ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

培养

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -培养-, *培养*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
培养[péi yǎng, ㄆㄟˊ ㄧㄤˇ, / ] to train; culture; to bring up; to groom (for a position), #1,076 [Add to Longdo]
培养[péi yǎng jī, ㄆㄟˊ ㄧㄤˇ ㄐㄧ, / ] culture medium, #15,394 [Add to Longdo]
培养[péi yǎng yè, ㄆㄟˊ ㄧㄤˇ ㄧㄝˋ, / ] culture fluid (in biological lab.), #24,139 [Add to Longdo]
培养[péi yǎng mǐn, ㄆㄟˊ ㄧㄤˇ ㄇㄧㄣˇ, / ] Petri dish, #55,054 [Add to Longdo]
细胞培养[xì bāo péi yǎng, ㄒㄧˋ ㄅㄠ ㄆㄟˊ ㄧㄤˇ, / ] cell culture [Add to Longdo]
细胞培养[xì bāo péi yǎng qì, ㄒㄧˋ ㄅㄠ ㄆㄟˊ ㄧㄤˇ ㄑㄧˋ, / ] cell cultivator [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Set you up in law business. A very smart way for a Mob to get a stool pigeon in the Department of Justice.[CN] 还帮你办法律事务 在司法部 这是就是为暴民去培养密探 'G' Men (1935)
To live better, to own things, to acquire this good taste you enjoy and which I'm reluctant to give up.[CN] 改善生活,拥有心头好 培养你欣赏而我不愿放弃的品味 To Catch a Thief (1955)
They forget that they were educated at the expense of the people... and reward them with treachery.[CN] 他们忘记了,是人民花钱培养了他们 他们却用背叛来回报 Baltic Deputy (1937)
He's a great little kid. I raised him from a pup.[CN] 他是个不错的孩子,我从很小开始培养 I Wake Up Screaming (1941)
Just be your manager as think you can go.[CN] 当你的经理人,只是认为你有培养价值时 Champion (1949)
But let us at least cultivate an illusion of friendship.[CN] 至少让我们培养一下友情吧 The Mask of Dimitrios (1944)
The love he had felt from afar before coming here[CN] 我来这里之前就培养出来的 喜爱 Le Silence de la Mer (1949)
Gentlemen, I've trained a great many students in evangelical work but never in my life have I come across a case quite like this.[CN] 先生们,我培养过许多学生 从事福音教派工作 但是我一生中 从来没有遇到过这种情况 Lust for Life (1956)
"My dearest Desiree, alone and brave you have toiled on all these years" "sacrificing all for the pledge of our love."[CN] 我的爱 德斯雷 这么久的岁月你一个人 我们培养着我们的爱 Smiles of a Summer Night (1955)
Time for trust.[CN] 我需要时间培养信任 The End of the Affair (1955)
From that time on, he developed assurance.[CN] 从那以后,他培养了自信心 The Bells of St. Mary's (1945)
They took the idols and smashed them.[CN] 他们培养了这些偶像 让他们自我陶醉 Sunset Boulevard (1950)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top