ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

articulation

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -articulation-, *articulation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
articulation(n) การออกเสียง, See also: การออกสำเนียง, Syn. utterance
articulation(n) เสียงที่เปล่งออกมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
articulation(อาร์ทิคคิวเล'เชิน) n. การต่อกัน, การเชื่อมประกบ, กระบวนการพูดได้อย่างชัดเจน, ข้อต่อ, ปล้อง, ระดับที่ชัดเจน. -articulatory adj., Syn. joint

English-Thai: Nontri Dictionary
articulation(n) การพูดชัดแจ้ง, การเชื่อม, การประกบ, ปล้อง, ข้อต่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
articulationการออกเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
articulation๑. การไถ(ฟัน)๒. การออกเสียงชัด๓. การเรียงฟันปลอม๔. ข้อต่อ(กระดูก) [ มีความหมายเหมือนกับ joint ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
articulation of interests; articulation, interestการแสดงผลประโยชน์ให้ชัดแจ้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
articulation, interest; articulation of interestsการแสดงผลประโยชน์ให้ชัดแจ้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
articulation; syntaxis๑. ข้อ(ต่อ)๒. การออกเสียงชัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Articulationพูดชัด, ความมั่นใจ, การดัดดึงข้อต่อ, ข้อต่อของมือ, ความชัดเจนของคำพูด, ข้อต่อ, เปล่งเสียงหรือคำ, ข้อต่อของกระดูก [การแพทย์]
Articulation (Education)การประสานสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษา [TU Subject Heading]
Articulation disordersการออกเสียงผิดปกติ [TU Subject Heading]
Articulation, Falseข้อต่อผิดที่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Whilst this articulation is attested in the Indo-European descendants as a purely paralinguistic form it is phonemic in the ancestral form dating back five millennia or more.ขณะที่การเปล่งเสียงที่ถูกนั้น ต้องมีการพิสูจน์ได้ว่ามาจาก ผู้สืบทอดภาษาโบราณเป็นรูปแบบที่ นอกเหนือจากหลักภาษาศาสตร์ Prometheus (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อ[khø] (n) EN: articulation ; joint ; knuckle ; node  FR: articulation [ f ] ; joint [ m ]
ข้อนิ้วมือ[khø niū meū] (n) EN: knuckle  FR: articulation du doigt [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
articulation

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
articulation

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Matrixbilanz { f }articulation statement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーティキュレーション;アーティキュレイション;アーテキュレイション[a-teikyure-shon ; a-teikyureishon ; a-tekyureishon] (n) articulation [Add to Longdo]
奏法記号[そうほうきごう, souhoukigou] (n) articulation mark (music); articulation marking [Add to Longdo]
調音[ちょうおん, chouon] (n, vs) { ling } articulation [Add to Longdo]
分節[ぶんせつ, bunsetsu] (n, adj-no) articulation [Add to Longdo]
明瞭度[めいりょうど, meiryoudo] (n) articulation [Add to Longdo]
呂律[ろれつ, roretsu] (n) articulation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
文節[ぶんせつ, bunsetsu] articulation [Add to Longdo]
明瞭度[めいりょうど, meiryoudo] articulation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Articulation \Ar*tic`u*la"tion\, n. [Cf. F. articulation, fr. L.
   articulatio.]
   1. (Anat.) A joint or juncture between bones in the skeleton.
    [1913 Webster]
 
   Note: Articulations may be immovable, when the bones are
      directly united (synarthrosis), or slightly movable,
      when they are united intervening substance
      (amphiarthrosis), or they may be more or less freely
      movable, when the articular surfaces are covered with
      synovial membranes, as in complete joints
      (diarthrosis). The last (diarthrosis) includes hinge
      joints, admitting motion in one plane only (ginglymus),
      ball and socket joints (enarthrosis), pivot and
      rotation joints, etc.
      [1913 Webster]
 
   2. (Bot.)
    (a) The connection of the parts of a plant by joints, as
      in pods.
    (b) One of the nodes or joints, as in cane and maize.
    (c) One of the parts intercepted between the joints; also,
      a subdivision into parts at regular or irregular
      intervals as a result of serial intermission in
      growth, as in the cane, grasses, etc. --Lindley.
      [1913 Webster]
 
   3. The act of putting together with a joint or joints; any
    meeting of parts in a joint.
    [1913 Webster]
 
   4. The state of being jointed; connection of parts. [R.]
    [1913 Webster]
 
       That definiteness and articulation of imagery.
                          --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   5. The utterance of the elementary sounds of a language by
    the appropriate movements of the organs, as in
    pronunciation; as, a distinct articulation.
    [1913 Webster]
 
   6. A sound made by the vocal organs; an articulate utterance
    or an elementary sound, esp. a consonant.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 articulation
   n 1: the aspect of pronunciation that involves bringing
      articulatory organs together so as to shape the sounds of
      speech
   2: the shape or manner in which things come together and a
     connection is made [syn: {articulation}, {join}, {joint},
     {juncture}, {junction}]
   3: expressing in coherent verbal form; "the articulation of my
     feelings"; "I gave voice to my feelings" [syn:
     {articulation}, {voice}]
   4: (anatomy) the point of connection between two bones or
     elements of a skeleton (especially if it allows motion) [syn:
     {joint}, {articulation}, {articulatio}]
   5: the act of joining things in such a way that motion is
     possible

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 articulation /aʀtikylasjɔ̃/ 
  joint

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top