ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

addle

AE1 D AH0 L   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -addle-, *addle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
addle[ADJ] เน่า (ไข่), Syn. rotten

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
addle(แอด' เดิล) vt., vi. ทำให้ยุ่ง, ทำให้, ทำใ้ห้เสีย, ทำให้สับสน (confuse)
addle-brainedadj. ซึ่งมีจิตที่สับสน hare-Ant. simple-minded
addlepated(แอด' เดิลเพททิด) adj., โง่, จิตสับสน (foolish, silly, addle-brained)
astraddle(แอสแทรด'เดิล) adj.,adv. ถ่างขา, เหยียดขาทั้งสองออกจากกัน, คร่อม (ม้า)
packsaddlen. อานม้าสำหรับใส่สัมภาระบนหลังม้า
paddle(แพค'เดิล) n.,vt.,vi. พาย,แกว่ง,กวน,แกว่งน้ำ,เดินเตาะแตะ,เขี่ยด้วยมือ แพดเดิล <คำอ่าน>หมายถึง อุปกรณ์นำเข้าข้อมูลอีกตัวหนึ่ง มีลักษณะคล้ายกับก้านควบคุม (joystick) ผิดกันแต่ว่า ที่จับของแพดเดิลนี้จะมีลักษณะเป็นปุ่มกลม ๆ แทนที่จะเป็นแท่งยาวแบบก้านควบคุม ปุ่มดังกล่าว จะใช้มือบิดหมุนไปในทิศทางต่าง ๆ ได้ มักใช้ในการเล่นเกมส์เท่านั้น, See also: paddler n.
paddle steamern. เรือกลไฟสมัยก่อนที่มีล้อติดข้างบน
paddle tennisn. กีฬาเทนนิสชนิดหนึ่ง
paddle wheeln. ล้อใบจักรของเรือกลไฟสมัยก่อน.
paddlefootn. ทหารราบ pl. paddlfeet

English-Thai: Nontri Dictionary
addle(vt) ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้เสีย
astraddle(adj) คร่อม
paddle(n) ใบพาย,ใบพัด,ใบจักร,ครีบสัตว์
paddle(vi) พายเรือ,ลงน้ำ,แกว่งเท้า,เดินเตาะแตะ
paddle(vt) พายเรือ,แกว่ง
saddle(n) อานรถ,อานม้า,สันหนังสือ,สันเขา,สันหลัง
saddle(vt) ผูกอาน,ใส่อาน
saddler(n) คนทำอานม้า,คนขายอานม้า
straddle(vi) กางขา,ถ่างขา,นั่งคร่อม
swaddle(vt) พัน,ผูกมัด,โพก,ห่อ,หุ้ม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Axl saving Sue? - I guess video games did addle his brain.แอ็กเซลช่วยซูไว้หรอ คิดว่าวีดีโอคงทำสมองเขาสับสน The Diaper Incident (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝ่อ[V] wilt, See also: addle, wither, shrivel, Syn. เหี่ยวยุบ, เหี่ยวแฟบ, Example: การขาดวิตามินบีหนึ่งทำให้ประสาทตาฝ่อลีบและเสื่อมลงอย่างรวดเร็ว, Thai definition: ไม่เติบโตอย่างที่ควร, เหี่ยวยุบไปก่อนเวลา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาน[n.] (ān) EN: saddle   FR: selle [f] ; siège [m]
อานม้า[n. exp.] (ān mā) EN: saddle   FR: selle de cheval [f]
อานรถ[n.] (ān rot) EN: seat ; saddle   FR: siège [m] ; selle [f]
ฝีพาย[n.] (fīphāi) EN: oarsman ; crew ; paddler ; rower   
แจว[n.] (jaēo) EN: oar ; long oar ; paddle ; scull   FR: aviron [m] ; rame [f]
กรรเชียง[n.] (kanchīeng) EN: oar ; scull ; paddle   FR: rame [f] ; aviron [m]
กรรเชียง[v.] (kanchīeng) EN: paddle ; row   FR: ramer
กรรเชียงปู[X] (kanchīeng pū) EN: crab paddle-leg   
ขี่ [v.] (khī) EN: ride ; straddle   FR: monter ; chevaucher
คร่อม[v.] (khrǿm) EN: bestride ; straddle ; bridge   FR: enfourcher ; enjamber ; chevaucher

CMU English Pronouncing Dictionary
ADDLE AE1 D AH0 L
ADDLED AE1 D AH0 L D
ADDLEMAN AE1 D AH0 L M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
addle (v) ˈædl (a1 d l)
addled (v) ˈædld (a1 d l d)
addles (v) ˈædlz (a1 d l z)
addle-head (n) ˈædl-hɛd (a1 d l - h e d)
addle-heads (n) ˈædl-hɛdz (a1 d l - h e d z)
addle-pated (j) ˈædl-pˌɛɪtɪd (a1 d l - p ei2 t i d)
addle-brained (j) ˈædl-brɛɪnd (a1 d l - b r ei n d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずらかる[, zurakaru] (v5r) to leave; to run away; to escape; to avoid detection after having done something; to play truant; to skedaddle [Add to Longdo]
アエクィデンステトラメルス[, aekuidensutetoramerusu] (n) saddle cichlid (Aequidens tetramerus) [Add to Longdo]
キツネベラ[, kitsunebera] (n) Hawaiian hogfish (Bodianus albotaeniatus); tarry hogfish (Bodianus bilunulatus); saddleback hogfish (Bodianus bilunulatus) [Add to Longdo]
クラカケザメ[, kurakakezame] (n) saddle carpetshark (Cirrhoscyllium japonicum, species found in Japan) [Add to Longdo]
サドル[, sadoru] (n) saddle; (P) [Add to Longdo]
サドルシューズ[, sadorushu-zu] (n) saddle shoes [Add to Longdo]
サドルバックバタフライフィッシュ;インドスダレ[, sadorubakkubatafuraifisshu ; indosudare] (n) blackwedged butterflyfish (Chaetodon falcula); saddled butterflyfish; pigface coralfish; sickle butterflyfish; Indian double-saddle butterflyfish [Add to Longdo]
サドルラス[, sadorurasu] (n) saddle wrasse (Thalassoma duperrey) [Add to Longdo]
シマキンチャクフグ[, shimakinchakufugu] (n) Valentin's sharpnose puffer (Canthigaster valentini); black-saddle toby [Add to Longdo]
スダレチョウチョウウオ[, sudarechouchouuo] (n) Pacific double-saddle butterflyfish (Chaetodon ulietensis); sickle butterflyfish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Addle \Ad"dle\, v. t. & i. [OE. adlen, adilen, to gain, acquire;
   prob. fr. Icel. ["o][eth]lask to acquire property, akin to
   o[eth]al property. Cf. {Allodial}.]
   1. To earn by labor. [Prov. Eng.] --Forby.
    [1913 Webster]
 
   2. To thrive or grow; to ripen. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
       Kill ivy, else tree will addle no more. --Tusser.
    [1913 Webster] Addle-head
    Addle-brain

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Addle \Ad"dle\, n. [OE. adel, AS. adela, mud.]
   [1913 Webster]
   1. Liquid filth; mire. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. Lees; dregs. [Prov. Eng.] --Wright.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Addle \Ad"dle\, a.
   Having lost the power of development, and become rotten, as
   eggs; putrid. Hence: Unfruitful or confused, as brains;
   muddled. --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Addle \Ad"dle\, v. t. & i. [imp. & p. p. {Addled}; p. pr. & vb.
   n. {Addling}.]
   To make addle; to grow addle; to muddle; as, he addled his
   brain. "Their eggs were addled." --Cowper.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 addle
   v 1: mix up or confuse; "He muddled the issues" [syn: {addle},
      {muddle}, {puddle}]
   2: become rotten; "addled eggs"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top