ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -茲-, *茲*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[茲, zī, ] now, here; this; time, year
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  幺 (yāo ㄧㄠ)  幺 (yāo ㄧㄠ) 
Etymology: [] ,  Rank: 6,745

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zī, , / ] herewith, #7,738 [Add to Longdo]
乌兹别克斯坦[Wū zī bié kè sī tǎn, ㄨ ㄗ ㄅㄧㄝˊ ㄎㄜˋ ㄙ ㄊㄢˇ, / ] Uzbekistan, #23,943 [Add to Longdo]
乌兹别克[Wū zī bié kè, ㄨ ㄗ ㄅㄧㄝˊ ㄎㄜˋ, / ] Uzbek; abbr. for Uzbekistan, #43,582 [Add to Longdo]
华尔兹[huá ěr zī, ㄏㄨㄚˊ ㄦˇ ㄗ, / ] waltz (dance), #46,689 [Add to Longdo]
霍尔木兹海峡[Huò ěr mù zī Hǎi xiá, ㄏㄨㄛˋ ㄦˇ ㄇㄨˋ ㄗ ㄏㄞˇ ㄒㄧㄚˊ, / ] Strait of Hormuz, #52,033 [Add to Longdo]
赫兹[Hè zī, ㄏㄜˋ ㄗ, / ] Hertz (name); Heinrich Hertz (1857-1894), German physicist and meteorologist, pioneer of electromagnetic radiation; Herz (Hz) or cycles per second, unit of frequency, #53,376 [Add to Longdo]
爱德华兹[Ài dé huá zī, ㄞˋ ㄉㄜˊ ㄏㄨㄚˊ ㄗ, / ] Edwards (name), #67,383 [Add to Longdo]
利兹[Lì zī, ㄌㄧˋ ㄗ, / ] Leeds, #67,686 [Add to Longdo]
匹兹堡[Pǐ zī bǎo, ㄆㄧˇ ㄗ ㄅㄠˇ, / ] Pittsburgh (Pennsylvania), #67,841 [Add to Longdo]
图卢兹[Tú lú zī, ㄊㄨˊ ㄌㄨˊ ㄗ, / ] Toulouse (city in France), #69,343 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You come along, Zinnowitz.[CN] - 你跟我來, 諾威特. Grand Hotel (1932)
- Dr. Waitz?[CN] - 懷博士? Grand Hotel (1932)
I'm Dr. Zinnowitz.[CN] 我是諾威特博士. Grand Hotel (1932)
I would rather wait for Justice Zinnowitz... before I commit myself, please.[CN] 在我表態前... 我得等諾威特律師. Grand Hotel (1932)
Would you try, Justice Zinnowitz...[CN] 諾威特律師, 你能不能幫著... Grand Hotel (1932)
Come along, Zinnowitz.[CN] 跟我來, 諾威特. Grand Hotel (1932)
What did you say Zinnowitz called you?[CN] 諾威特是怎麼稱呼你的? Grand Hotel (1932)
Duprez?[CN] 杜普雷? Grand Hotel (1932)
- I'm glad you're here, Justice Zinnowitz.[CN] - 很高興你來了, 諾威特律師. Grand Hotel (1932)
Yes, Dr. Zinnowitz.[CN] 好的, 諾威特博士. Grand Hotel (1932)
No, I cannot do that, Dr. Zinnowitz.[CN] 不, 我不能那麼做, 諾威特博士. Grand Hotel (1932)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top