ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*培*

   
146 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -培-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[培, péi, ㄆㄟˊ] to cultivate, to farm; to shore up
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  咅 (pǒu ㄆㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] earth,  Rank: 1,152

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[péi yǎng, ㄆㄟˊ ㄧㄤˇ, / ] to train; culture; to bring up; to groom (for a position), #1,076 [Add to Longdo]
[péi xùn, ㄆㄟˊ ㄒㄩㄣˋ, / ] to cultivate; to train; training, #1,212 [Add to Longdo]
[péi yù, ㄆㄟˊ ㄩˋ, ] to train; to breed, #4,197 [Add to Longdo]
[zāi péi, ㄗㄞ ㄆㄟˊ, ] to grow; to cultivate, #8,108 [Add to Longdo]
[péi, ㄆㄟˊ, ] to cultivate; to earth up, #10,305 [Add to Longdo]
养基[péi yǎng jī, ㄆㄟˊ ㄧㄤˇ ㄐㄧ, / ] culture medium, #15,394 [Add to Longdo]
[péi zhí, ㄆㄟˊ ㄓˊ, ] to cultivate; to train, #19,828 [Add to Longdo]
养液[péi yǎng yè, ㄆㄟˊ ㄧㄤˇ ㄧㄝˋ, / ] culture fluid (in biological lab.), #24,139 [Add to Longdo]
[péi gēn, ㄆㄟˊ ㄍㄣ, ] bacon, #24,757 [Add to Longdo]
蔡元[Cài Yuán péi, ㄘㄞˋ ㄩㄢˊ ㄆㄟˊ, ] Cai Yuanpei (1868-1940), liberal educationalist, studied in Germany, President of Beijing University 1917-19, minister of education for Guomindang, #38,903 [Add to Longdo]
[Kān péi lā, ㄎㄢ ㄆㄟˊ ㄌㄚ, ] Canberra, capital of Australia, #45,459 [Add to Longdo]
[péi tǔ, ㄆㄟˊ ㄊㄨˇ, ] to earth up, #48,785 [Add to Longdo]
养皿[péi yǎng mǐn, ㄆㄟˊ ㄧㄤˇ ㄇㄧㄣˇ, / ] Petri dish, #55,054 [Add to Longdo]
[ān péi, ㄢ ㄆㄟˊ, ] ampere, #69,538 [Add to Longdo]
谭鑫[Tán Xīn péi, ㄊㄢˊ ㄒㄧㄣ ㄆㄟˊ, / ] Tán Xīnpéi (1847-1917), noted opera actor, #91,160 [Add to Longdo]
[Páng péi, ㄆㄤˊ ㄆㄟˊ, / ] Pompeium, Roman town in Bay of Naples destroyed by eruption of Vesuvius in 79, #137,824 [Add to Longdo]
多克勒[Ēn péi duō kè lēi, ㄣ ㄆㄟˊ ㄉㄨㄛ ㄎㄜˋ ㄌㄟ, ] Empedocles (490-430 BC), Greek Sicilian pre-Socratic philosopher, #721,282 [Add to Longdo]
[péi xiū, ㄆㄟˊ ㄒㄧㄡ, ] to repair earthworks [Add to Longdo]
勒兹[Péi lè zī, ㄆㄟˊ ㄌㄜˋ ㄗ, / ] Perez (name) [Add to Longdo]
[jiā péi, ㄐㄧㄚ ㄆㄟˊ, ] cultivated; home grown [Add to Longdo]
弗兰西斯・[Fú lán xī sī, ㄈㄨˊ ㄌㄢˊ ㄒㄧ ㄙ· Pei2 gen1, 西 / 西] Francis Bacon (1561-1626), English renaissance philospher and early scientist [Add to Longdo]
微安[wēi ān péi, ㄨㄟ ㄢ ㄆㄟˊ, ] microampere (one millionth of amp) [Add to Longdo]
森林[sēn lín péi yù, ㄙㄣ ㄌㄧㄣˊ ㄆㄟˊ ㄩˋ, ] forestry; silviculture [Add to Longdo]
法兰西斯・[Fǎ lán xī sī, ㄈㄚˇ ㄌㄢˊ ㄒㄧ ㄙ· Pei2 gen1, 西 / 西] Francis Bacon (1561-1626), English renaissance philospher and early scientist [Add to Longdo]
细胞[xì bāo péi yǎng, ㄒㄧˋ ㄅㄠ ㄆㄟˊ ㄧㄤˇ, / ] cell culture [Add to Longdo]
细胞养器[xì bāo péi yǎng qì, ㄒㄧˋ ㄅㄠ ㄆㄟˊ ㄧㄤˇ ㄑㄧˋ, / ] cell cultivator [Add to Longdo]
通识[tōng shí péi xùn, ㄊㄨㄥ ㄕˊ ㄆㄟˊ ㄒㄩㄣˋ, / ] general culture [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
養器[ばいようき, baiyouki] (n) เครื่องอบ เครื่องฟักไข่ เครื่องเพาะเชื้อ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[つちかう, tsuchikau] Thai: เพาะปลูก English: to cultivate
[つちかう, tsuchikau] Thai: ทำนุบำรุง English: to foster

Japanese-English: EDICT Dictionary
テラス栽[テラスさいばい, terasu saibai] (n) terrace culture [Add to Longdo]
トンネル栽[トンネルさいばい, tonneru saibai] (n) plastic tunnel culture [Add to Longdo]
ハウス栽[ハウスさいばい, hausu saibai] (n) greenhouse cultivation [Add to Longdo]
育成栽[いくせいさいばい, ikuseisaibai] (n) vegetable and fruit growing [Add to Longdo]
温室栽[おんしつさいばい, onshitsusaibai] (n,adj-no) greenhouse horticulture [Add to Longdo]
果樹栽[かじゅさいばい, kajusaibai] (n) fruit growing; pomiculture [Add to Longdo]
果樹栽[かじゅさいばいしゃ, kajusaibaisha] (n) orchardist; fruit grower [Add to Longdo]
寒天[かんてんばいち, kantenbaichi] (n) nutrient agar [Add to Longdo]
[さいばい, saibai] (n,vs) cultivation; (P) [Add to Longdo]
[さいばいしゅ, saibaishu] (n) agricultural species [Add to Longdo]
[さいばいじょ, saibaijo] (n) plantation [Add to Longdo]
細胞[さいぼうばいよう, saiboubaiyou] (n) cell culture [Add to Longdo]
純粋[じゅんすいばいよう, junsuibaiyou] (n,vs) clean (pure) culture [Add to Longdo]
水耕栽[すいこうさいばい, suikousaibai] (n) hydroponics; aquaculture; water culture; tank farming [Add to Longdo]
水栽[みずさいばい, mizusaibai] (n) hydroponics [Add to Longdo]
組織[そしきばいよう, soshikibaiyou] (n) tissue culture [Add to Longdo]
促成栽[そくせいさいばい, sokuseisaibai] (n,vs) raising out-of-season crops with artificial heat [Add to Longdo]
促成栽の野菜[そくせいさいばいのやさい, sokuseisaibainoyasai] (n) forced vegetables [Add to Longdo]
[つちかう, tsuchikau] (v5u,vt) to cultivate; to foster; (P) [Add to Longdo]
[ばいち, baichi] (n) culture medium [Add to Longdo]
[ばいよう, baiyou] (n,vs) cultivation; nurture; culture; (P) [Add to Longdo]
養液[ばいようえき, baiyoueki] (n) culture fluid [Add to Longdo]
養基[ばいようき, baiyouki] (n) (culture) medium [Add to Longdo]
養土[ばいようど, baiyoudo] (n) potting soil; planting mix; compost [Add to Longdo]
不耕起栽[ふこうきさいばい, fukoukisaibai] (n) no-till farming [Add to Longdo]
無農薬栽[むのうやくさいばい, munouyakusaibai] (n) (See 有機農業) organic farming; organic cultivation; farming without pesticides [Add to Longdo]
有機栽[ゆうきさいばい, yuukisaibai] (n) (See 有機農業) organic farming; organic cultivation [Add to Longdo]
蘭栽[らんさいばいほう, ransaibaihou] (n) orchidology [Add to Longdo]
露地栽[ろじさいばい, rojisaibai] (n) outdoor cultivation [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
They grow fruit here.ここでは果実を栽しています。
They grow oranges in California.カルフォルニアではオレンジを栽している。
Does the soil suit vegetables?その土地は野菜栽に向いていますか。
It has fertile soil where corn be grown.そこにはトウモロコシを栽できる肥沃な土地がある。
I am good at raising roses.私は、バラの栽が得意です。
They did not have permanent homes, so they did not plant crops for food.永続的な家をもたなかったから、食糧のための作物を栽することがなかった。
In order to get the soil ready for planting you must plow it.に適した土壌を得るには耕さなければならない。
My aunts grows tomatoes in her garden.私の叔母は庭にトマトを栽しています。
The farm grows potatoes.その農場はジャガイモを栽している。
The farmer cultivates a variety of crops.その農場経営者は色々な種類の作物を栽している。
I grow tomatoes in plastic houses.ビニールハウスでトマトを栽しています。
They grow melons under glass.メロンは温室で栽する。
We grow vegetables in our garden.私たちは庭で野菜を栽している。
I grow many kinds of roses.私は多くの種類のバラを栽している。
I want to grow good vegetables, rice, fruit and so on.私はよい野菜や米、果物などを栽したいのです。
I grow orchids in my greenhouse.私は温室でランを栽している。
I am absorbed in growing herbs and your Web pages are a great help to me.私はハーブの栽に熱中しており、あなたのホームページはとても参考になります。
Tea is widely grown in India.茶はインドで広く栽されている。
From the viewpoint of tissue culture, the environment for this experiment should be more rigidly defined.組織養の視点からは、この実験の環境はもっと厳密に規定されるべきである。
The economy of Aomori Prefecture depends heavily on apple growing.青森県の経済はリンゴの栽に大きく依存している。
He grows rice.彼は米を栽しています。
He is cultivating roses.彼はバラを栽している。
My father grows rice.父は米を栽している。
They grow strawberries in their greenhouse.彼らは温室でいちごを栽している。
They want to increase food production by growing new kinds of rice.彼らは新種の米を栽することにより食糧生産の増加を望んでいる。
She grew roses.彼女は薔薇を栽した。
She grows tomatoes in her garden.彼女は庭でトマトを栽している。
My father's hobby is growing roses.父の趣味はバラを栽することです。
Sports are effective to cultivate friendship.友情をうのにスポーツは効果的だ。
Many farmers in Hokkaido grow potatoes.北海道の多くの農家はじゃがいもを栽している。
The orchardist grafted an apple bud onto the rootstock.果樹栽者がリンゴの接ぎ穂を台木に接ぎ木しました。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Fun to raise her...?[CN] 養的樂趣 Episode #1.8 (2010)
To see if I could trigger the in vitro cultivation process And learn how black multiplies.[JA] 養してどんな細胞が 分裂するのか調べたわ Fastest Man Alive (2014)
- No.[CN] 也没根肉卷吃 Beverly Hills Chihuahua 2 (2011)
They culture donor stem cells...[JA] ドナーの幹細胞を 養して Doctor Strange (2016)
Now, I grew this personally, and I would love to grow more, but I need help getting water to my garden.[JA] 私は1人で栽したけど もっと沢山収穫したいの でも水を撒くのには助けが要るわ Alive in Tucson (2015)
Listen to this nonsense from Mr. Goebbels...[CN] 听听戈尔先生的这段屁话 (纳粹党宣传部部长) In Darkness (2011)
Straight to Sarratt for debriefing.[CN] 直接到沙拉特汇报情况 (沙拉特: 圆场训新特务的机构,位于沙拉特) Tinker Tailor Soldier Spy (2011)
It grows wild in my garden. Don't ask me how.[JA] わしの庭で栽してる 理由は聞かないでくれ Demolition (2015)
Plenty of space for crops, gardens, private living quarters.[JA] 作物を栽し庭を作り 個人の住居を作っても 十分な広さがありますよ Black Helicopters (2014)
It's my hope that Olympia will stand as the greatest advertisement for the Olympic ideals the world has ever seen.[JA] それまでってきた オリンピック精神にもとづいて "オリンピア"が競技する 最も偉大な広報物にしたいのです Race (2016)
Sometimes national parks are used by drug cultivators.[JA] 国立公園はたまに 薬物栽に使われる Byzantium (2015)
It is considered the best growth medium for anthrax spores.[JA] 炭疽菌胞子に最適の 生育地とされている No Lack of Void (2014)
They grow it in this abandoned agro lab in Minneapolis.[JA] ミネアポリスの農業研究所の 廃墟で栽 Batch 47 (2015)
But the whole village would be watched over by the brave and mighty Chihuahua which is lucky, because on this day a vicious snake was looking for an easy victim.[CN] 全族人都会尽力养,照顾幼子 But the whole village would be watched over 但全村的人却被 423 00: 25: Beverly Hills Chihuahua 2 (2011)
All arriving Autobots, in pan training and debriefing in 15 minutes.[CN] 新来的博派在15分钟后 进行训和简报 Transformers: Dark of the Moon (2011)
The best these hands could harvest.[JA] 上物を栽しているの Doc's Angels (2016)
Manager, please take me on now.[CN] 請您養我吧 Episode #1.16 (2010)
Yeah? And grow what, huh?[JA] そこで何を栽するんだ? Free State of Jones (2016)
How do they know it's turkey bacon and not bacon-bacon?[CN] 它们哪知道这是火鸡肉 不是普通根? Furry Vengeance (2010)
No, as a matter of fact, his last piece of legislation was an increase in the tobacco tax.[JA] - いえ そうではなく タバコを栽してたんです だからタバコが 凶器についてたのね The Nail in the Coffin (2014)
You will all, immediately, as in tomorrow, report for mandatory retraining, where you will run hostage recovery drills all day long until you can figure out how to recover hostages without killing their captors, and causing hundreds of thousands of dollars in property damage![CN] 在明天,你会马上知道 强制性再训, 在这里,您将整天进行人质演习 Tactical Force (2011)
- He grew it in a BSL-3.[CN] - 他在3级的生物安全实验室就育成功了 Contagion (2011)
And what about Batch 47? What makes it so special?[JA] 試薬47号の栽は? Batch 47 (2015)
Grow it in the lab, remove the damaged organ,[CN] 在無菌室裡養 然後切除病變器官 These Arms of Mine (2010)
Mostly we watch for fires and weed farms.[JA] 我々は主に火事と 大麻栽を探している Church in Ruins (2015)
- Okay, so then you know that we need it to make cell cultures grow, right?[JA] 細胞養に使うの 知っている? Bloodline (2014)
And the Pope would bless what the King did to Abbot Marcus?[CN] 教皇贊成國王 對雅·馬庫斯所做的事? Ironclad (2011)
I think it's an awful place to raise kids.[CN] 我认为乡村不是养孩子的好地方 Please Give (2010)
But the world is what the world is, and if we are to progress beyond witch trials and superstition we must cultivate the discipline to separate objective fact from myth and fancy.[CN] 但是,世界是什么世界, 如果我们要进步,超越女巫审判 和迷信,我们必须养纪律 分离的客观事实从神话和花式。 The Whisperer in Darkness (2011)
This corporation called Four Seasons decided to get their shit together... and accept me into their management training program.[CN] 有家叫"四季"的小公司決定引入新人 讓我參加他們的管理 30 Minutes or Less (2011)
To a rogue American spy[CN] 处心积虑报复养她的政府的 Phoenix (2010)
- OK.[CN] -wrapped filet mignon for dessert. 马上去, 要不然别想吃根肉卷 Beverly Hills Chihuahua 2 (2011)
"He comes to take my village, and he wants us to grow the poppy."[JA] "彼はこの村を乗っ取りケシ栽をさせようとしてる" Rock the Kasbah (2015)
People thought Dr. Charles Vacanti was crazy when he grew what looked like a human ear on the back of a lab mouse in 1997.[JA] 1997年 チャールズ・ヴァカンティ博士が マウスの背中に 人間の耳のようなものを養した時 世間は 狂ってると思った Ears to You (2014)
I mean, what's wrong with food that's grown in the ground rather than something that has a chemistry set poured on top of it?[JA] 地面で栽する食品の どこが悪いの 化学薬品を使ったものより むしろ良いはずよ The Mystery in the Meat (2013)
No, she went through training here.[CN] 没有,她是我们训出来的 Whores' Glory (2011)
Can't get nothin' in that ground up there.[JA] あそこでは 何も栽できない Free State of Jones (2016)
There's no doubt he was approached, but he gave it to us.[CN] 毫无意问他已经育病毒成功了,但是他把这个给了我们 Contagion (2011)
You grew crops in a swamp.[JA] 湿地でも栽した Free State of Jones (2016)
We grow all our own fruits and vegetables.[JA] 我々は、果物や野菜の 自家栽をしている Resurrection Z (2014)
We couldn't grow anything.[JA] 栽も無理 Mad Max: Fury Road (2015)
And you'll do whatever it takes to save your own little bacon.[CN] 你知道怎么做。 照顾好你自己的小根。 Tactical Force (2011)
We can grow our own crops.[JA] 作物を栽することができる Murphy's Miracle (2016)
Told your father grew corn on Cape Cod.[JA] 君の父がケープコッドでコーンを 栽したと聞いてる In the Heart of the Sea (2015)
With equipment on board, we incubate the first 10.[JA] まず10個の受精卵を 人工 Interstellar (2014)
How to crisp up the bacon, the way the gentleman preferred it, you know.[CN] 如何煎脆根,因为那是老爷爱吃的 The Best Exotic Marigold Hotel (2011)
- Planting what?[JA] - 何の栽 Knots Untie (2016)
The incubation process has begun.[JA] 養過程が始まりました Three Ghosts (2013)
As of right now, no one has found a good way to grow the virus in cells.[CN] 目前为止,还没人在细胞内成功育病毒 Contagion (2011)
Right. Um, bacon for your dinner?[CN] 沒錯 晚餐吃根? Slow Night, So Long (2010)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[つちかう, tsuchikau] -ziehen, -bauen, anbauen, kultivieren [Add to Longdo]
[ばいよう, baiyou] Anbau, Pflanzung, -Zucht, Kultur [Add to Longdo]
養液[ばいようえき, baiyoueki] Naehrfluessigkeit [Add to Longdo]
[さいばい, saibai] -Zucht, Pflanzung [Add to Longdo]
純粋[じゅんすいばいよう, junsuibaiyou] Reinkultur [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top