ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

affliction

AH0 F L IH1 K SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -affliction-, *affliction*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affliction(n) ความเจ็บปวดรวดร้าว, See also: ความทุกข์, Syn. suffering, pain
affliction(n) โรคภัยไข้เจ็บ

English-Thai: Nontri Dictionary
affliction(n) ความเดือดร้อน, ความลำบาก, ความเสียใจ, ความทุกข์, โรคภัย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I feel myself called on, not only by our relationship, but by my situation as a clergyman, to condole with you all on the grievous affliction you are now suffering under.ผมรู้สึกด้วยตนเองว่าควรจะมา ไม่ใช่เพียงเพราะ พวกเรามีความสัมพันธ์กันแต่เพราะสถานะความเป็นพระของผม ที่จะต้องแสดงความเสียใจต่อพวกคุณทุกคนในเรื่อง ผลกระทบที่น่าสลดใจที่พวกคุณกำลังทุกข์โศกกันอยู่ Episode #1.5 (1995)
Their affliction is nothing more than a disease, a corruption of healthy cellular activity.ความผิดปกติทางร่างกายเป็นเพียงโรคชนิดหนึ่ง ความด่างพร้อยของเซลล์ที่ทำงานโดยสมบูรณ์ X-Men: The Last Stand (2006)
It's an affliction that prevents people from seeing what is right in front of them.ความทรมาณที่กันไม่ให้คนเรา มองเห็นถึงสิ่งที่อยู่ตรงหน้าตัวเอง In Buddy's Eyes (2008)
Are 2 afflictions most likely2 อย่างนี้มีอาการคล้ายกัน Demonology (2009)
Is it true that you are responsible for the... afflictions that I and other members of the court have suffered?เป็นเรื่องจริงรึ ที่เจ้าต้องรับผิดชอบต่อ... . Goblin's Gold (2010)
I hope one day my affliction will be gone.ฉันหวังว่าวันหนึ่งความทุกข์ทรมานนี้จะหายไป Masks (2011)
It's simply been my own affliction that I accept as part of who I am.ถึงแม้ว่ามันจะเป็นความทุกข์ยาก แต่ผมก็รับมันเป็นส่วนนึงของผมไปแล้ว Get Gellar (2011)
So whose affliction is spreading this disease?ฝืมือของใครกันที่แพร่โรคร้ายนี่ Lockdown (2011)
Man, I wish my affliction worked on you.ผมอยากให้คุณมาลองเป็นบ้างจัง Lockdown (2011)
You told Mary about the Glendowers' affliction and what would happen to Daniel and the other children.คุณบอกแม่รี่เรื่องของพวกเกลนโดเวอร์ และจะเกิดอะไรขึ้นกับเดเนียลและเด็กอื่นๆ The Tides That Bind (2011)
If they hadn't spooked him, he was going to parade my affliction around for the whole world to see.ถ้าพวกเขาไม่ได้มาช่วยผม แพททริคจะเอาผมไปประจาน ให้คนรู้กันทั้งเมือง Business as Usual (2011)
Their afflictions are passed down through their families.โรคของพวกเขา ถ่ายทอดสู่ คนในครอบครัวของพวกเขา Silent Night (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเจ็บปวดรวดร้าว(n) affliction, See also: agony, anxiety, distress, suffering, Syn. ความเจ็บช้ำน้ำใจ, ความปวดร้าวใจ, Ant. ความสุข, ความยินดี, ความปลื้มปิติ, Example: อดีตสำหรับบางคนอาจเป็นทั้งความเจ็บปวดรวดร้าวหรือเป็นความสุขสมหวัง, Thai Definition: ความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งทางร่างกายหรือจิตใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเจ็บปวดรวดร้าว[khwām jeppūat rūat rāo] (n, exp) EN: affliction ; agony ; anxiety ; distress ; suffering  FR: souffrance [ f ]
โรค[rōk] (n) EN: disease ; sickness ; illness ; disorder ; ailment ; malady ; affliction ; disorder ; infirmity  FR: maladie [ f ] ; mal [ m ] ; affection [ f ] ; syndrome [ m ] ; infirmité [ f ]
ทรกรรม[thørakam] (v) EN: hardship ; torture ; torment ; suffering ; trouble ; affliction

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AFFLICTION AH0 F L IH1 K SH AH0 N
AFFLICTIONS AH0 F L IH1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
affliction (n) ˈəflˈɪkʃən (@1 f l i1 k sh @ n)
afflictions (n) ˈəflˈɪkʃənz (@1 f l i1 k sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
患難[かんなん, kannan] (n) affliction [Add to Longdo]
苦渋[くじゅう, kujuu] (n, vs, adj-no) bitterness; mortification; difficulty in understanding; distress; affliction; (P) [Add to Longdo]
苦悩[くのう, kunou] (n, vs) suffering; distress; affliction; anguish; agony; trouble; (P) [Add to Longdo]
疾苦[しっく, shikku] (n, vs) affliction; suffering [Add to Longdo]
出血症[しゅっけつしょう, shukketsushou] (n) bleeder's affliction [Add to Longdo]
[ちり, chiri] (n) (1) { Buddh } defilement; impurity; affliction; (2) object (perceived with the mind or the senses); (3) one billionth [Add to Longdo]
難儀[なんぎ, nangi] (adj-na, n, vs) affliction; hardship; difficulty; suffering [Add to Longdo]
罹災[りさい, risai] (n, vs) suffering (from a calamity); affliction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Affliction \Af*flic"tion\, n. [F. affliction, L. afflictio, fr.
   affligere.]
   1. The cause of continued pain of body or mind, as sickness,
    losses, etc.; an instance of grievous distress; a pain or
    grief.
    [1913 Webster]
 
       To repay that money will be a biting affliction.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being afflicted; a state of pain, distress,
    or grief.
    [1913 Webster]
 
       Some virtues are seen only in affliction. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Calamity; sorrow; distress; grief; pain; adversity;
     misery; wretchedness; misfortune; trouble; hardship.
 
   Usage: {Affliction}, {Sorrow}, {Grief}, {Distress}.
      Affliction and sorrow are terms of wide and general
      application; grief and distress have reference to
      particular cases. Affliction is the stronger term. The
      suffering lies deeper in the soul, and usually arises
      from some powerful cause, such as the loss of what is
      most dear -- friends, health, etc. We do not speak of
      mere sickness or pain as "an affliction," though one
      who suffers from either is said to be afflicted; but
      deprivations of every kind, such as deafness,
      blindness, loss of limbs, etc., are called
      afflictions, showing that term applies particularly to
      prolonged sources of suffering. Sorrow and grief are
      much alike in meaning, but grief is the stronger term
      of the two, usually denoting poignant mental suffering
      for some definite cause, as, grief for the death of a
      dear friend; sorrow is more reflective, and is tinged
      with regret, as, the misconduct of a child is looked
      upon with sorrow. Grief is often violent and
      demonstrative; sorrow deep and brooding. Distress
      implies extreme suffering, either bodily or mental. In
      its higher stages, it denotes pain of a restless,
      agitating kind, and almost always supposes some
      struggle of mind or body. Affliction is allayed, grief
      subsides, sorrow is soothed, distress is mitigated.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 affliction
   n 1: a state of great suffering and distress due to adversity
   2: a condition of suffering or distress due to ill health
   3: a cause of great suffering and distress

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 affliction /afliksjɔ̃/ 
  sadness; affliction

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top