put an end to the quarrel.
put an end toScientist are working hard to put an end to AIDS.
put an end toThe boy at last put an end to their quarrels.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมดสิ้น[V] put an end to (a problem), See also: end a problem, solve a problem, Syn. หมดไป, หมดเกลี้ยง, สูญสิ้น, Example: รัฐบาลไม่สามารถสะสางปัญหาได้หมดสิ้น เพราะทุกปัญหาจำเป็นจะต้องใช้เม็ดเงิน, Thai definition: ไม่มีเหลือ
ปิดกล้อง[V] close, See also: put an end to making a film, Example: หลังจากที่ละครสายใจปิดกล้อง ทางผู้จัดละครก็เปิดละครเรื่องที่ 2 ทันที, Thai definition: เสร็จสิ้นการถ่ายภาพยนตร์ครั้งสุกท้ายของแต่ละเรื่อง, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดับ[v.] (dap) EN: extinguish ; put out ; stop ; put an end to ; quell ; put down ; quench ; turn off ; stamp out   FR: arrêter ; éteindre ; s'éteindre ; disparaître
ล้มเลิก[v.] (lomloēk) EN: abolish ; cancel ; rescind ; abrogate ; put an end to ; annul   FR: renoncer à ; abandonner
เผด็จศึก[v. exp.] (phadet seuk) EN: dispose of a war ; subdue the enemy ; finish a fight ; put an end to the war   FR: mettre un terme à la guerre
ระงับ[v.] (ra-ngap) EN: stop ; halt ; discontinue ; suspend ; put an end to ; restrain ; abate   FR: arrêter ; stopper ; interrompre ; supprimer ; réprimer

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杜绝[dù jué, ㄉㄨˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] put an end to, #8,141 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい加減にする;好い加減にする[いいかげんにする, iikagennisuru] (exp,vs-i) to put an end to something; to get something over with; to quit something one has been engaged in too long or to an excessive degree [Add to Longdo]
とどめを刺す;止めを刺す[とどめをさす, todomewosasu] (exp,v5s) (1) to finish off; to ensure (something) is dead; to deliver the coup de grace; (2) to put an end to; to deliver the final blow; (3) (as AはBに止めを刺す) to be the best for A [Add to Longdo]
区切る(P);句切る[くぎる, kugiru] (v5r,vt) (1) (esp. 区切る) to demarcate; to delimit; to divide (an area); to mark off; to cut off; (2) (esp. 句切る) to punctuate; to put an end to (e.g. a sentence); to insert pauses or breaks (e.g. when reading aloud); (P) [Add to Longdo]
仕舞う(P);終う;了う;蔵う[しまう, shimau] (v5u,vt) (uk) to finish; to close; to do something completely; to put away; to put an end to; (P) [Add to Longdo]
歯止めをかける;歯止めを掛ける[はどめをかける, hadomewokakeru] (exp,v1) to curb; to halt; to apply brakes; to put an end to [Add to Longdo]
跡を絶つ[あとをたつ, atowotatsu] (exp,v5t) to wipe out; to put an end to [Add to Longdo]
片が付く;方が付く;片がつく;方がつく[かたがつく, katagatsuku] (exp,v5k) (See 片付く) to settle (a problem); to put an end to (a dispute); to be disposed of; to be settled; to come to an end [Add to Longdo]
留める(P);止める;停める[とどめる, todomeru] (v1,vt) (1) to stop; to stay (e.g. the night); to cease; to put an end to; (2) to contain; to keep (in position, in place); to limit; (3) (See 記憶にとどめる) to record (e.g. a fact); to retain; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top