ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acacia

AH0 K EY1 SH AH0   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acacia-, *acacia*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acacia(อะเค' เซีย) พืชจำพวก สีเสียดหรือยางอาหรับ, ตันยางอาหรับ (gum arabic)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acaciaอะคาเซีย [TU Subject Heading]
Acaciaอะคาเซีย, อะเคเซีย [การแพทย์]
Acacia Gumกัมอาคาเซีย [การแพทย์]
Acacia Gum Powderกาวผง [การแพทย์]
Acacia Mucilageอะคาเซียมิวซีเลจ [การแพทย์]
Acacia Solutionsกาวน้ำ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And acacia trees.และมีต้นไม้อาซาเซีย The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Turning left into Acacia Avenue.เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอาเคเดีย Episode #18.1 (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระถินหอม[N] Acacia farnesiana Willd., Syn. คำใต้, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดเล็กชนิด Acacia farnesiana Willd. ในวงศ์ Leguminosae ดอกสีเหลืองเป็นพุ่ม ต้นมีหนาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะอม[n.] (cha-om) EN: acacia ; Acacia Pennata   FR: acacia [m]
กระถิน[n.] (krathin) EN: Lead Tree ; Horse tamarind ; Leucaena ; Jumbay ; White popinac   FR: acacia [m]
กระถินบ้าน[n. exp.] (krathin bān) EN: Lead Tree ; Horse tamarind ; Leucaena ; Jumbay ; White popinac   FR: acacia [m]
กระถินไทย[n. exp.] (krathin Thai ) EN: Lead Tree ; Horse tamarind ; Leucaena ; Jumbay ; White popinac   FR: acacia [m]
ผีเสื้อฟ้าอเคเซียธรรมดา[n. exp.] (phīseūa fā akhēsīa thammadā) EN: Common Acacia Blue   
สีเสียด[n.] (sīsīet) EN: Acacia catechu ; cutch   

CMU English Pronouncing Dictionary
ACACIA AH0 K EY1 SH AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acacia (n) ˈəkˈɛɪʃə (@1 k ei1 sh @)
acacias (n) ˈəkˈɛɪʃəz (@1 k ei1 sh @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
金合欢[jīn hé huān, ㄐㄧㄣ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄢ, / ] acacia, #144,358 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Akazienmeise {f} [ornith.]Acacia Grey Tit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカシア;アケイシャ[, akashia ; akeisha] (n) acacia [Add to Longdo]
アラビアゴムの木[アラビアゴムのき, arabiagomu noki] (n) acacia [Add to Longdo]
贋アカシア[にせアカシア;ニセアカシア, nise akashia ; niseakashia] (n) (See 針槐) black locust; robinia pseudoacacia [Add to Longdo]
針槐[はりえんじゅ;ハリエンジュ, harienju ; harienju] (n) (See 贋アカシア) black locust; robinia pseudoacacia [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Locust tree \Lo"cust tree`\n. [Etymol. uncertain.] (Bot.)
   A large North American tree of the genus {Robinia} ({Robinia
   Pseudacacia}), producing large slender racemes of white,
   fragrant, papilionaceous flowers, and often cultivated as an
   ornamental tree. In England it is called {acacia}.
   [1913 Webster]
 
   Note: The name is also applied to other trees of different
      genera, especially to those of the genus {Hymen[ae]a},
      of which {Hymen[ae]a Courbaril} is a lofty, spreading
      tree of South America; also to the carob tree
      ({Ceratonia siliqua}), a tree growing in the
      Mediterranean region.
      [1913 Webster]
 
   {Honey locust tree} (Bot.), a tree of the genus {Gleditschia}
    ) {Gleditschia triacanthus}), having pinnate leaves and
    strong branching thorns; -- so called from a sweet pulp
    found between the seeds in the pods. Called also simply
    {honey locust}.
 
   {Water locust tree} (Bot.), a small swamp tree ({Gleditschia
    monosperma}), of the Southern United States.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acacia \A*ca"ci*a\, n. (Antiq.)
   A roll or bag, filled with dust, borne by Byzantine emperors,
   as a memento of mortality. It is represented on medals.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 acacia \a*ca"cia\ ([.a]*k[=a]"sh[.a] or [.a]*k[=a]"sh[i^]*[.a]),
   n.; pl. E. {acacias} ([.a]*k[=a]"sh[.a]z), L. {acaciae}
   ([.a]*k[=a]"sh[i^]*[=e]). [L. from Gr. 'akaki`a; orig. the
   name of a thorny tree found in Egypt; prob. fr. the root ak
   to be sharp. See {Acute}.]
   1. [capitalized] A genus of leguminous trees and shrubs.
    Nearly 300 species are Australian or Polynesian, and have
    terete or vertically compressed leaf stalks, instead of
    the bipinnate leaves of the much fewer species of America,
    Africa, etc. Very few are found in temperate climates.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.) The inspissated juice of several species of acacia;
    -- called also {gum acacia}, and {gum arabic}. AS
    [1913 Webster] Acacin

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acacia
   n 1: any of various spiny trees or shrubs of the genus Acacia

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 acacia /akasja/ 
  acacia

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 acacia
  acacia

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 acacia /akasija/
  acacia

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top