Search result for

racket

(98 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -racket-, *racket*
English-Thai: Longdo Dictionary
bracket(n) |โยธา| ฉาก, ฉากยึด, แป้นหูช้าง, แผ่นเหล็กหูช้าง, ที่เท้าแขน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
racket[N] ไม้ตีลูกในการเล่นกีฬา (เช่น เทนนิส, แบดมินตัน ฯลฯ), Syn. racquet
racket[N] รองเท้าหิมะรูปทรงไม้เทนนิส
racket[N] เสียงอึกทึกครึกโครม, See also: เสียงเอะอะโวยวาย, Syn. dim, noise
racket[N] กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย (คำไม่เป็นทางการ), See also: การหลอกลวง, การติดสินบน, การขู่เข็ญ, Syn. fraud
racket[N] ธุรกิจ (คำไม่เป็นทางการ), See also: งาน, อาชีพ, Syn. business
rackety[ADJ] อึกทึกครึกโครม, See also: เอะอะโวยวาย, Syn. rowdy
racketeer[N] ผู้ที่หาเงินจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย, Syn. gangster, mafioso
racketeer[VI] หาเงินจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย, See also: หลอกลวง, ฉ้อโกง, Syn. finagle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
racket(แรค'คิท) n. เสียงอึกทึกครึกโครม,เสียงหนวกหู, กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย,กิจกรรมต้มคน,ธุรกิจอาชีพ,การค้าขาย vi. ทำเสียงอึกทึกครึกโครม,ร่วมงานสังคมที่อึกทึกครึกโครม,ไม้ตีลูก (เทนนิส,แบดมินตันและอื่น ๆ), Syn. noisy confusion
racketeer(แรค'คิเทียร์) n. กิจกรรมต้มคน,กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย,การขู่เข็ญเงิน,การฉ้อโกง,กิจกรรมอั้งยี่, Syn. swindler,extortionist
rackets(แรค'คิทซ) n. กีฬาตีลูกที่ใช้คน2คนหรือ4คนในบริเวณที่มีกำแพงล้อมรอบ4ด้านโดยใช้ไม้ตีที่มีด้ามสั้น,รองเท้าหิมะขนาดเท่ากับไม้ตีลูกเทนนิส., Syn. racquet
rackety(แรค'คิที) adj. อึกทึกครึกโครม,ชอบ
bracket(แบรค'คิท) {bracketed,bracketing,brackets} n. ที่ค้ำ,ที่เท้าแขน,ที่แขวนโคม,แท่นรองรับ,เครื่องหมายวงเล็บ,ระดับ,ประเภท,ชั้น vt. ใส่ที่ค้ำ,ใส่วงเล็บ,แบ่งประเภท,จัดเป็นประเภท, Syn. support
bracketing(แบรค'คิททิง) n. ชุดที่ค้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
racket(n) ความสนุกสนาน,เสียงดัง,เสียงอึกทึกครึกโครม
racket(n) ไม้แร็กเก็ต,ไม้แบดมินตัน,ไม้เทนนิส,ไม้ปิงปอง
racket(vi) สนุกสนาน,ส่งเสียงดัง,ส่งเสียงเอะอะ
racketeer(n) การฉ้อโกง,การต้มตุ๋น,ผู้ขู่เอาเงิน
bracket(n) วงเล็บ,นขลิขิต,ที่เท้าแขน,ที่ค้ำ
bracket(vt) ใส่วงเล็บ,แบ่งประเภท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
racketeeringการกรรโชก, การขู่เข็ญ [ดู extortion ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
racketeeringการกรรโชก, การขู่เข็ญ [ดู extortion] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Some racket (noise) there is.- เสียงดังจากไหนกัน The Bank Job (2008)
That construction is making such a racket.มันเหมือนกำลังสานแร็กเก๊ต Heartbreak Library (2008)
Is your face a racket?หน้านายเป็นแร็กเก็ตเหรอ? My Sassy Girl (2008)
Oh, yeah. I almost had your rookie cold on a racketeering beat.โอ้ ใช่สิ กอร์ดอน ผมเกือบจัดเด็กคุณในข้อหารีดไถแล้ว The Dark Knight (2008)
Eight hundred and forty-nine counts of racketeering.ข่มขู่รีดไถ 849 กระทง The Dark Knight (2008)
What is all this rock'n'roll racket?เอะอะอะไรกัน! ? Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Well, how am I suppose to sleep with all that fucking racket?หนวกหูบรรลัยเลย ฉันจะหลับลงไหมเนี่ย Wanted (2008)
So she's home one Christmas, and her dad's on this big racketeering case.ในคืนวันคริสมาสนั้น เธอยู่บ้านคนเดียว และพ่อของเธอตัดสินคดีใหญ่คดีนึง Wanted (2008)
You make a racket without opening your mouth.โวยวายได้ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้อ้าปากเลยมั๊งน่ะ Inkheart (2008)
I mean, considering the kind of racket they're running, nobody would have a problem believing that.ธุรกิจที่พวกเขาทำ ไม่มีใครสงสัยแน่ Five the Hard Way (2008)
What is all the racket?เสียงโครมครามอะไรน่ะ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
20 years ago, he was arrested for using neighborhood kids to run a numbers racket.20 ปีก่อน เขาถูกจับเพราะใช้เด็กทำสิ่งที่ผิดกฎหมาย New York Sucks (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
racketCan I borrow your tennis racket today?
racketCan I rent rackets?
racketChoose your favorite racket.
racketDo you know where George bought his tennis racket?
racketDuring prohibition days, racketeers used to rub each other out to get control of the rum-running racket.
racketHe gripped the tennis racket tightly.
racketHe has a racket.
racketHe hit the ball with his racket.
racketHe put down his racket.
racketHold the racket tight.
racketHow many rackets do you have?
racketHow much is this racket?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แร็กเกต[N] racket, Example: เธอควงแร็กเกตเดินเข้ามาในสนามเทนนิส, Count unit: อัน, Notes: (อังกฤษ)
จิ๊กโก๋[N] gangster, See also: racketeer, hooligan, Example: เขาเคยเป็นจิ๊กโก๋อยู่แถวพัทยามาก่อน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ชอบแต่งตัวรัดรูปเดินกรีดกรายไปมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum   
ด้ามไม้เทเบิลเทนนิส[n. exp.] (dām māi thēboēn thennit ) EN: handle of the racket   
กรรโชก[v.] (kanchōk) EN: extort ; blackmail ; racketeer   FR: extorquer ; racketter ; faire chanter
ขั้นเงินเดือน[n. exp.] (khan ngoendeūoen) EN: salary bracket ; grade   
ขู่กรรโชก[v.] (khūkanchōk) EN: blackmail ; intimidate ; extort   FR: extorquer ; racketter
ไม้[n.] (māi) EN: racket   FR: raquette [f]
ไม้แบด = ไม้แบดฯ[n. exp.] (māi baēt) EN: badminton racket   FR: raquette de badminton [f]
ไม้เทเบิลเทนนิส[n. exp.] (māi thēboēn thennit ) EN: racket   
ไม้เทนนิส[n. exp.] (māi thennit) EN: racket   FR: raquette de tennis [f]
ไม้ตีเทนนิส[n.] (māi tī thēnnit) EN: racket   FR: raquette (de tennis)

CMU English Pronouncing Dictionary
RACKET    R AE1 K AH0 T
RACKETS    R AE1 K AH0 T S
RACKETEER    R AE2 K AH0 T IH1 R
RACKETEERS    R AE2 K AH0 T IH1 R Z
RACKETEERING    R AE2 K AH0 T IH1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
racket    (v) (r a1 k i t)
rackets    (v) (r a1 k i t s)
racketed    (v) (r a1 k i t i d)
racketeer    (n) (r a2 k @ t i@1 r)
racketing    (v) (r a1 k i t i ng)
racketeers    (n) (r a2 k @ t i@1 z)
racketeering    (n) (r a2 k @ t i@1 r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Krach {m}; Lärm {m}; Krawall {m} | Krach machenracket | to make a racket [Add to Longdo]
Schläger {m} [sport] | Schläger {pl}racket | rackets [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぞろ目[ぞろめ, zorome] (n) (1) matching dice; doublets; (2) bet on two horses in the same bracket [Add to Longdo]
アングル括弧[アングルかっこ, anguru kakko] (n) {comp} less-than mark; left angle bracket [Add to Longdo]
カッコ内;括弧内[カッコない(カッコ内);かっこない(括弧内), kakko nai ( kakko nai ); kakkonai ( kakkonai )] (exp,adj-no) in parentheses; bracketed [Add to Longdo]
ゴロ新聞[ゴロしんぶん, goro shinbun] (n) racketeering newspaper; journal that demands money in return for favourable articles [Add to Longdo]
テニスラケット[, tenisuraketto] (n) tennis racket [Add to Longdo]
ブラケット[, buraketto] (n) bracket [Add to Longdo]
ブラケットクリープ[, burakettokuri-pu] (n) bracket creep [Add to Longdo]
ラージラケット[, ra-jiraketto] (n) large racket [Add to Longdo]
ラケット[, raketto] (n) racket; paddle (in table-tennis); (P) [Add to Longdo]
ラバーラケット[, raba-raketto] (n) rubber racket [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
球拍[qiú pāi, ㄑㄧㄡˊ ㄆㄞ, ] racket [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
右大括弧[みぎだいかっこ, migidaikakko] closing bracket (]) [Add to Longdo]
括弧[かっこ, kakko] parentheses, brackets [Add to Longdo]
左大括弧[ひだりだいかっこ, hidaridaikakko] opening bracket [Add to Longdo]
大かっこ[だいかっこ, daikakko] brackets ([]) [Add to Longdo]
鉤括弧[かぎかっこ, kagikakko] square bracket [Add to Longdo]
ダイナリ[だいなり, dainari] greater-than mark, right angle bracket [Add to Longdo]
ショウナリ[しょうなり, shounari] less-than mark, left angle bracket [Add to Longdo]
アングル括弧[アングルかっこ, anguru kakko] less-than mark, left angle bracket [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Racket \Rack"et\, v. i. [imp. & p. p. {Racketed}; p. pr. & vb.
   n. {Racketing}.]
   1. To make a confused noise or racket.
    [1913 Webster]
 
   2. To engage in noisy sport; to frolic. --Sterne.
    [1913 Webster]
 
   3. To carouse or engage in dissipation. [Slang]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Racket \Rack"et\, v. t.
   To strike with, or as with, a racket.
   [1913 Webster]
 
      Poor man [is] racketed from one temptation to another.
                          --Hewyt.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Racket \Rack"et\, n. [Gael. racaid a noise, disturbance.]
   1. confused, clattering noise; din; noisy talk or sport.
    [1913 Webster]
 
   2. A carouse; any reckless dissipation. [Slang]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Racket \Rack"et\, n.
   1. A scheme, dodge, trick, or the like; something taking
    place considered as exciting, trying, unusual, or the
    like; also, such occurrence considered as an ordeal; as,
    to work a racket; to stand upon the racket. [Slang]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. an organized illegal activity, such as illegal gambling,
    bootlegging, or extortion.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Racket \Rack"et\ (r[a^]k"[e^]t), n. [F. raquette; cf. Sp.
   raqueta, It. racchetta, which is perhaps for retichetta, and
   fr. L. rete a net (cf. {Reticule}); or perh. from the Arabic;
   cf. Ar. r[=a]ha the palm of the hand (used at first to strike
   the ball), and OF. rachette, rasquette, carpus, tarsus.]
   [Written also {racquet}.]
   1. A thin strip of wood, having the ends brought together,
    forming a somewhat elliptical hoop, across which a network
    of catgut or cord is stretched. It is furnished with a
    handle, and is used for catching or striking a ball in
    tennis and similar games.
    [1913 Webster]
 
       Each one [of the Indians] has a bat curved like a
       crosier, and ending in a racket.   --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
   2. A variety of the game of tennis played with peculiar
    long-handled rackets; -- chiefly in the plural. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. A snowshoe formed of cords stretched across a long and
    narrow frame of light wood. [Canada]
    [1913 Webster]
 
   4. A broad wooden shoe or patten for a man or horse, to
    enable him to step on marshy or soft ground.
    [1913 Webster]
 
   {Racket court}, a court for playing the game of rackets.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 racket
   n 1: a loud and disturbing noise
   2: an illegal enterprise (such as extortion or fraud or drug
     peddling or prostitution) carried on for profit [syn:
     {racket}, {fraudulent scheme}, {illegitimate enterprise}]
   3: the auditory experience of sound that lacks musical quality;
     sound that is a disagreeable auditory experience; "modern
     music is just noise to me" [syn: {noise}, {dissonance},
     {racket}]
   4: a sports implement (usually consisting of a handle and an
     oval frame with a tightly interlaced network of strings) used
     to strike a ball (or shuttlecock) in various games [syn:
     {racket}, {racquet}]
   v 1: celebrate noisily, often indulging in drinking; engage in
      uproarious festivities; "The members of the wedding party
      made merry all night"; "Let's whoop it up--the boss is
      gone!" [syn: {revel}, {racket}, {make whoopie}, {make
      merry}, {make happy}, {whoop it up}, {jollify}, {wassail}]
   2: make loud and annoying noises
   3: hit (a ball) with a racket

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top