ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

countermand

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -countermand-, *countermand*, counterman
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
countermand[N] คำสั่งยกเลิก
countermand[VT] ยกเลิก, See also: เพิกถอน, Syn. cancel, revoke, annul

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
countermand(เคาเทอะมานด'ฺ) vt. ยกเลิก,สั่งถอน,ออกคำสั่งแย้งคำสั่ง,เรียกตัวกลับ. n. คำสั่งยกเลิกคำสั่งเดิม, Syn. revoke

English-Thai: Nontri Dictionary
countermand(n) การเรียกกลับ,การถอนคืน,การยกเลิก,การบอกเลิก
countermand(vt) เรียกกลับ,ถอนคืน,สั่งสอน,ยกเลิก,บอกเลิก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
countermand๑. การยกเลิกคำสั่ง (ก. ปกครอง)๒. คำบอกห้าม (การใช้เงินตามตั๋วเงิน) (ก. พาณิชย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถอนคำสั่ง[V] countermand an order, See also: cancel an order, reverse an order, Example: ศาลฎีกาพิพากษาถอนคำสั่งเนรเทศคดี “โวล์ฟกัง”, Thai definition: ยกเลิกคำสั่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถอนคำสั่ง[v. exp.] (thøn khamsang) EN: countermand an order ; cancel an order ; reverse an order   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
countermand (v) kˌauntəmˈaːnd (k au2 n t @ m aa1 n d)
countermands (v) kˌauntəmˈaːndz (k au2 n t @ m aa1 n d z)
countermanded (v) kˌauntəmˈaːndɪd (k au2 n t @ m aa1 n d i d)
countermanding (v) kˌauntəmˈaːndɪŋ (k au2 n t @ m aa1 n d i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbestellung {f}; Widerruf {m} | Abbestellungen {pl}countermand | countermands [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Countermand \Coun"ter*mand\ (koun"t[~e]r*m[.a]nd), n.
   A contrary order; revocation of a former order or command.
   [1913 Webster]
 
      Have you no countermand for Claudio yet,
      But he must die to-morrow?        --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Countermand \Coun`ter*mand"\ (koun`t[~e]r*m[.a]nd"), v. t. [imp.
   & p. p. {Countermanded}; p. pr. & vb. n. {Countermanding}.]
   [F. contremander; contre (L. contra) + mander to command, fr.
   L. mandare. Cf. {Mandate}.]
   1. To revoke (a former command); to cancel or rescind by
    giving an order contrary to one previously given; as, to
    countermand an order for goods.
    [1913 Webster]
 
   2. To prohibit; to forbid. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Avicen countermands letting blood in choleric
       bodies.                --Harvey.
    [1913 Webster]
 
   3. To oppose; to revoke the command of.
    [1913 Webster]
 
       For us to alter anything, is to lift ourselves
       against God; and, as it were, to countermand him.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 countermand
   n 1: a contrary command cancelling or reversing a previous
      command
   v 1: cancel officially; "He revoked the ban on smoking"; "lift
      an embargo"; "vacate a death sentence" [syn: {revoke},
      {annul}, {lift}, {countermand}, {reverse}, {repeal},
      {overturn}, {rescind}, {vacate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top