ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

培根

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -培根-, *培根*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
培根[péi gēn, ㄆㄟˊ ㄍㄣ, ] bacon, #24,757 [Add to Longdo]
弗兰西斯・培根[Fú lán xī sī, ㄈㄨˊ ㄌㄢˊ ㄒㄧ ㄙ· Pei2 gen1, 西 / 西] Francis Bacon (1561-1626), English renaissance philospher and early scientist [Add to Longdo]
法兰西斯・培根[Fǎ lán xī sī, ㄈㄚˇ ㄌㄢˊ ㄒㄧ ㄙ· Pei2 gen1, 西 / 西] Francis Bacon (1561-1626), English renaissance philospher and early scientist [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here's looking to you: 32 proofs of gratitude.[CN] 这是我对你表示感谢的32条培根(注: The Devil Strikes at Night (1957)
Eggs, bacon, toast, a bucket of coffee and some cigarettes. I'm famished, Brown.[CN] 鸡蛋,培根, 吐司, 一桶咖啡和一些香烟 我饿坏了 Brown. The Narrow Margin (1952)
Tell her how he ate his bacon and eggs while he looked at the papers![CN] 告诉她他怎么边吃培根鸡蛋边看报纸! The Big Combo (1955)
- bacon, marmalade.[CN] - 培根,果酱。 Witness for the Prosecution (1957)
"Bacon, eggs, toast and extra coffee. "[CN] "培根,鸡蛋, 吐司和加量的咖啡 " The Narrow Margin (1952)
- He's as crisp as bacon.[CN] - 他像培根一样外焦里嫩 Dead Reckoning (1947)
Bacon's bacon, no matter what.[CN] 培根就是培根,不管是怎么样的 The Devil Strikes at Night (1957)
No bacon this morning, Osia.[CN] 今早不要培根 奥西娅 Tammy and the Bachelor (1957)
You said this was better than bacon, so eat.[CN] 快吃吧比培根好吃 Episode #1.2 (2004)
- Bacon, eggs, toast, let's see...[CN] - 培根, 鸡蛋, 吐司, 让我想想... The Narrow Margin (1952)
I like my bacon crisp and lots of butter on the toast, please.[CN] 我喜欢煎脆的培根,另外,请在吐司上多放点黄油 The Narrow Margin (1952)
He ordered bacon and two eggs. Tell her, Susan![CN] 他点了培根加两个鸡蛋 告诉她 苏珊! The Big Combo (1955)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top