ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alto

AE1 L T OW0   
99 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alto-, *alto*
English-Thai: Longdo Dictionary
altoชั้นกลาง (เป็น prefix ของเมฆที่มีระดับความสูง 6,000-20,000 ฟุต)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alto[ADJ] เกี่ยวกับเสียงดนตรีที่มีเสียงสูงสุดเป็นลำดับที่สอง
alto[N] เสียงร้องเพลงระดับต่ำที่สุดของผู้หญิง
alto clef[N] ดนตรีตัว C บนเส้นเสียงที่สามของเครื่องดนตรี
altogether[ADV] ด้วยประการทั้งปวง, See also: โดยสิ้นเชิง
altogether[ADV] ทั้งหมด, Syn. wholly
altogether[ADV] แน่นอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alto(แอล' โท) n., (pl. -tos) เสียงร้องเพลงระดับต่ำที่สุดของผู้หญิง, เสียงสูงสุดของชาย, นักร้องหญิงเสียงต่ำ, ส่วนของเสียงทุ้ม, ไวโอลินเสียงทุ้ม. -adj. มีเสียงทุ้ม, เกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่มีเสียงสูงสุดเป็นสอง
alto clefเครื่องหมายดนตรีที่อยู่กลาง C บนเส้นที่สามของ staff., Syn. viola clef
alto horn(แอล' โทฮอร์น) =althorn
alto-(คำเสริมหน้า) alti-
altocumulus(แอลโทคิว' มิสลัส) n., (pl. -lus) ชั้นเมฆที่อยู่สูงปานกลางระดับ 8,000-20,000 ฟุต มีลักษณะเป็นก้อนกลุ่มที่กลม
altogether(ออลทูเกธ' เธอะ) adv. ทั้งหมด, พร้อมกัน, ด้วยประการทั้งปวง, โดยสิ้นเชิง, ทั้งสิ้น, โดยสรุป, รวมทั้งสิ้นเป็น (entirely, completely)
altostratus(แอลดทสเทร' ทัส) n., (pl. -tus) ชั้นเมฆที่มีควสมสูงในระดับ 8,000-20,000 ฟุต
contralton. เสียงต่ำที่สุดของผู้หญิง,นักร้องหญิงเสียงต่ำดังกล่าว .adj. เกี่ยวกับเสียงต่ำดังกล่าว
realtor(รี'อัลเทอะ) n. ผู้เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์, See also: realtor n. นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์,นายหน้าซื้อขายที่ดินและโรงเรือน,นายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

English-Thai: Nontri Dictionary
alto(n) ระดับเสียงของนักร้อง
altogether(adv) ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,โดยสิ้นเชิง,พร้อมกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alto-rilievo; deep-relief; high reliefรูปนูนสูง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Altocumulusเมฆแอลโตคิวมูลัส (อค. - Ac) [อุตุนิยมวิทยา]
altocumulusอัลโตคิวมูลัส, เมฆที่มีลักษณะเป็นก้อน ที่ความสูง 3,000-7,500 เมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Altostratusเมฆแอลโตสเตรตัส (อส. - As) [อุตุนิยมวิทยา]
altostratusอัลโตสเตตัส, แผ่นเมฆหนามีสีเทาหรือสีเทาแกมน้ำเงิน ก่อตัวอัดแน่นที่ความสูง 3,000-7,500 เมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But you know what the best part about Presidio Alto is?แต่นายรู้ไหม ข้อดีที่สุด ของเปรสิดิโอ อัลโตคืออะไร Goodbye to All That (2008)
This is the alto part. Yep.- นี่มันเสียงอัลโต้ Preggers (2009)
I'm interviewing two interns to come to Palo Alto and we're gonna have to pay them something.ฉันสัมภาษณ์เด็กฝึกงานสองคน ให้ไปทำงานที่พาโลอัลโต เราเลยต้องจ่ายอะไร ให้พวกเขาหน่อย The Social Network (2010)
180-gram vinyl and a Xerox Alto when I can find one.ไวนีล 180 กรัม และคอมพิวเตอร์รุ่นแรกที่ผมหาได้ Get Carter (2011)
Okay. Sopranos in the front and altos in the back.โอเค โซปราโน่มาอยู่ด้านหน้านะ ส่วนอัลโตไปอยู่ด้านหลัง Pitch Perfect (2012)
- is with my angelic alto voice.ก็คือเสียงอัลโต้เหมือนทูตสวรรค์ของฉัน All or Nothing (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
altoAbout one hundred and fifty dollars altogether.
altoAltogether, it was a success.
altoAltogether, things are going well.
altoBeauty is altogether in the eye of the beholder.
altoHe doesn't altogether trust me.
altoHe is altogether a giant.
altoHe is not altogether a fool.
altoHe is not altogether wrong.
altoHis answer is not altogether satisfactory to us.
altoHis speech was not altogether bad.
altoI don't know this problem altogether.
altoIt has cost me $100 altogether.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระนาดเอก[N] alto xylophone, Example: ลูกชายครูศุขบ้านบางลำพูกำลังโด่งดังมีชื่อในทางระนาดเอก, Count unit: ลูก; ผืน; ราง, Thai definition: ระนาดที่มีระดับเสียงแกร่งกร้าวกว่าระนาดทุ้ม มีไม้แข็ง 2 อันสำหรับตี
เข้าด้วยกัน[ADV] together, See also: altogether, Example: แม่ครัวผสมเครื่องปรุงเข้าด้วยกัน แล้วราดไปบนผักที่จัดไว้, Thai definition: อย่างรวมเข้าไว้ด้วยกัน
พรึบ[V] altogether, See also: with one accord, in strength, Syn. พร้อม, Example: ทั้ง 2 ฟากฝั่งย่านอาร์ ซี เอ พรึบไปด้วยเครื่องแบบสีกากี, Thai definition: เต็มไปด้วย
ทั้งเนื้อทั้งตัว[ADV] all over, See also: altogether, all on has, Syn. ทั้งหมดทั้งตัว, Example: เขาปวดเมื่อยไปทั้งเนื้อทั้งตัว, Thai definition: ทั้งหมดเท่าที่มีติดตัวอยู่
ระนาดทุ้ม[N] alto bamboo xylophone, See also: alto xylophone, Example: นักดนตรีกำลังถ่วงระนาดทุ้มด้วยตะกั่ว, Count unit: ราง
ครบ[ADV] altogether, See also: completely, wholly, fully, in full, all, Syn. เต็ม, ครบถ้วน, บริบูรณ์, Example: ในตะกร้ามีมะพร้าวครบ 5 ลูกตามที่ต้องการ, Thai definition: เต็มจำนวนที่กำหนดไว้
รวมกัน[ADV] altogether, See also: together, Example: แผ่นรวมไมโครฟิล์มหมายถึงไมโครพิล์มที่มาเก็บรวมกันในลักษณะเป็นแผ่นฟิล์ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัลโตแซกโซโฟน[n. exp.] (altō saēksōfōn) EN: alto saxophone   
เบ็ดเสร็จ[adv.] (betset) EN: entirely ; in total ; altogether ; absolutely ; completely   
บริษัทอสังหาริมทรัพย์[n. exp.] (børisat asanghārimmasap) EN: real estate agent ; realtor   
บอดสี[adj.] (bøtsī) EN: colour-blind = color-blind (Am.)   FR: daltonien
ฉิ่ง[n.] (ching) EN: small cymbals ; small cup-shaped cymbals ; alto-cymbals   FR: petite cymbale [f]
เข้าด้วยกัน [adv.] (khao dūaykan) EN: together ; altogether   
ครบ[adv.] (khrop) EN: fully ; completely ; in full ; to the full ; all ; altogether ; wholly   FR: complétement ; totalement
เมฆอัลโตคิวมูลัส[n.] (mēk altōkhiūmūlas) EN: altocumulus   FR: altocumulus [m]
เมฆอัลโตสเตรตัส[n.] (mēk altōsatrētas) EN: altostratus   FR: altostratus [m]
พร้อมกัน[adv.] (phrøm kan) EN: at the same time ; simultaneously ; meanwhile ; in the meantime ; altogether   FR: en même temps ; simultanément ; en choeur

CMU English Pronouncing Dictionary
ALTO AE1 L T OW0
ALTOS AE1 L T OW0 Z
ALTON AO1 L T AH0 N
ALTOS AO1 L T OW2 S
ALTOM AH0 L T AA1 M
ALTOID AA1 L T OY0 D
ALTOONA AE2 L T UW1 N AH0
ALTOMARE AA0 L T OW0 M AA1 R IY0
ALTOBELLI AA0 L T OW0 B EH1 L IY0
ALTOGETHER AO2 L T AH0 G EH1 DH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alto (n) ˈæltou (a1 l t ou)
Alton (n) ˈɔːltən (oo1 l t @ n)
altos (n) ˈæltouz (a1 l t ou z)
altogether (a) ˌɔːltəgˈɛðər (oo2 l t @ g e1 dh @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一共[yī gòng, ㄧ ㄍㄨㄥˋ, ] altogether, #5,511 [Add to Longdo]
总共[zǒng gòng, ㄗㄨㄥˇ ㄍㄨㄥˋ, / ] altogether; in sum; in all; in total, #6,676 [Add to Longdo]
统共[tǒng gòng, ㄊㄨㄥˇ ㄍㄨㄥˋ, / ] altogether; in total, #97,687 [Add to Longdo]
高积云[gāo jī yún, ㄍㄠ ㄐㄧ ㄩㄣˊ, / ] altocumulus; high cumulus cloud, #191,342 [Add to Longdo]
高层云[gāo céng yún, ㄍㄠ ㄘㄥˊ ㄩㄣˊ, / ] altostratus; high stratus cloud, #432,423 [Add to Longdo]
合共[hé gòng, ㄏㄜˊ ㄍㄨㄥˋ, ] altogether; in sum [Add to Longdo]
满公[mǎn gōng, ㄇㄢˇ ㄍㄨㄥ, / 滿] altogether; in all [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altstimme {f} [mus.]alto (voice) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おぼろ雲;朧雲[おぼろぐも, oborogumo] (n) (See 高層雲) altostratus cloud [Add to Longdo]
そっくり[, sokkuri] (adj-na,adv,n) (on-mim) all; altogether; entirely; just like; the spitting image of; (P) [Add to Longdo]
それっ切り;其れっ切り[それっきり, sorekkiri] (n,adv) (1) (uk) (stronger version of それきり) (See それ切り) no more than that; with that; on that note; altogether; (2) since then; ending there [Add to Longdo]
それ切り;其れ切り[それきり;それぎり, sorekiri ; soregiri] (n,adv) (uk) (See それっ切り) with that; on that note; altogether; ending at that point; cut off there [Add to Longdo]
てんで[, tende] (adv) (not) at all; altogether; entirely [Add to Longdo]
ひつじ雲;羊雲[ひつじぐも, hitsujigumo] (n) (See 高積雲) altocumulus cloud [Add to Longdo]
まんざら夢ではない;満更夢ではない[まんざらゆめではない, manzarayumedehanai] (exp,adj-i) not altogether a dream [Add to Longdo]
アルト[, aruto] (n) alto (ita [Add to Longdo]
アルトサックス[, arutosakkusu] (n) alto saxophone [Add to Longdo]
アルト歌手[アルトかしゅ, aruto kashu] (n) alto (voice or singer) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アルト[あると, aruto] Alto [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Viola \Vi"o*la\, n. [It. See {Viol}.] (Mus.)
   An instrument in form and use resembling the violin, but
   larger, and a fifth lower in compass.
   [1913 Webster]
 
   {Viola da braccio} [It., viol for the arm], the tenor viol,
    or viola, a fifth lower than the violin. Its part is
    written in the alto clef, hence it is sometimes called the
    {alto}.
 
   {Viola da gamba} [It., viol for the leg], an instrument
    resembling the viola, but larger, and held between the
    knees. It is now rarely used.
 
   {Viola da spalla} [It., viol for the shoulder], an instrument
    formerly used, resembling the viola, and intermediate in
    size between the viola and the viola da gamba.
 
   {Viola di amore} [It., viol of love: cf. F. viole d'amour], a
    viol, larger than the viola, having catgut strings upon,
    and brass or steel wires under, the keyboard. These,
    sounding sympathetically with the strings, yield a
    peculiarly soft and silvery sound. It is now seldom used.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alto \Al"to\, n.; pl. {Altos}. [It. alto high, fr. L. altus. Cf.
   {Alt}.]
   1. (Mus.) Formerly the part sung by the highest male, or
    counter-tenor, voices; now the part sung by the lowest
    female, or contralto, voices, between in tenor and
    soprano. In instrumental music it now signifies the tenor.
    [1913 Webster]
 
   2. An alto singer.
    [1913 Webster]
 
   {Alto clef} (Mus.) the counter-tenor clef, or the C clef,
    placed so that the two strokes include the middle line of
    the staff. --Moore.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 high-pitched \high-pitched\ adj.
   1. high in pitch or frequency; -- used of sounds and voices.
    Opposite of {low}. [Narrower terms: {adenoidal, pinched,
    nasal}; {altissimo}; {alto}; {countertenor, alto};
    {falsetto}; {peaky, spiky}; {piping}; {shrill, sharp};
    {screaky, screechy, squeaking, squeaky, squealing};
    {soprano, treble}; {sopranino}; {tenor}]
 
   Syn: high.
     [WordNet 1.5]
 
   2. set at a sharp or high angle or slant; as, a high-pitched
    roof.
 
   Syn: steeply pitched, steep.
     [WordNet 1.5] high-power

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alto
   adj 1: of or being the lowest female voice [syn: {alto},
       {contralto}]
   2: of or being the highest male voice; having a range above that
     of tenor [syn: {countertenor}, {alto}]
   3: (of a musical instrument) second highest member of a group;
     "alto clarinet or recorder"
   n 1: a singer whose voice lies in the alto clef
   2: the lowest female singing voice [syn: {contralto}, {alto}]
   3: the highest adult male singing voice [syn: {countertenor},
     {alto}]
   4: (of a musical instrument) the second highest instrument in a
     family of musical instruments
   5: the pitch range of the lowest female voice

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 alto /alto/ 
  contralto; contralto voice

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 alto
  1. high; lofty; tall
  2. height
  3. loud

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 alto
  high; lofty; tall

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 alto
  1. contralto; contraltovoice(aldo)
  2. high; lofty; tall(alta)
  3. loud(laŭta)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top