ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nouveau

N UW2 V OW1   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nouveau-, *nouveau*
Possible hiragana form: のうう゛ぇあう
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nouveau romanนวนิยายแนวใหม่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
STELLA: Welcome to the nouveau riche, Mr. One Two.ขอต้อนรับการเป็นเศรษฐีคนใหม่ คุณวันทู RocknRolla (2008)
Strolling the Christmas markets with daddy and Roman, celebrating Beaujolais Nouveau at Le Tambour.เดินเล่น ที่ตลาดคริสมาสต์กับพ่อและโรมัน ฉลองเบโจเลอัส โนเวอู ที่เลแทมโบ Gaslit (2010)
See if he'll redo every bathroom in this house to your exact, nouveau riche specifications.ดูซิว่าเค้าจะทำห้องน้ำใหม่ทุกๆห้องในบ้านนี้ ให้ตรงตามสเป็คเศรษฐีใหม่ของคุณเป๊ะๆหรือเปล่า Rubber Man (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เศรษฐีใหม่[N] nouveau riche, See also: new rich, Example: ปัจจุบันนี้รถเบนซ์ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของพวกเศรษฐีใหม่, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เพิ่งร่ำรวยขึ้นมา, คนมั่งมีที่ไม่ได้สืบเชื้อสายมากจากตระกูลเก่าแก่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาร์ตนูโว[n. exp.] (āt nūwō) EN: Art Nouveau ; Jugendstil ; modern style   FR: art nouveau [m] ; modern style [m]
แบบใหม่[n. exp.] (baēp mai) EN: new model   FR: nouveau modèle [m] ; nouvelle édition [f]
โฉมใหม่[n. exp.] (chōm mai) EN: new look   FR: nouveau look [m]
เด็กแดง[n. exp.] (dek daēng) EN: new born baby   FR: nouveau-né [m] ; nouveau-née [f]
เด็กเกิดใหม่[n. exp.] (dek koēt mai) EN: newborn baby   FR: nouveau-né [m] ; nouveau-née [f]
เด็กแรกเกิด[n. exp.] (dek raēkkoēt) EN: newborn baby ; babe   FR: nouvean-né [m] ; nouveau-née [f]
เอี่ยม[adj.] (īem ) EN: brand-new ; new   FR: tout neuf ; tout nouveau
การเปิดร้านใหม่[n. exp.] (kān poēt rān mai) EN: opening of a shop   FR: ouverture d'un nouveau magasin [f]
คำใหม่[n. exp.] (kham mai) EN: new vocabulary ; neologism   FR: mot nouveau [m] ; néologisme [m] ; vocabulaire nouveau [m]
ลองใหม่[v.] (løng mai) EN: retry   FR: réessayer ; ressayer ; essayer de nouveau

CMU English Pronouncing Dictionary
NOUVEAU    N UW2 V OW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nouveau    (n) muːvˈou (m uu v ou1)
nouveau riche    (n) nˌuːvou-rˈiːʃ (n uu2 v ou - r ii1 sh)
nouveaux riches    (n) nˌuːvou-rˈiːʃ (n uu2 v ou - r ii1 sh)

French-Thai: Longdo Dictionary
nouveau(adj) |f. nouvelle| ใหม่ เช่น Ce livre est nouveau. -หากใช้ติดกับคำนามให้วางไว้หน้าคำนามเพศชายเอกพจน์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ เช่น C'est un nouveau livre. -หากคำนามเป็นเพศชายเอกพจน์ขึ้นต้นด้วยสระใช้ nouvel เช่น C'est mon nouvel ami. -หากเป็นคำนามเพศชายพหูพจน์ ให้ใช้ nouveaux เช่น Ce sont les nouveaux livres.

Japanese-English: EDICT Dictionary
アールヌーボー;アールヌーヴォー[, a-runu-bo-; a-runu-vo-] (n) art nouveau (fre [Add to Longdo]
エスプリヌーボー[, esupurinu-bo-] (n) esprit nouveau (fre [Add to Longdo]
ヌーボー[, nu-bo-] (n,adj-t,adv-to) nouveau; (P) [Add to Longdo]
ヌーボーロマン[, nu-bo-roman] (n) nouveau roman (fre [Add to Longdo]
ヌーヴォーロマン[, nu-vo-roman] (n) nouveau roman [Add to Longdo]
ボジョレーヌーヴォー;ボージョレヌーボー;ボージョレーヌーヴォー[, bojore-nu-vo-; bo-jorenu-bo-; bo-jore-nu-vo-] (n) Beaujolais Nouveau (fre [Add to Longdo]
一代分限[いちだいぶんげん;いちだいぶげん, ichidaibungen ; ichidaibugen] (n) new money; nouveau riche; person who has amassed substantial wealth in his lifetime [Add to Longdo]
成金(P);成り金[なりきん, narikin] (n,adj-no) (1) (derog) upstart; nouveau riche; new rich; narikin; coming into wealth suddenly; (2) (See 成る・7) (orig. meaning) piece promoted to gold general (in shogi); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  nouveau /nuvo/ 
   new; novel

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top