ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

affliction

AH0 F L IH1 K SH AH0 N   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -affliction-, *affliction*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affliction[N] ความเจ็บปวดรวดร้าว, See also: ความทุกข์, Syn. suffering, pain
affliction[N] โรคภัยไข้เจ็บ

English-Thai: Nontri Dictionary
affliction(n) ความเดือดร้อน,ความลำบาก,ความเสียใจ,ความทุกข์,โรคภัย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I feel myself called on, not only by our relationship, but by my situation as a clergyman, to condole with you all on the grievous affliction you are now suffering under.ผมรู้สึกด้วยตนเองว่าควรจะมา ไม่ใช่เพียงเพราะ พวกเรามีความสัมพันธ์กันแต่เพราะสถานะความเป็นพระของผม ที่จะต้องแสดงความเสียใจต่อพวกคุณทุกคนในเรื่อง ผลกระทบที่น่าสลดใจที่พวกคุณกำลังทุกข์โศกกันอยู่ Episode #1.5 (1995)
Their affliction is nothing more than a disease, a corruption of healthy cellular activity.ความผิดปกติทางร่างกายเป็นเพียงโรคชนิดหนึ่ง ความด่างพร้อยของเซลล์ที่ทำงานโดยสมบูรณ์ X-Men: The Last Stand (2006)
and their passing away was part of affliction, and their going forth from us utter destruction.ตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บ และมันคือสิ่งที่พวกเขากล่าวไว้ Fido (2006)
Multiple-personality disorder is a terrible affliction, but we're gonna get you well again.โรคหลายบุคลิก เป็นการเจ็บป่วยที่รุนแรง แต่เราจะทำให้คุณหายดีอีกครั้ง Chapter Five 'Fight or Flight' (2007)
It's an affliction that prevents people from seeing what is right in front of them.ความทรมาณที่กันไม่ให้คนเรา มองเห็นถึงสิ่งที่อยู่ตรงหน้าตัวเอง In Buddy's Eyes (2008)
And their passing away was thought an affliction."การลาโลกนี้ ดูคล้ายกับเป็นความทุกข์ The Ghost Network (2008)
Out damnable affliction!โรคภัยชั่วร้ายจงออกไป! The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Are 2 afflictions most likely2 อย่างนี้มีอาการคล้ายกัน Demonology (2009)
And Tom came home with a mysterious affliction.ทอมกลับบ้านมาด้วยท่าทีที่แปลกไป Truly Content (2010)
Is it true that you are responsible for the... afflictions that I and other members of the court have suffered?เป็นเรื่องจริงรึ ที่เจ้าต้องรับผิดชอบต่อ... . Goblin's Gold (2010)
I hope one day my affliction will be gone.ฉันหวังว่าวันหนึ่งความทุกข์ทรมานนี้จะหายไป Masks (2011)
I can remove the affliction.ข้าสามารถถอนคำสาปได้ Mirror, Mirror (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเจ็บปวดรวดร้าว[N] affliction, See also: agony, anxiety, distress, suffering, Syn. ความเจ็บช้ำน้ำใจ, ความปวดร้าวใจ, Ant. ความสุข, ความยินดี, ความปลื้มปิติ, Example: อดีตสำหรับบางคนอาจเป็นทั้งความเจ็บปวดรวดร้าวหรือเป็นความสุขสมหวัง, Thai definition: ความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งทางร่างกายหรือจิตใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเจ็บปวดรวดร้าว[n. exp.] (khwām jeppūat rūat rāo) EN: affliction ; agony ; anxiety ; distress ; suffering   FR: souffrance [f]
โรค[n.] (rōk) EN: disease ; sickness ; illness ; disorder ; ailment ; malady ; affliction ; disorder ; infirmity   FR: maladie [f] ; mal [m] ; affection [f] ; syndrome [m] ; infirmité [f]
ทรกรรม[v.] (thørakam) EN: hardship ; torture ; torment ; suffering ; trouble ; affliction   

CMU English Pronouncing Dictionary
AFFLICTION    AH0 F L IH1 K SH AH0 N
AFFLICTIONS    AH0 F L IH1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
affliction    (n) ˈəflˈɪkʃən (@1 f l i1 k sh @ n)
afflictions    (n) ˈəflˈɪkʃənz (@1 f l i1 k sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
患難[かんなん, kannan] (n) affliction [Add to Longdo]
苦渋[くじゅう, kujuu] (n,vs,adj-no) bitterness; mortification; difficulty in understanding; distress; affliction; (P) [Add to Longdo]
苦悩[くのう, kunou] (n,vs) suffering; distress; affliction; anguish; agony; trouble; (P) [Add to Longdo]
疾苦[しっく, shikku] (n,vs) affliction; suffering [Add to Longdo]
出血症[しゅっけつしょう, shukketsushou] (n) bleeder's affliction [Add to Longdo]
[ちり, chiri] (n) (1) {Buddh} defilement; impurity; affliction; (2) object (perceived with the mind or the senses); (3) one billionth [Add to Longdo]
難儀[なんぎ, nangi] (adj-na,n,vs) affliction; hardship; difficulty; suffering [Add to Longdo]
罹災[りさい, risai] (n,vs) suffering (from a calamity); affliction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Affliction \Af*flic"tion\, n. [F. affliction, L. afflictio, fr.
   affligere.]
   1. The cause of continued pain of body or mind, as sickness,
    losses, etc.; an instance of grievous distress; a pain or
    grief.
    [1913 Webster]
 
       To repay that money will be a biting affliction.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being afflicted; a state of pain, distress,
    or grief.
    [1913 Webster]
 
       Some virtues are seen only in affliction. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Calamity; sorrow; distress; grief; pain; adversity;
     misery; wretchedness; misfortune; trouble; hardship.
 
   Usage: {Affliction}, {Sorrow}, {Grief}, {Distress}.
      Affliction and sorrow are terms of wide and general
      application; grief and distress have reference to
      particular cases. Affliction is the stronger term. The
      suffering lies deeper in the soul, and usually arises
      from some powerful cause, such as the loss of what is
      most dear -- friends, health, etc. We do not speak of
      mere sickness or pain as "an affliction," though one
      who suffers from either is said to be afflicted; but
      deprivations of every kind, such as deafness,
      blindness, loss of limbs, etc., are called
      afflictions, showing that term applies particularly to
      prolonged sources of suffering. Sorrow and grief are
      much alike in meaning, but grief is the stronger term
      of the two, usually denoting poignant mental suffering
      for some definite cause, as, grief for the death of a
      dear friend; sorrow is more reflective, and is tinged
      with regret, as, the misconduct of a child is looked
      upon with sorrow. Grief is often violent and
      demonstrative; sorrow deep and brooding. Distress
      implies extreme suffering, either bodily or mental. In
      its higher stages, it denotes pain of a restless,
      agitating kind, and almost always supposes some
      struggle of mind or body. Affliction is allayed, grief
      subsides, sorrow is soothed, distress is mitigated.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 affliction
   n 1: a state of great suffering and distress due to adversity
   2: a condition of suffering or distress due to ill health
   3: a cause of great suffering and distress

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 affliction /afliksjɔ̃/ 
  sadness; affliction

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top